Algemene verkoopvoorwaarden

Algemeen

Sylvie's is een openbare veiling. De veiling vindt plaats in een veilingzaal te Antwerpen en is live, telefonisch en live online te volgen. De voertaal is Engels. De veiling vindt plaats onder toezicht van een deurwaarder die ter plaatse aanwezig is.

De veilingmeester start het biedproces door een prijs af te roepen en deelnemers de gelegenheid te geven om hoger te bieden. U bent de nieuwe eigenaar van een lot op het moment dat u als eerste de hoogste prijs biedt en de veilingmeester het bod u toewijst door het af te hameren.

Voor zowel verkopers als kopers is de verkoop onherroepelijk. Er is expliciet geen bedenktijd na aankoop. 

Wijnen waarop u in de zaal heeft geboden kunnen na het afhameren onmiddelijk door de koper worden betaald en meegenomen. Wijnen waarop is geboden via andere kanalen kunt u meenemen na ontvangst van uw aankoopbewijs.  De veilingresultaten kunnen door iedereen vanaf woensdag na de veiling worden bekeken. De resultaten tonen de lotnummers en hoogte van de succesvolle biedingen (hamerprijzen) zonder koperscommissie of andere kosten.  

Alle betalingen aan verkopers worden binnen 21 dagen na de veiling gedaan.

Kopers dienen binnen 7 dagen na de veiling te betalen. De wijnen dienen binnen 21 dagen te worden afgehaald. Na ontvangst van betaling is op aanvraag gratis opslag beschikbaar voor de duur van 6 maanden. Afhaling is uitsluitend mogelijk na ontvangst van betaling op de bankrekening van Sylvie's of via betaling aan de balie. Aan de balie kan betaald worden in contanten, per bank of via VISA en MasterCard.  

Wanneer u deelneemt aan de veiling, wordt u geacht de verkoopvoorwaarden te hebben gelezen - met inbegrip van de vervoersvoorwaarden , het privacybeleid en het wettelijk kader - en in te stemmen met deze algemene voorwaarden en via deze instemming verklaart u 18 jaar of ouder te zijn. U kunt onze veelgestelde vragen op deze website lezen om een antworod te krijgen op de meest praktische wetenswaardigheden.

In de navolgende tekst spreekt Sylvie's van "wijnen". Dezelfde regels gelden echter ook voor alle alcoholhoudende dranken die op de veiling worden aangeboden.

U handelt voor eigen rekening

Als bieder wordt u geacht voor eigen rekening te handelen.

Wanneer na de veiling blijkt dat uw aankopen voor rekening zijn van een andere partij, dient u de contactgegevens van deze bieders binnen 2 dagen na de veiling schriftelijk door te geven. Dit ontslaat u niet van uw plicht tot betaling binnen 7 dagen na de veiling. Wanneer de uiteindelijke koper(s) niet door Sylvie's wordt geaccepteerd, of van overheidswege niet mag worden geaccepteerd, bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de aankoop.

Wederverkoop zonder bezit

Als u wijnen koopt en deze aan derden verkoopt zonder dat u al eigenaar bent, handelt u voor eigen rekening.  

U koopt wijnen in de staat waarin ze zijn

Sylvie’s selecteert de door verkopers aangeboden wijnen. Zij doet dit onder andere op herkomst en conditie, authenticiteit en geschatte marktwaarde. Wanneer Sylvie's twijfelt aan de correctheid van aangeboden flessen, accepteert zij deze niet voor de veiling. Sylvie's biedt u ter veiling de wijnen aan als commissionair.  

Sylvie's biedt de wijnen aan in de staat "waarin ze zijn", inclusief zichtbare of verborgen gebreken.

Sylvie's is niet verantwoordelijk voor gebreken die het niet heeft kunnen waarnemen, zelfs als een verborgen gebrek de wijnen ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor u het had bedoeld, of als het gebrek het gebruik van uw aankoop zodanig beperkt dat, als u had deze gebreken gekend, u zou de wijnen niet hebben gekocht of alleen tegen een lagere prijs hebben gekocht.

Ondanks de grote inspanning van Sylvie's om voor elke veiling een perfecte catalogus op te leveren, kunnen er zich onvolkomenheden voordoen. Daarbij ligt de onderzoeksplicht om onvolkomenheden te vinden bij u. Voorafgaand aan uw bieding wordt u geacht zelf de loten grondig te hebben onderzocht qua aard, natuur, echtheid en staat. 

