Algemene verkoopvoorwaarden

Inleiding

Sylvie's biedt u een openbare veiling. Deze vindt plaats in een veilingzaal en is live online te volgen. De voertaal in de veilingzaal is Engels.

U bent de nieuwe eigenaar van een lot op het moment dat de veilingmeester het lot afhamert en u als eerste de hoogste prijs heeft geboden.

Wanneer de veiling staakt bij gelijke hoogste biedingen, gaat het lot naar de bieder die als eerste zijn (maximum) bod heeft geplaatst.

Wanneer een online live uitgebrachte bieding pas zichtbaar wordt in de veilingzaal nadat een lot in de zaal al is toegewezen, krijgt het uitgebrachte bod in de veilingzaal voorrang. Ter vermindering van de kans op een dergelijke situatie spreekt de veilingmeester duidelijk uit dat hij op het punt staat het lot af te hameren. 

Zowel voor verkopers als kopers geldt dat de verkoop onherroepelijk is. De wijnen kunnen na het afhameren onmiddellijk door de koper worden betaald en meegenomen.

Sylvie's start onmiddelijk na de veiling met uitbetalen van de verkopers en binnen 21 dagen zijn alle verkopers uitbetaald. Er is uitdrukkelijk geen bedenktermijn - zoals bij online wijnverkoop of een wijnveiling die enkel online plaatsvindt.  

De veiling vindt plaats onder toezicht ter plaatse van een wettelijk vertegenwoordiger in de persoon van een gerechtsdeurwaarder.  

Wanneer u deelneemt aan de veiling wordt u geacht de verkoopvoorwaarden met inbegrip van de transportvoorwaarden en het juridisch kader te hebben gelezen en

  • in te stemmen met deze voorwaarden;
  • via deze instemming te verklaren 18 jaar of ouder zijn;
  • via deze weg te verklaren dat u zelf de bieder bent;
  • via deze weg toestemming te verlenen voor het belasten van uw creditcard, volgens de regels die op deze pagina worden beschreven, wanneer u biedt via de Sylvie's App;
  • via deze weg akkoord te gaan met het organiseren van transport tenzij u al andere wensen aan Sylvie's heeft aangegeven of uiterlijk 48 uur na de veiling zal doorgeven;

In de navolgende tekst spreekt Sylvie's van "wijnen". Dezelfde regels gelden echter ook voor alle alcoholhoudende dranken die op de veiling worden aangeboden.

U handelt voor eigen rekening

Als bieder wordt u geacht voor eigen rekening te handelen. Wanneer na de veiling blijkt dat de aankopen dienen te worden geplaatst op naam van een andere rechtspersoon of andere rechtspersonen, ontslaat dat u niet van betaling binnen 5 werkdagen na de veiling. Wanneer de uiteindelijke koper echter niet door Sylvie's wordt geaccepteerd, of van overheidswege niet mag worden geaccepteerd, bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de aankoop.

Uiterlijk 48 uur na de veiling dient u de juiste adresgegevens van de werkelijke kopers aan Sylvie's schriftelijk door te geven. 

Wanneer u zelf biedt en Sylvie's uw biedingen van overheidswege niet of niet meer mag accepteren, kan Sylvie's u de recent aangekochte wijnen niet of niet meer leveren. Sylvie's betaalt in zo'n geval haar inbrengers toch uit en is vervolgens gerechtigd u een factuur te sturen voor de wettelijke rentekosten over het factuurbedrag. De rente is verschuldigd over het aantal weken tot aan de volgende veiling. Wanneer u nog wijnen in de opslag bij Sylvie's heeft staan, is Sylvie's bevoegd dit bedrag te verkrijgen door de verkoop van (een deel van) de wijnen. De wijnen die u reeds heeft betaald zijn uw eigendom en staan tot uw beschikking.

Schattingen

Sylvie’s vermeldt in de catalogi de te verwachte opbrengst van de te veilen wijnen in de vorm van schattingen. Er is een te verwachten minimum en maximum opbrengst.

De aangegeven verwachtingswaarde van de hamerprijs per lot is gebaseerd op bereikte prijzen op eerdere veilingen voor vergelijkbare loten. Deze schattingen veranderen in de loop van de tijd en vormen geen waarborg voor de verkoopprijs.

De hamerprijs is het verkoopbedrag van de wijn zonder bijkomende kosten.

U koopt wijnen kopen in de staat waarin ze zijn

Sylvie’s selecteert de door verkopers aangeboden wijnen. Zij doet dit onder andere op herkomst en conditie, authenticiteit en geschatte marktwaarde. Wanneer Sylvie's twijfelt aan de correctheid van aangeboden flessen, accepteert zij deze niet voor de veiling. Sylvie's biedt u ter veiling de wijnen aan namens de eigenaren en is zelf uitdrukkelijk geen eigenaar.  

Als agent biedt Sylvie's de wijnen aan volgens de regels van een publieke veiling, namelijk in de staat waarin ze zich bevinden, met inbegrip van alle eventuele zichtbare of verborgen gebreken. Sylvie's is niet verantwoordelijk voor gebreken die zij niet heeft kunnen waarnemen, ook niet wanneer het verborgen gebrek de wijnen ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor u de wijn had bestemd en ook niet wanneer het gebrek het gebruik van uw aankoop zodanig vermindert dat u, indien u deze gebreken had gekend, de wijnen niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

Voorafgaand aan uw bieding wordt u geacht zelf de loten grondig te hebben onderzocht qua aard, natuur, echtheid en staat. 

De wijnexperts van Sylvie's inspecteren alle aangeboden wijnen grondig, en beschrijven de wijnen zo nauwkeurig mogelijk. Bij de aankoop van oude wijnen dient u zich te realiseren dat wijnen op verschillende wijzen ouderen. Met het klimmen der jaren heeft dat invloed op het niveau van de vulling en het uiterlijk van de fles. Sylvie's noteert de wijzigingen sinds de botteling zo precies mogelijk. Bijzonderheden die de waarde beïnvloeden worden meegenomen.

Flessen in originele kartonnen dozen (Oc) leiden niet tot hogere taxaties. De staat van de kartonnen doos wordt bij Sylvie's niet beschreven. Op de foto worden de originele kartonnen verpakkingen niet altijd in beeld gebracht. De dozen worden standaard verzonden samen met de aankopen. Wanneer bij het verpakken echter om wat voor reden dan ook de kartonnen dozen niet worden meegepakt, is Sylvie's niet ontvankelijk voor een schadeclaim. 

Houten kisten worden standaard apart meegezonden, tenzij van u bekend is dat u dit niet wenst of wanneer de kist nog gesloten is. In het laatste geval kan het zijn dat de wijnen in OWC zelf worden verzonden. Wanneer in de catalogus een OWC of Oc is vermeld terwijl deze er bij verzending niet blijkt te zijn, dan corrigeert Sylvie's de hamerprijs maar uitsluitend voor de wijnen waar verschil in opbrengst zou zijn bij een veiling van Sylvie's zelf. Niet van invloed op een prijsverlaging bij Sylvie's zijn persoonlijke afwegingen of verschil in opbrengst bij uw eigen koperpubliek.    

Ondanks de grote inspanning van Sylvie's om voor elke veiling een perfecte catalogus op te leveren, kunnen er zich onvolkomenheden voordoen. Daarbij ligt de onderzoeksplicht om onvolkomenheden te vinden bij u. 

Sylvie's stelt u daartoe in de gelegenheid. In de catalogus staan veel foto's en wanneer u dit wenst stelt Sylvie's extra foto's ter beschikking. Tot en met 10 foto's is de aanvraag van extra foto's gratis. U kunt een offerte aanvragen wanneer u meer foto's wenst te ontvangen.

De wijnen staan in een geklimatiseerde showroom. U bent welkom de wijnen te bezichtigen zodra de catalogus is gepubliceerd. De catalogus verschijnt uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan een veiling online. Sylvie's is 6 dagen in de week geopend en u kunt zonder afspraak binnenlopen.

Als bieder erkent u door uw deelname aan de veiling dat u ervan op de hoogte bent dat er ten aanzien van de wijnen geen verhaalrecht mogelijk is. Uw biedingen zijn onvoorwaardelijk en onherroepelijk.

Reserveprijs

Sylvie’s vertegenwoordigt de belangen van kopers en verkopers. Met de verkoper wordt gewoonlijk een prijs afgesproken waaronder de wijn niet op de veiling mag worden verkocht. Die prijs staat niet in de catalogus vermeld.

De resreveprijs is nooit hoger dan de low estimate.

Een onverkocht lot wordt teruggetrokken van de veiling of wordt in een andere veiling opnieuw aangeboden. Sylvie's is gerechtigd om een onverkocht lot te verkopen in een rechtstreekse verkoop aan derden tegen een prijs die met de verkoper wordt afgestemd.

Hamerprijs en kopercommissie

De prijs van de wijnen die op de veiling tot stand komt, is de hamerprijs. Dit is de prijs van een lot zonder verdere kosten.  

De kopercommissie bedraagt is 20% van de hamerprijs inclusief BTW, inclusief all-risk verzekerde opslag. (16,53% ex BTW.)

De kopercommissie bedraagt 20% van de hamerprijs inclusief all-risk verzekerde opslag maar exclusief BTW voor veilingen van wijnen van buiten de EU (under bond).  

Markering BTW-plichtige loten  

De meeste loten op de veiling bij Sylvie's zijn vrij van BTW.

Wanneer loten BTW-plichtig zijn dan zijn deze loten gemarkeerd met •.

De BTW-plichtige loten zijn afkomstig van een zakelijke inbrenger waarbij de wijnen nog niet eerder vrijgegeven zijn voor commercie en er dus nog BTW dient te worden betaald.


Veilingverloop

De veiling geschiedt bij opbod. U kunt bieden totdat het lot is afgehamerd. De hoogste bieder wordt in principe de winnaar van het lot.  

De volgorde van de vermelding van de loten in de catalogus wordt in beginsel gevolgd, maar Sylvie’s behoudt zich het recht voor loten samen te voegen of de volgorde van loten te wijzigen, loten uit de veiling te nemen of opnieuw aan te bieden dan wel over de loten aanvullende of afwijkende informatie te verschaffen.

U kunt op vijf manieren bieden: in de zaal, telefonisch, schriftelijk, via mandaat bij afwezigheid of (live) online. Een maximum bod kunt u zowel plaatsen op de website, per mail als wel via de Sylvie's App.

Een aparte veilingsituatie ontstaat bij het veilen van wijnen die in een bonded warehouse staan opgeslagen. De regels hiervoor staan apart beschreven. 

Het verdient aanbeveling per lot één biedwijze te kiezen om te voorkomen dat u tegen uzelf biedt. 

De veilingmeester roept de loten gewoonlijk per opbod af in stappen volgens het volgende overzicht:

 

Biedstappen tijdens de veiling in Euro's 
Van Tot Stap
0 80 5
80 300 10
300 800 20
800 2000 50
2000 4000 100
4000 hoger naar het oordeel van de veilingmeesterWanneer u online of schriftelijk een bod achterlaat, wordt dit beschouwd als een maximaal bod.

Wanneer de bieders in de zaal, telefonisch of live online minder bieden, wordt het lot gewonnen met één stap boven de hoogste bieding van één van deze partijen.

In geval er twee of meer achtergelaten biedingen de hoogst biedenden zijn, wordt degene die het eerst het bod heeft uitgebracht de nieuwe eigenaar van het lot. 

Het is aan de veilingmeester om in de verkoop het startbod te bepalen, een verkoop te annuleren en de tijd van het bieden te verlengen of te verkorten. De veilingmeester kan in uitzonderlijke gevallen ook een andere biedstap vormen. Deze wijziging is op de Sylvie's App te zien. U heeft in geen van deze gevallen een recht van verhaal of recht op vergoeding.

Deelnemen in de veilingzaal

In de veilingzaal kunt u het veilingproces exact volgen en live bieden.

U behoeft uw komst niet van tevoren aan te melden. Iedereen kan deelnemen in de veilingzaal na het vertonen van een geldig legitimatiebewijs aan de balie. Bedrijven dienen hun bedrijfsregistratienummer door te geven.

U ontvangt van Sylvie's een biednummer op een biedbordje waardoor de veilingmeester weet op welk kopernummer uw bod moet worden geregistreerd. De registratie zelf vraagt weinig tijd, maar u dient er rekening een te houden dat er piekdrukte aan de balie kan zijn. Wij adviseren u om 30 minuten voordat u uw bod wilt uitbrengen aanwezig te zijn. 

Loten die u tijdens de veiling wint, kunt u aan de balie afrekenen en meenemen. U kunt op de veiling per veiling voor maximaal €3000,00 in contanten betalen.

De veilingmeester behoudt zich het recht voor tijdens de veiling een bestedingslimiet in te stellen. 

Wanneer u als bedrijf koopt, en u bent nog niet bij Sylvie’s bekend en u vervoert de wijnen zonder officiële vrachtbrief over de grens, dan dient u een kopie van een paspoort te overhandigen plus aanvullende documentatie te overleggen waaruit blijkt dat de wijnen de grens passeren voor gebruik in een ander land. Wanneer u die gegevens niet kunt overleggen, vermeldt Sylvie's Belgische BTW op uw aankoopbewijs.  