Sylvie's stelt u daartoe in de gelegenheid. In de catalogus staan veel foto's en wanneer u dit wenst stelt Sylvie's extra foto's ter beschikking. Tot en met 10 foto's is de aanvraag van extra foto's gratis. U kunt een offerte aanvragen wanneer u meer foto's wenst te ontvangen. De wijnen staan in een geklimatiseerde showroom. U bent welkom de wijnen te bezichtigen zodra de catalogus is gepubliceerd. De catalogus verschijnt uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan een veiling online. U kunt zonder afspraak binnenlopen.

Wanneer u oude wijnen koopt, moet u er rekening mee houden dat wijnen op verschillende manieren verouderen. Veroudering heeft invloed op het vullingsniveau en het uiterlijk van de fles. Sylvie's legt de veranderingen sinds het bottelen zo nauwkeurig mogelijk vast. Er wordt voor u rekening gehouden met details die de waarde beïnvloeden, ondanks het feit dat u verantwoordelijk blijft voor uw eigen onderzoek.

Als bieder erkent u door uw deelname aan de veiling dat u ervan op de hoogte bent dat er ten aanzien van de wijnen geen verhaalrecht mogelijk is. Uw biedingen zijn onvoorwaardelijk en onherroepelijk.

Hamerprijs, verwachte opbrengst en reserveprijs

Sylvie's vermeldt in de catalogi de verwachte opbrengst van de te veilen wijnen in de vorm van schattingen. Er is een te verwachten minumum en maximum opbrengst: respectievelijk de low en high estimate. De aangegeven verwachtingswaarde van de hamerprijs per lot is gebaseerd op bereikte prijzen op eerdere veilingen voor vergelijkbare loten. Deze schattingen veranderen in de loop van de tijd en vormen geen waarborg voor de verkoopprijs.  

Sylvie’s vertegenwoordigt de belangen van kopers en verkopers. Met de verkoper wordt gewoonlijk een prijs afgesproken waaronder de wijn niet op de veiling mag worden verkocht. Die prijs, de reserveprijs, staat niet in de catalogus vermeld. Deze reserveprijs is hetzelfde als de low estimate of ligt daar vlak onder. 

Een onverkocht lot wordt teruggetrokken van de veiling of wordt in een andere veiling opnieuw aangeboden. Sylvie's is gerechtigd om op last van de verkoper een onverkocht lot rechtsreeks aan derden te verkopen.

De hamerprijs is de hoogte van het geboden bedrag voor het winnende lot zoals dit wordt afgeroepen en afgehamerd in de veilingzaal. Mogelijke additionele kosten vindt u hier op deze website.

Veilingverloop

De veiling geschiedt bij opbod. U kunt bieden totdat het lot is afgehamerd. Degene die als eerste het hoogste bod heeft geplaatst, wordt de winnaar van het lot.  

De veiling volgt de vermelding van de loten in de catalogus, maar Sylvie’s behoudt zich het recht voor loten terug te trekken, samen te voegen of de volgorde van loten te wijzigen, dan wel over de loten aanvullende of afwijkende informatie te verschaffen.

U kunt op vijf manieren bieden: in de zaal, telefonisch, schriftelijk, via mandaat bij afwezigheid of (live) online. Voorafgaand aan de veiling kunt u uw maximale kunt al plaatsen op de website, per email als wel via de Sylvie's App. Het verdient aanbeveling per lot één biedwijze te kiezen om te voorkomen dat u tegen uzelf biedt. 

De veilingmeester roept de loten gewoonlijk per opbod af in stappen volgens het volgende overzicht:

 

Biedstappen tijdens de veiling in Euro's 
Van Tot Stap
0 80 5
80 300 10
300 800 20
800 2000 50
2000 4000 100
4000 hoger naar het oordeel van de veilingmeesterWanneer u online of schriftelijk een bod achterlaat, wordt dit beschouwd als een maximaal bod. Wanneer de bieders in de zaal, telefonisch of live online minder bieden, wordt het lot gewonnen met één stap boven de hoogste bieding van één van deze partijen.

In geval er twee of meer achtergelaten biedingen de hoogst biedenden zijn, wordt degene die het eerst het bod heeft uitgebracht de nieuwe eigenaar van het lot. 

Het is aan de veilingmeester om in de veiling het startbod te bepalen, een verkoop te annuleren en de tijd van het bieden te verlengen of te verkorten. De veilingmeester kan in uitzonderlijke gevallen ook een andere biedstap bepalen. Deze wijziging is op de Sylvie's App te zien. U heeft in geen van deze gevallen een recht van verhaal of recht op vergoeding. De veilingmeester behoudt zich het recht voor tijdens de veiling een bestedingslimiet in te stellen. 