Deelnemen live online via de Sylvie’s App op uw smartphone of tablet

Deelname via de App komt het dichtst in de buurt van het beleven van de veiling in de zaal. Op de Sylvie’s App kunt u

- online live bieden via uw smartphone of tablet en tevens

- een maximum bod plaatsen en daarbij ook 

- een maximum bod plaatsen op een serie loten waarvan u er maar 1 wilt winnen. Wanneer u drie loten ingeeft, en u wint het eerste lot niet, dan bewaakt de App uw bieding op het tweede lot. Wanneer u dit lot wint, plaatst de app geen bod meer op het derde lotnummer. 

Alle biedingen die geplaatst worden zijn onmiddellijk voor alle andere bieders op de App zichtbaar. U kunt uw maximum bod aanpassen totdat de veilingmeester begint met de veiling van dat lot. De biedingen in de zaal kunt u volgen met beeld en geluid. Elke bieding die vanuit de zaal binnenkomt, ziet u verschijnen op uw app. 

Online live bieden gaat gemakkelijk, want de biedstappen al voorgeprogrammeerd volgens de tabel op deze pagina. De veilingmeester kan echter tijdens de veiling besluiten biedstappen voor een specifiek lot aan te passen. Die aanpassing ziet u automatisch verschijnen voordat u gaat bieden. 

Wanneer u een maximum bod plaatst, heeft u de vrijheid om tijdens de veiling toch live online mee te bieden. U kunt via de App niet tegen uzelf bieden zolang u geen maximum bod op een andere manier achterlaat.

De veilingmeester roept in de zaal de biedingen af. Wanneer het hoogste bod aldaar lager ligt dan uw maximum bod, wint u het lot met één biedstap boven het hoogste bod in de zaal. Daarbij gaat het lot, in het geval er meer bieders een maximum bod hebben achtergelaten het lot naar degene die als eerste een maximum bod heeft geplaatst. Wanneer u een maximum bod plaatst, kunt u dat dus het beste snel doen. Om de eerste bieder te kunnen bepalen, worden alle biedingen bij Sylvie's gelogd. 

U ziet onmiddellijk of uw biedingen succesvol waren en wat de resultaten waren voor de loten die u niet toegewezen heeft gekregen. U ziet ook uw hamerkosten. Wanneer uw wijnen bezorgd dienen te worden, leest u dan vooral de transportvoorwaarden goed door. Sylvie's stuurt u uw transportkosten binnen 2 werkdagen na de veiling.

De resultaten zijn echter pas definitief na publicatie van de resultaten op de website op woensdag na de veiling. Tot die tijd is een voorbehoud te respecteren. 

Basisregel bij toewijzing

De veilingmeester ontvangt uw online bieding met een minieme vertraging in de veilingzaal. Wanneer de veilingmeester op het punt van afhameren staat communiceert hij dit nadere punt, gewoonlijk door een "fair warning" te geven of een "last call". Uw mobiel geeft een trilling af wanneer dit stadium is bereikt.

U moet vanwege de minieme vertraging zorgen dat u bij interesse voor een wijn zo snel mogelijk uw bod plaatst opdat dit op tijd de veilingmeester bereikt. Zaalbieders hebben altijd voorrang boven alle andere bieders in geval van onduidelijkheid over de vraag wie als eerste een bod heeft geplaatst.

Registratie

De website en de App hebben onafhankelijk van elkaar een registratie van uw aanmelding. De App is slechts een middel om real time te kunnen bieden en eventueel om te betalen.  

Wanneer u als bieder bij  Sylvie's al bekend bent, dient u zich op de App eerst als nieuw account te registreren. U kunt daarbij eventueel hetzelfde wachtwoord gebruiken als u voorheen gebruikte voor uw aanmelding op de Sylvie's website. 

U behoeft, wanneer u nooit eerder bij Sylvie's heeft geboden, door deze wijze van deelname geen privacygevoelige persoonsgegevens ter identificatie per e-mail meer aan Sylvie’s te sturen. Wat u slechts nodig heeft, is een geldige creditcard van VISA, Mastercard, Discover of AMEX. 

U dient zich als nieuw account te registeren, ook wanneer u op andere manieren al eerder bij Sylvie's heeft geboden. U dient een geldig mailadres in te geven en een gebruikersnaam. U geeft een factuuradres op en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. 

Het creditcard nummer is nodig voor de registratie, maar u behoudt de vrijheid om per bank of in contanten te betalen. 

Toelatingstoets via de bank 

Namens Sylvie’s is er een bank check via Bank Stripe, of u een basissaldo van $1000,00 op uw rekening heeft staan als basis om aan de veiling deel te kunnen nemen. Het kan zijn dat uw creditcardmaatschappij u daar vragen over stelt. Deze check via Stripe vervangt de oude identificatieprocedure voor deelname aan de veiling waarbij u werd gevraagd per mail een copie te sturen van uw paspoort, het adres op een bankafschrift dan wel een kopie van uw creditcard.

Het nummer van uw creditcard blijft afgeschermd voor Sylvie’s.

Betaling 

U heeft 5 werkdagen de tijd om uw betaling aan Sylvie's over te maken. Wanneer in de 2e week na de veiling uw betaling echter nog niet binnen is, heeft u via de acceptatie van de verkoopvoorwaarden Sylvie's gemachtigd uw creditcard te belasten. Deze belasting zal vanaf de tweede week na de veiling kunnen worden uitgevoerd via Stripe. 

Deelnemen via de telefoon

Uw verzoek om telefonisch deel te nemen dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de veiling schriftelijk bij Sylvie's bekend te zijn. Bij overschrijding van deze tijdgrenzen kan Sylvie’s de deelname aan de veiling niet meer garanderen.

Voor het bieden per telefoon geeft u aan Sylvie's per e-mail door voor welke loten u wilt worden gebeld en op welk telefoonnummer.

U moet bereid zijn minimaal de low estimate te bieden.

U dient van tevoren aan te geven of uw biedingen zakelijk zijn of privé of dat u namens anderen biedt. In het laatste geval van tevoren aan te geven welke anderen dat zijn met volledige opgave van bedrijfsgegevens dan wel persoonlijke adressen vergezeld van een kopie van een paspoort en een kopie van een bankadres. Wanneer deze gegevens niet van tevoren bekend worden gemaakt, ontvangt de bieder na de veiling slechts één aankoopbewijs.  

Via de website kunt u tijdens de veiling volgend bij welk lotnummer de veiling is.

U moet zorgen dat u bereikbaar bent wanneer u wordt gebeld. U kunt bij een gemiste oproep niet bellen naar de veilingzaal. Elk lid van het telefoonteam heeft een eigen lijst met bieders om te bellen  en het is niet mogelijk u door te verbinden tijdens de veiling. Wanneer het team van Sylvie's u niet kan bereiken wanneer uw loten aan de beurt zijn, kunt u het beste een tweede poging van het telefoonpanel afwachten om contact met u te verkrijgen.

Voorwaarde voor telefonische deelname is dat u reeds eerder bij Sylvie’s heeft geboden en een tijdige betaler moet zijn gebleken.

Deelnemen via de website

Via de website kunt u een maximum bod achterlaten. U kunt echter niet live meebieden en geen bod op een groep loten plaatsen zoals u dat wel kan wanneer u biedt via de Sylvie's App.  

U dient voorafgaand aan de veiling aan te geven of uw biedingen zakelijk zijn of privé. U geeft een factuuradres in en een telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. 

Wanneer u als nieuwe bieder wil deelnemen via de website, kunnen wij van particulieren een kopie verlangen van een paspoort en een kopie van een bankafschrift. Sylvie's behoudt zich het recht voor om aan bieders die afkomstig zijn van een land buiten de EU  tevens een kopie van een creditcard te verlangen.

Wij vragen u om u zo vroeg mogelijk aan te melden, uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de veiling, opdat Sylvie's uw registratie tijdig kan verwerken. Wanneer u zich later aanmeldt, kan Sylvie's uw deelname niet meer garanderen. 

U kunt bieden tot een uur voor aanvang van de veiling op vrijdag en hetzelfde geldt voor uw deelname op zaterdag.

Bij de toewijzing van biedingen via de website wordt geen voorrang gegeven aan bieders die net iets meer bieden dan de mogelijke biedstappen in de tabel. Bijvoorbeeld door €101,00 te bieden in plaats van €100,00. De bieding van €101,00 zal worden afgerond naar de meest dichtbij gelegen biedstap. In dit geval is dat €100,00. Het lot gaat naar de bieder die het eerst €100,00 bood. 

Bedrijven die via de website meebieden, dienen een hun bedrijfsregistratiegegevens in kopie door te zenden. 

Deelnemen bij mandaat in de zaal bij verhindering

Sylvie’s kan voor u in de zaal bieden, wanneer u verhinderd bent. U geeft daartoe uw instructies af op schrift met het maximale bedrag per lot dat u wilt bieden.

Deze service is alleen beschikbaar wanneer u bij ons al eerder aan een veiling heeft deelgenomen en uw betalingen tijdig zijn voldaan.

Deze service van Sylvie's is slechts mogelijk zolang er voldoende capaciteit aanwezig is om uw deelname te verwerken. 

Bij de veiling van wijnen die zich in een bonded warehouse bevinden, is een bieding via een mandaat niet mogelijk.

Deelname bij veilingen met wijnen in een accijnsgoederenopslag (“under bond”)

Sylvie’s veilt wijnen van overal uit de EU, maar ook van buiten de EU. Bij een veiling met enkel wijnen van buiten de EU gaat het om wijnen van een exceptioneel hoge kwaliteit en waarde.

Deze uitzonderlijke wijnen komen “in bond” te staan waardoor uitstel wordt verkregen voor de betaling van Belgische BTW en accijnzen. Het bonded warehouse bevindt zich op een andere locatie dan de het veilinghuis. De bonded opslag is dubbel beveiligd, volledig geklimatiseerd en all-risk verzekerd.

Bij reguliere veilingen kunnen de wijnen fysiek worden bekeken in de geklimatiseerde showroom. Bij veilingen met wijnen "in bond" gaat dit niet. Sylvie's stelt voor deze veiling uitsluitend foto's beschikbaar.

Reeds bekende bieders die recentelijk en tevens herhaaldelijk niet tijdig aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan, zijn uitgesloten van deelname, tenzij een deposito voorafgaand aan de veiling wordt gestort. De totale waarde van de veilingaankopen kan daarbij nooit hoger zijn dan het deposito. Het surplus van het deposito wordt in de week na de veiling geretourneerd. 

Wanneer u van buiten de EU biedt, dan dient u de wijnen vanuit het bonded warehouse in Antwerpen rechtsreeks te vervoeren naar uw bonded warehouse elders om de betaling van BTW, accijns en overige heffingen uit te sluiten. Vanwege de rechtstreekse verzending, kunt u, wanneer u bij Sylvie’s al wijnen heeft opgeslagen, deze wijnen niet samen laten verpakken en verzenden.

Betaling wordt verwacht binnen 7 dagen, maar in dit geval vraagt Sylvie's bewijs van bankoverschrijving te zien na 4 werkdagen. Wanneer u dit niet kunt aantonen, is Sylvie's vrij de wijnen aan te bieden aan andere bieders, dan wel de wijnen door te verkopen buiten de veiling om. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de inbrenger van de wijnen.

Deelbetalingen worden niet geaccepteerd, tenzij het totaal binnen een week wordt voldaan.  

De wijnen dienen binnen 14 dagen te worden afgehaald. U ontvangt onmiddellijk na de ontvangst van uw betaling een dag en een tijdslot waarbinnen uw vervoerder zich bij het bonded warehouse dient te melden. Sylvie's bepaalt de dag en het tijdsslot om veiligheidsredenen en/maar zal rekening houden met de capaciteit van de vervoerder. Het adres van het warehouse en uw contactpersoon ter plaatse ontvangt u pas na de ontvangst van uw betaling. Het is tevens om veiligheidsredenen dat de wijnen binnen het kortst mogelijke tijdsbestek dienen te worden afgehaald.

Uw aankopen zijn in Styrofoam verpakt en beveiligt tegen temperatuurschommelingen bij vervoer over de weg gedurende minimaal één dag.  

Publicatie resultaten

Uiterlijk op woensdag na de veiling staan de resultaten online. De resultaten zijn in Euro's en bevatten de hamerprijzen exclusief commissie en overige kosten. 

Doorverkoop aankoop zonder bezit

Wanneer u wijnen aankoopt en deze doorverkoopt aan derden zonder de wijnen reeds in bezit te hebben, handelt u geheel op eigen verantwoordelijkheid. Sylvie's is niet aansprakelijk voor gevolgschade die hieruit ontstaat. 

Eenvoudig wijnen invoeren 

Wanneer u een koper bent van buiten de EU dan behoeft u geen BTW in de EU te betalen. Voorwaarde daarbij is wel dat de wijnen aantoonbaar de EU verlaten. Bewijs daarvoor wordt gevormd door vrachtdocumentatie van erkende vervoerders. Sylvie’s verschaft u aan de hand van officiële vrachtdocumentatie een factuur zonder BTW. 

In eigen land kunt u echter te maken krijgen met kosten voor de invoer van uw wijnen. Tegenwoordig kunnen internationale transporteurs de bepaling van die kosten voor u doen en de afdracht aan de overheid voor u regelen. Het gaat dan om BTW, accijns en overige heffingen en belastingen. Dat neemt echter niet weg dat u zelf verantwoordelijk blijft voor het onderzoeken van de regels in uw land en de zorg voor de betaling. In sommige landen mag geen alcohol worden ingevoerd of er gelden zeer strenge regels voor hoog alcoholische dranken.  