Twee typen veilingen

Sylvie's kent twee typen veilingen: reguliere en veilingen met wijnen "under bond". In het laatste geval zijn de wijnen nog niet vrijgegeven voor de vrije verkoop in de EU. BTW, accijns, invoerrechten en milieutaks dienen nog te worden afgedragen. Er gelden aparte verkoopvoorwaarden voor de veiling van wijnen onder bond. Wijnen onder bond worden niet aangeboden op de reguliere veilingen en bij de beschrijving van de loten zal staan dat de wijnen onder bond worden geveild.

Reguliere verkoop, commissie 20% (inclusief BTW) 

De reguliere veilingen van Sylvie's kennen twee typen loten. Er zijn margeloten en BTW-plichtige loten.

Voor de loten waarover in het verleden al eens BTW is afgedragen, geldt de margeregeling. Die regeling voorkomt dat EU-ingezetenen dubbel BTW moeten betalen. Er hoeft geen BTW over de hamerprijs te worden betaald, maar wel over de koperscommissie. Deze BTW mag wettelijk niet als bedrag op de factuur worden vermeld en is niet aftrekbaar of verlegbaar.  

Voor de BTW-plichtige loten is in het verleden nog geen BTW in de EU afgedragen en dient dit alsnog te gebeuren. U kunt BTW-loten herkennen aan hun markering met een bullet • in de catalogi of de tekst "VAT-lot" op de Sylvie's app. Deze BTW is verlegbaar of aftrekbaar. Wanneer u van buiten de EU wijnen koopt met een bestemming buiten de EU, wordt u vrijgesteld van de betaling van BTW.

Verkoop "under bond", commissie 24,2% (inclusief BTW)

Voor verkoop van wijnen "under bond" zijn alle kavels in principe onderworpen aan BTW. De wijnen worden ter veiling aangeboden met een tijdelijke vrijgestelling van BTW, invoerrechten, heffingen en accijnzen. Na aankoop wordt gekeken hoe de BTW regeling van toepassing is op de situatie van de koper. De overige lasten neemt Sylvie's voor haar rekening. 

De betaling wordt binnen 7 dagen verwacht, maar in dit geval zal Sylvie's binnen 5 werkdagen om een ​​bewijs van overschrijving vragen. In het geval u dit niet kunt bewijzen, staat het Sylvie's vrij om de wijnen aan anderen aan te bieden of deze te verkopen.

Gedeeltelijke betalingen worden niet geaccepteerd, tenzij het gehele bedrag binnen een week wordt betaald.

Het staat Sylvie's vrij om deelnemers te weigeren als er enige twijfel bestaat over de nakoming van (tijdige) verplichtingen.

Bieden in de veilingzaal

In de veilingzaal kunt u het veilingproces exact volgen en live bieden. U behoeft uw komst niet van tevoren aan te melden. Iedereen kan deelnemen in de veilingzaal na het vertonen van een geldig legitimatiebewijs aan de balie. Bedrijven dienen hun bedrijfsregistratienummer door te geven.

U ontvangt van Sylvie's een biednummer waardoor de veilingmeester weet op welk kopernummer uw bod moet worden geregistreerd. De registratie aan de balie zelf vraagt weinig tijd, maar u dient rekening te houden met piekdrukte. Wij adviseren u om aanwezig te zijn ongeveer 30 minuten voordat u uw bod wilt uitbrengen. 

Loten die u tijdens de veiling wint in de zaal, kunt u aan de balie afrekenen en meenemen. U kunt op de veiling per veiling voor maximaal €3000,00 in contanten betalen.

Deelnemen live online 

Deelname via de app komt het dichtst in de buurt van de beleving van de veiling in de zaal. Vanaf uw beeldscherm, smartphone of tablet kunt u de veiling life online volgen. U kunt bieden via uw smartphone of tablet.

Live online bieden is eenvoudig en de biedstappen zijn al voorgeprogrammeerd. Tijdens de veiling kan de veilingmeester echter besluiten de biedstappen voor een specifiek lot aan te passen. U ziet deze aanpassing automatisch verschijnen voordat u begint te bieden.