Wanneer u koopt namens een Belgisch bedrijf dan betaalt u BTW maar u kunt de BTW van de belastingdienst terugvorderen. U dient de belastingdienst een factuur met een geldig BTW-nummer te laten zien en daarvoor dient u Sylvie’s een BTW-nummer te verstrekken.

Wanneer u als zakelijke bieder koopt vanuit een andere lidstaten van de EU dan België, dan hoeft u in België geen BTW te betalen. U de kunt betaling van BTW later afgedragen in eigen land bij verkoop van de wijnen aan consumenten. U heeft daartoe een factuur nodig met een geldig BTW-nummer en Sylvie’s heeft bewijs nodig in de vorm van een kopie van een vrachtbrief dat erkende vervoerders de wijnen naar het buitenland hebben vervoerd. U hoeft deze gegevens niet bij uw vervoerder op te vragen. Sylvie's verzorgt dit voor u wanneer uw vervoerder zich bij Sylvie's meldt.

Als zakelijke koper met een accijnsvergunning dient u na te gaan of u accijns moet betalen. Sylvie's kan voor u een EAD regelen, maar u kunt dit ook zelf organiseren.

Ondernemers dienen Sylvie’s tijdig hun BTW-nummer door te geven en hun facturen na te zien op juistheid. Zodra een veiling is afgesloten, stelt Sylvie’s geen nieuwe factuur meer voor u op.

Betaling binnen 7 dagen

Alle transacties tot betaling vinden plaats in Euro's.

De aangekochte loten dienen betaald te worden binnen 7 dagen na de veiling.

Aflevering of afhaling van de wijnen kan slechts plaatsvinden na ontvangst van betaling. Betaling is mogelijk in contanten, met een bankpas, per bankoverschrijving, via VISA of met Mastercard. Betaling in contanten is mogelijk tot €3000,00 per veilingtransactie.

U dient uw aankoopbewijs of factuur na ontvangst te controleren op onjuistheden. Zolang een lopende veiling niet is afgesloten kunnen correcties worden aangebracht. Daarna is dit niet meer mogelijk.

Bankkosten zijn altijd voor rekening van de koper.

Wanneer Sylvie's uw creditcard vanuit Antwerpen moet belasten, wordt 1,5% verwerkingskosten aangerekend. 

Voor de bieders via de App geldt dat wanneer in de 2e week na de veiling uw betaling nog niet (geheel) is ontvangen, u Sylvie's heeft gemachtigd uw creditcard te belasten. Deze belasting zal vanaf de tweede week na de veiling via Stripe worden uitgevoerd voor zo vaak als nodig is om het factuurbedrag van uw aankoop te innen.

Betaling in contanten is alleen in Antwerpen mogelijk met het oog op de veiligheid van de chauffeurs.

De bankgegevens van Sylvie's zijn: 

ING Bank Kapelle

IBAN BE11393050135248

Swift BBRUBBEBB

Betaling ten gunste van: Sylvie's Wine Auctions, Italiëlei 21, 2000 Antwerpen, België.

Te laat betalen

Sylvie's heeft verplicht zich binnen 3 weken haar inbrengers uit te betalen. Wanneer u op de veiling koopt, verplicht u zich tot betaling binnen 7 dagen na de veiling. 

Sylvie's kan bovendien:

- uw aankopen opnieuw veilen en deelname aan volgende veilingen uitsluiten, dan wel

- bij een volgende veiling slechts een deel van uw biedingen aanvaarden, of

- een deposito vragen bij een volgende deelname, dan wel

- een bestedingslimiet instellen, of

- uw betaling juridisch afdwingen.  

Door het instellen van een limiet kan het zijn dat loten die u anders zou hebben gewonnen aan een andere bieder worden toebedeeld. Wanneer een deposito wordt ingesteld verrekent Sylvie's dit bedrag met uw aankopen in de eerste week na de veiling. 

Aan kopers uit landen met een beperking van uitgaande dagelijkse geldstromen kan gevraagd worden een overzicht te geven van de planning van de betalingen. Bij afwijking van die planning is Sylvie's gerechtigd rentekosten in rekening te brengen conform wettelijke rente op het nog openstaande bedrag. 

Wanneer u deelneemt aan een veiling van wijnen die in een bonded warehouse zijn opgeslagen, gelden specifieke regels voor de betaling die apart in deze voorwaarden worden beschreven.

Afhaling wijnen binnen 21 dagen

U dient uw aankopen binnen 21 dagen zelf af te halen of af te laten halen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Na de veiling zendt Sylvie's u binnen 48 uur na de veiling een aankoopbewijs of een factuur. Deze documenten worden voor reeds bekende kopers verzorgd met de gegevens die bij Sylvie's bekend zijn. Wanneer wij weten dat u uw wijnen zelf afhaalt, staan op uw factuur dus geen transportkosten.

Voor nieuwe kopers werkt Sylvie's met enkele uitgangspunten:

- Binnen België gaat Sylvie’s er vanuit dat u uw wijnen zelf komt afhalen bij het wonen op een reisafstand van ongeveer 30 minuten tot Antwerpen in ideale omstandigheden.

- Voor alle andere nieuwe kopers geldt dat u Sylvie’s heeft gemachtigd uw transport te organiseren door akkoord te gaan met de terms & conditions bij uw deelname aan de veiling.

U kunt Sylvie's altijd vragen de systeeminstellingen voor uw transport te wijzigen.  

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een ontvangstbevestiging. Binnen 48 uur daarna zal uw aankoop in principe worden verzonden. Sylvie's werkt voor de verzending uitsluitend met door haar geselecteerde vervoerders. Wanneer u graag met andere vervoerders werkt dan kan dat op eigen rekening en risico. U dient het transport zelf aan te vragen en aan Sylvie's door te geven wanneer uw wijnen verzendklaar moeten staan.

Sylvie's is bij de verzending gerechtigd omstandigheden te vermijden die een goede aankomst van uw wijnen belemmeren. Bij voorkeur verzendt Sylvie's wijnen via een gekoeld transport, wordt opslag in een weekend bij ongekoeld transport vermeden, wordt uw wijn voor verzending via Sylvie's verpakt met bescherming tegen temperatuurschommelingen en wordt voor de beoordeling van een veilig transport gelet op wachttijden bij de douane. Gekoeld transport is altijd mogelijk voor palletzendingen en soms voor pakketten.

Het is meestal niet mogelijk gekoeld transport te leveren aan particulieren omdat deze aan transporteurs geen aanwezigheidsgarantie kunnen bieden en een half uur voor aankomst door de chauffeur willen worden gebeld. De organisaties van vervoerders die gekoeld transport aanbieden zijn niet op deze consumentenwensen afgestemd.  

Wanneer u uw wijnen afhaalt, is dit alleen op afspraak mogelijk. Sylvie's spant zich in alle afhalingen op de aangevraagde tijden mogelijk te maken, maar er is een voorbehoud voor de beschikbare capaciteit. Uw gewenste dag en tijd van afhaling is dus pas gegarandeerd na bevestiging van Sylvie's. 

Sylvie’s nodigt u uit de transportvoorwaarden aandachtig te lezen.

Aansprakelijkheid

Jassen en tassen zijn in de veilingzaal niet toegestaan. Wie in de toonzaal schade toebrengt aan de daar getoonde wijnen, is hiervoor verantwoordelijk.  

Weigering toegang

Sylvie's behoudt zich het recht voor bezoekers de toegang tot de veilingzaal te weigeren of aspirant deelnemers uit te sluiten van de veiling zonder opgaaf van redenen. 

Vastlegging van data

De zaalbiedingen worden vastgelegd door de deurwaarder en alle overige biedingen worden digitaal vastgelegd. Biedingen via de telefoon worden opgenomen. 

Laatste wijziging voorwaarden verkoop

29 augustus 2019

Wijziging 20.08.2019  Opname van extra informatie over de Stripe Bank in de sectie over deelname via de Sylvie's App.

Wijziging 29.08.2019  Registratie op de Sylvie's App is mogelijk via Visa, Mastercrad, Amex en Discover. Betaling is echter enkel mogelijk via Visa of Mastercard indien met credit card wordt betaald. 


Transportvoorwaarden

Deze voorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van de algemene verkoopvoorwaarden

Sylvie's biedt een openbare veiling die zowel plaatsvindt in de zaal als online. Op het moment dat de veilingmeester het lot afhamert, wordt de bieder die als eerste de hoogste prijs bood de nieuwe eigenaar. 

Zowel voor verkopers als kopers geldt dat de verkoop onherroepelijk is. De wijnen kunnen na het afhameren onmiddellijk door de koper worden betaald en meegenomen.

Sylvie's start onmiddellijk na de veiling met uitbetalen van de verkopers en binnen 21 dagen zijn alle verkopers uitbetaald. Er is uitdrukkelijk geen bedenktermijn - zoals bij online wijnverkoop of een online wijnveiling.  

Wanneer u deelneemt aan de veiling wordt u geacht:

De verkoopvoorwaarden met inbegrip van de transportvoorwaarden te hebben gelezen en

  • in te stemmen met deze voorwaarden;

  • oud genoeg te zijn om alcohol te mogen ontvangen (in de USA is dat 21 jaar);

  • zich ervan bewust te zijn dat u Sylvie's machtigt een transport voor u te organiseren tenzij u aangeeft dat u dit zelf wenst te doen.

Algemene uitgangspunten

Voor de deelname aan de veiling dient u de voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

Bij import van de wijnen in een land buiten de EU bent u eindverantwoordelijke voor de betaling van alle kosten die behoren bij de import. Gewoonlijk draagt de vervoerder voor u zorg voor de uitvoering van deze voorschriften voor de invoer, maar uw wordt geacht te hebben uitgezocht aan welke invoerregels (accijns, belastingen en heffingen, gelimiteerde hoeveelheden) uw aankopen gebonden zijn. 

Wanneer blijkt dat in uw land geen alcohol mag worden ingevoerd, kunt u deze invoerregels niet opvoeren als belemmering om de koop nietig te verklaren.

Desgewenst verzorgt Sylvie’s voor u, wanneer u een accijnsvergunninghouder bent, een EAD tegen betaling van €50,00 per document.

U machtigt via deelname aan de veiling Sylvie's automatisch om een vervoerder aan te bieden die als agent uw belangen vertegenwoordigt. 

U blijft vrij uw wijnen te vervoeren via een eigen vervoerder of uw wijnen zelf af te halen.

Sylvie's noteert uw favoriete transportwijze als standaard voor de toekomst. Wanneer u uw voorkeur wenst te  veranderen, is het aan u om dit binnen 2 werkdagen na de veiling aan Sylvie's door te geven.  

Afhaling en verzending zijn uitsluitend mogelijk na bijschrijving van uw betaling bij Sylvie’s.

Sylvie's verzendt uw aankopen in Styrofoam verpakkingen ter bescherming van uw aankopen tegen temperatuursinvloeden. Bij grootformaten kan worden uitgeweken naar een vergelijkbaar alternatief. Sylvie's brengt u transportkosten in rekening met inbegrip van verpakkingsmateriaal en all-risk verzekering.

Wanneer uw aankopen het beste vervoerd kunnen worden op een pallet, gaat het uitsluitend om zendingen op een europallet. Europallets worden aangeleverd via trucks voorzien van een laadklep en een pompwagen. Wanneer u geen europallet kunt ontvangen, is het alternatief dat uw wijnen als afzonderlijke pakketten worden afgeleverd of dat u de wijnen zelf komt afhalen.  

Levering is van deur tot deur, waarbij pallets uitsluitend gelijkvloers worden afgeleverd. Chauffeurs van pallettransporten is het niet toegestaan uw pallet voor u af te pakken om op andere verdiepingen dan gelijkvloers te leveren. Het alternatief is dat uw wijnen in afzonderlijke pakketten worden verzonden. In dat geval zijn alle gewenste verdiepingen bereikbaar. 

Gratis opslag 

Alle wijnen die Sylvie's veilt zijn fysiek in Antwerpen aanwezig. 

Na de veiling blijven de wijnen in verzekerde opslag totdat zij worden afgehaald of verzonden. 

De verzekering is all-risk. De kopercommissie dekt de kosten hiervoor dus u betaalt niets extra.

De opslag bij Sylvie's is gratis voor een periode van 6 maanden. Sylvie's informeert u wanneer zo'n situatie aan de orde is. U kunt verlenging van deze termijn aanvragen en deze afspraak wordt schriftelijk vastgelegd.

Wanneer uw wijnen hier echter zonder afspraak staan opgeslagen, behoudt Sylvie's zich het recht voor om €150,00 per palletplek per maand in rekening te brengen. Sylvie's verplicht zich daarbij aantoonbaar zich de moeite te getroosten u te bereiken wanneer van u niets wordt vernomen. Dat betekent dat we u bellen, mailen en per aangetekende post aanschrijven. Wanneer u desondanks deze kosten uw wijnen niet afhaalt en de kosten niet betaalt, mag Sylvie's zoveel opgeslagen wijn verkopen als nodig is ter dekking van de opslagkosten.   

Bestaande kopers die hun wijnen bij Sylvie's opslaan en altijd binnen 21 dagen hebben betaald, kunnen hun wijnen blijven opslaan zoals ze gewend zijn. Het is niet nodig om Sylvie's toestemming te vragen en u ontvangt geen rekening.  

Bij Sylvie's kunt u enkel aankopen van de veiling opslaan en geen aankopen die u elders verwerft. 

Wijnverzending bij slecht weer

Wanneer tijdens uw wijntransport temperaturen te verwachten vallen boven de 25 graden en onder de 2 graden Celsius, verzendt Sylvie's geen wijnen. Uw wijnen blijven bij Sylvie's opgeslagen. 

Mocht uw opslagtermijn van 6 maanden verlopen zijn op het moment dat verzending niet mogelijk is, ontvangt u geen rekening voor de opslag van uw wijnen.

Sylvie's geeft de wijnen pas vrij wanneer de gehele reistijd veilig is voor wijn met inbegrip van de wachttijd die de douane in beslag kan nemen. Sylvie's behoudt zich daarbij het recht voor een marge in tijd te nemen voor verzendingen naar landen buiten de EU waar verhoogd risico bestaat op gehele of gedeeltelijke terugzending van wijnen.  

Een koper die toch wil dat wijn wordt verzonden bij temperaturen die schadelijk zijn voor de wijn, ontvangt van Sylvie’s een document ter ondertekening waarin dit verzoek expliciet wordt vastgelegd. Alle gevolgschade door te grote hitte of kou wijst Sylvie’s uitdrukkelijk van de hand.

Verpakken, informeren en verzenden

Na ontvangst van de betaling ontvangt u een bevestigingsbericht. Binnen 48 uur na ontvangst van deze bevestiging worden de aankopen verzonden tenzij het weer dit niet toelaat of de fysieke veilingcontrole in de eerste dagen na de veiling nog niet is afgerond. In het laatste geval staat in het bevestigingsbericht de melding vanaf wanneer uw aankopen vertrekken.

Sylvie’s verpakt en verzendt de wijnen conform de eisen van de door haar geselecteerde transporteurs. Aanvullende verpakkingswensen accepteert Sylvie’s niet tenzij dit schriftelijk is overeengekomen voorafgaand aan de veiling.

Sylvie’s verzorgt de begeleidende documentatie. Dat kan een factuur zijn en/of een aankoopbewijs en/of een paklijst. De paklijst wordt enkel opgemaakt bij verzendingen per pallet. Op de paklijst geeft Sylvie's u de inhoud per doos aan door de daarin aanwezige loten op een sticker te vermelden. Wanneer u adressen van wijnmakers wenst op uw transportdocumentatie dan dient u hiervoor zelf zorg te dragen.

Sylvie's biedt u track & trace, maar elke vervoerder doet dit op eigen wijze. Particulieren ontvangen een uitgebreide track & trace. Bedrijven die gebruik maken van gekoeld transport ontvangen van de afdeling transport van Sylvie's gegevens over de vervoerder die voor hen rijdt en het type track & trace van deze vervoerder.  

Sylvie’s levert nooit wijn af wanneer u niet thuis bent of wanneer u niemand heeft gemachtigd voor de ontvangst. U dient te waarborgen de ontvanger de wettelijke leeftijd heeft om wijn te mogen aanvaarden.  

Wanneer verzonden wijn terugkomt naar Sylvie’s omdat de wijn niet kan worden aangeboden door verzuim van de koper (verkeerd adres, langdurig afwezig, te jonge ontvanger), komen de kosten voor een tweede levering voor rekening van de koper.

Verzending van originele houten kisten (OWC's)

Standaard verzendt Sylvie’s de OWC afzonderlijk van de wijnen. Wanneer u dit niet wenst, dient u dit binnen 48 uur na de veiling aan Sylvie’s door te geven.

Bij wijnen met investeringswaarde splitst Sylvie’s de OWC niet van de kist. Deze wijn wordt verzonden op een europallet, tenzij u schriftelijk verklaart bereid te zijn de wijn via een pakketdienst te ontvangen. Daarbij accepteert u een verhoogd risico op schade waarbij enkel handelaren in wijn aanspraak kunnen maken op vergoeding van schade bij bevlekte etiketten. Ook voor handelaren worden schaafschades door het bewegen van de flessen in de kist bij het transport niet vergoed. 

Verzending pallets aan bedrijven met een accijnsvergunning 

Wanneer u een accijnsvergunning heeft en u wenst dat Sylvie's uw pallettransport organiseert voor een bestemming binnen de EU, dan biedt Sylvie's gekoeld transport aan. In sommige landen is gekoeld transport mogelijk met een 24-uurs of een 48-uursgarantie. Indien u gekoeld transport wenst naar een land buiten de EU, kunt u Sylvie's vragen naar de mogelijkheden.

Voor de ontvangst van gekoeld transport dient u tijdens kantooruren onafgebroken geopend te zijn. U accepteert dat afwijkingen van de aangegeven levertijd tot op het laatst mogelijk zijn en dat bij B2B transport de chauffeur zijn naderende komst niet meldt. 

Het staat u altijd vrij op eigen gelegenheid en risico een ander transport te kiezen.

All-risk verzekering

Sylvie’s verzekert transporten all-risk. All-risk wil zeggen dat de aankopen tijdens transport van deur tot deur onder andere verzekerd zijn tegen breuk en diefstal voor de volledige waarde van de factuur.

Wanneer een kurk in de fles zakt of verzakt tijdens het transport, of een fles gaat lekken, valt dit niet onder de verzekering. Het zijn gevolgen van de opslagcondities in de voorbije jaren en/of de werkwijze van de wijnmaker die Sylvie's niet heeft kunnen waarnemen. Sylvie's is hier niet verantwoordelijk voor.

Kurksmaak van wijn is niet waarneembaar voor Sylvie's, de schade is niet te verhalen op de verkoper en de schade is niet verzekerbaar. Deze schade wordt door Sylvie's uitdrukkelijk niet vergoed. U dient voorafgaand aan uw aankopen u te oriënteren op de naam en faam van wijnmakers aangaande hun productieproces.  

Eventuele schade aan het vervoer van flessen in een OWC (schaafschade) is ook niet verzekerbaar aangezien dit een gevolg is van de keuze de flessen in de originele houten kist te laten. De reden om wijnen in een houten kist te laten heeft te maken met toekomstige winstverwachtingen. Gederfde toekomstige winst valt niet onder het begrip schade zoals verzekeraars dat hanteren. 

Voor bedrijven met een accijnsvergunning zijn bevlekte flessen als gevolg van breuk geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Voor alle andere kopers geldt dat uitdrukkelijk niet. Vanuit het oogpunt van een verzekeringsmaatschappij zijn flessen met vlekken immers nog steeds drinkbaar en is er dus geen schade. Ook hier gaat het erom dat gederfde toekomstige (speculatie)winst niet valt te vergoeden. Sylvie's wijst alle aansprakelijkheid voor dit soort schade van de hand. Wanneer u dit risico niet accepteert, dient u zelf uw transport te organiseren.

Schade aan wijn door blootstelling aan hitte of kou is officieel verzekerd, maar valt in de praktijk zo moeilijk te bewijzen dat schadeclaims stranden. Ter voorkoming van deze schade biedt Sylvie's u gekoeld transport daar waar mogelijk en werkt Sylvie's uitsluitend vervoerders die eisen dat voor een aflevering wordt ondertekend. Sylvie's levert onder geen beding af bij afwezigheid op locaties rond uw huis, zoals in een onbewaakt tuinhuis, onder een carport en dergelijke.

Bij levering via gekoeld transport zal de vervoerstemperatuur in de meeste gevallen liggen tussen de 2 en 7 graden Celsius. De temperatuur ligt niet onder de 2 graden en komt niet boven de 15. Wanneer uw aankopen arriveren, dient u deze in de gesloten dozen 24 uur te laten acclimatiseren om condensvorming te voorkomen. Wanneer u zich hier niet aanhoudt, is Sylvie's niet aansprakelijk voor schade aan de etiketten.

Voor alle transporten die Sylvie's in uw naam verzorgt, bij gebruik van derde partijen voor het vervoer, gebruikt Sylvie's Styrofoam verpakkingen of een vergelijkbaar alternatief.  

De kosten voor deze verpakkingen brengen wij u in rekening. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van deze voorzieningen, bent u geheel verantwoordelijk voor de schade als gevolg hiervan.  

Wanneer u zelf uw wijnen afhaalt, is het verpakken in Styrofoam ook mogelijk. U dient Sylvie's hier voorafgaand aan de veiling om te vragen en bereid zijn de kosten van de verpakkingen te betalen. Wanneer u dit niet vraagt, verzenden wij uw wijnen op pallets in traditionele verpakkingen met een dubbelle laag karton.

Wijnen laten afhalen door vervoerders

U kunt door een transporteur naar keuze wijnen laten afhalen. Dit kan uitsluitend op afspraak tijdens kantooruren.

De transporteur dient een officiële vrachtbrief te kunnen overleggen waarin uw naam vermeld staat. De vermelding van uw naam mag ook in een bijlage staan. Staat uw naam er niet bij, dan verzendt Sylvie's uw wijn niet, anders dan na controle bij de vervoerder. De gevolgschade vanwege de wachttijd is voor rekening van de vervoerder of voor u.   

Wanneer Sylvie's het EAD voor dit transport verzorgt, ontvangt u een document ter invulling. Pas na volledige invulling vraagt Sylvie's een EAD aan.

Schade

Zichtbare schade dient u aan te tekenen op de transportdocumentatie. U dient schade binnen 24 uur na de levering aan Sylvie’s te melden en foto's van de schade bij te sluiting. Wanneer schades later worden gemeld, belemmert u de verzekeringsprocedure en loopt u het risico dat deze schade niet in behandeling wordt genomen of vergoed.   

Niet onmiddellijk zichtbare schade dient u te melden binnen 48 uur na ontvangst van de wijn en ook hier dient u foto’s mee te sturen. Wanneer u dit nalaat, kan de claim mogelijkerwijs niet in behandeling worden genomen en/of vergoed.

De vergoeding van uw schade is nooit hoger dan de waarde van uw factuur.

Sylvie's kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van te late aankomst van wijnen.

Persoonlijk wijnen afhalen

U kunt zonder afspraak wijnen afhalen tijdens de veiling.

Na de veiling kunnen wijnen enkel worden afgehaald op afspraak.     

Wanneer u een zakelijke koper bent met een bestemmingsadres buiten België en u wilt wijnen afhalen zonder officiële vrachtbrief dan dient u Sylvie's voor het verkrijgen van een factuur zonder BTW een alternatief voor de vrachtbrief te bieden. Dat wil zeggen dat, naast een kopie van een paspoort, uit aanvullende documentatie moet blijken dat de wijnen in het land van bestemming zullen worden verhandeld of geconsumeerd. Wanneer dit soort gegevens niet kan worden overlegd, verleent Sylvie’s bij afhaling van de wijn aan de balie geen factuur met aftrek van BTW.

Wanneer u zelf uw wijnen afhaalt, dient u zelf zorg te dragen voor uw transportverzekering en is Sylvie's nooit verantwoordelijk voor schade tijdens het transport. 

Laatste wijziging transportvoorwaarden

15 augustus 2019


Voorwaarden voor de inbreng van wijnen

Wettelijke grondslag

Ingevolge de aard van de verkoop via veilingen is niet van toepassing: de wet dd. 21 december 2013 - Wet houdende invoeging van boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht.

Sylvie’s is gehouden aan de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de verwerking van persoonsgegevens. Zie de aparte rubriek hierover op deze website. Door deelname aan de veiling gaan de deelnemers ermee akkoord dat Sylvie’s hun persoonsgegevens mag bewaren (zowel binnen als buiten de EU) en verwerken voor de in de rubriek beschreven doeleinden.

De veiling vindt plaats onder toezicht ter plaatse van een wettelijk vertegenwoordiger in de persoon van een gerechtsdeurwaarder. Wanneer u het niet eens bent met het verloop van de veiling, beslist de gerechtsdeurwaarder. In een uiterste geval beslissen de rechtbanken van Antwerpen. In de rechtszaal zal Nederlands worden gesproken.


Bieden door medewerkers van Sylvie's

Medewerkers van Sylvie's mogen in de zaal en via de Sylvie's app live bieden onder dezelfde condities als alle andere bieders. Maximum biedingen accepteert Sylvie's alleen wanneer deze geplaatst zijn in de eerste 5 dagen na publicatie van de online catalogus. Biedingen die later binnenkomen worden door de veilingmeester genegeerd. 


Varia

Alle mondelinge afspraken die niet schriftelijk door Sylvie’s Wine Auctions bevestigd worden, bestaan niet.

Tijdens de veiling kunnen naast de Nederlandse taal ook andere talen worden gesproken. Op de website worden verschillende talen gebruikt. Sylvie's verplicht zich ertoe zo nauwkeurig mogelijk vanuit het Nederlands te vertalen. Bij verschil van mening is echter uitsluitend de uitleg in het Nederlands van rechtswege geldig. 

Wanneer biedingen de veilingzaal niet bereiken als gevolg van stroom-, systeem- of technische storingen, behoeft Sylvie's geen schade te vergoeden. 

Sylvie's behoudt zich het recht voor bezoekers van / kopers op de veiling te weigeren zonder opgaaf van redenen. 


Wijziging voorwaarden

Sylvie’s behoudt zich het recht voor op elk moment de website te kunnen wijzigen. 

De datum van de laatste controle of herziening van de voorwaarden, staat steeds op de website vermeld.

Geen enkele partij zal aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor geleden schade ingevolge deze wijzigingen. 

Laatste aanpassing van deze voorwaarden

15 augustus 2019

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...