Op de Sylvie's App kunt u:

 • - live online bieden via uw smartphone of tablet;
 • - een maximum bod plaatsen en
 • - een maximumbod plaatsen op een serie loten waarvan u er maar één wilt winnen. Wanneer u bijvoorbeeld biedt op drie loten, en u wint het eerste lot niet, dan slaat de app uw bod op voor het tweede lot. Wanneer u dit lot wint, plaatst de app geen bod meer op het derde lotnummer;
 • - ons vragen om een ​​bestedingslimiet voor u in te stellen;

Alle geplaatste biedingen zijn onmiddellijk zichtbaar voor alle andere bieders in de App. Zij krijgen een bericht wanneer zij overboden zijn en hebben de gelegenheid hun bod aan te passen. Om deze reden kunt u uw bod niet meer intrekken. U behoudt wel de vrijheid om een hoger bod te plaatsen. 

De veilingmeester ontvangt uw online bod met een minimale vertraging in de veilingruimte. Wanneer de veilingmeester op het punt staat de hamer neer te halen, zal hij dit communiceren en meestal door een "eerlijke waarschuwing / fair warning" of een "laatste oproep / last call" te geven. Uw mobiele telefoon kan trillen wanneer dit stadium is bereikt.

Als het hoogste bod in de zaal lager is dan uw maximale bod, wint u het kavel met één biedstap boven het hoogste bod in de zaal. Als meer bieders een maximumbod hebben geplaatst, gaat het kavel naar degene die als eerste een maximumbod heeft geplaatst. Om de eerste bieder te kunnen bepalen, worden alle biedingen bij Sylvie's vastgelegd.

U ziet op de onmiddellijk zien of uw biedingen succesvol waren (onder voorbehoud van administratieve fouten) en tegen welke prijs. Ook ziet u wat de resultaten waren voor de loten die niet door u werden gewonnen. 

Registratie

Er is geen technische koppeling tussen het biedplatform op de website en de App. Wanneer u wilt deelnemen via de App dient u zich te registreren als een nieuw contact, zelfs als u al op andere manieren bij Sylvie's heeft geboden. U moet een geldig e-mailadres en een gebruikersnaam opgeven. Er wordt een verzendadres gevraagd en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. Uw creditcardnummer wordt verlangd voor registratie, maar u wordt gevraagd zelf uw betaling te doen via bankoverschrijving of in contanten. Op verzoek kunnen wij uw credit card belasten.

Identiteitscontrole

Stripe Bank onderzoekt of u $1 op uw rekening beschikbaar heeft om deel te nemen aan de veiling. Uw creditcardmaatschappij kan contact met u opnemen over dit onderwerp. Voor uw registratie alleen kunt u gebruik maken van VISA, MasterCard, Discover of AMEX. Uw creditcardnummer is enkel bekend bij Stripe.

Betaling met creditcard

U hebt 5 werkdagen om uw betaling aan Sylvie's te voldoen. Als uw betaling echter niet is ontvangen in de tweede week na de veiling, hebt u via uw deelname Sylvie's gemachtigd om uw VISA of MasterCard in rekening te brengen door de verkoopvoorwaarden te accepteren. Deze kosten kunnen worden uitgevoerd vanaf de tweede week na de veiling via Stripe.

Deelnemen via de website

Via de website www.sylvies.be kunt u maximale biedingen achterlaten maar niet live online deelnemen. U kunt uw biedingen plaatsen en wijzigen tot een uur vóór het begin van elke veilingdag. U voert een factuuradres en een telefoonnummer in waar u overdag bereikbaar bent.

Als u via de website als nieuwe bieder wilt deelnemen, hebben we mogelijk een kopie van zowel een paspoort als een bankafschrift nodig. Sylvie's behoudt zich het recht voor om bieders buiten de EU een ​​kopie van een creditcard te vragen.

Bedrijven die bieden via de website moeten een kopie van hun bedrijfsregistratiegegevens sturen.

Registreer u zo vroeg mogelijk, minimaal 48 uur voorafgaand aan de veiling, zodat Sylvie's uw registratie tijdig kan verwerken. Als u zich later registreert, kan Sylvie's uw deelname niet garanderen.

Detail:

Bij het toewijzen van biedingen via de website wordt geen prioriteit gegeven aan bieders die iets meer bieden dan de aangegeven biedstappen in de tabel. Wanneer u bijvoorbeeld  € 101,00 biedt in plaats van € 100,00 wordt het bod van € 101,00 wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde biedstap. In dit geval is dat € 100,00 en het lot gaat naar de bieder die als eerste € 100,00 bood.

Telefonisch bieden

Sylvie's moet uiterlijk 24 uur vóór het begin van de veiling schriftelijk op de hoogte worden gebracht van uw verzoek tot deelname. Wanneer uw opgave niet op tijd binnen is, kan Sylvie's uw deelname aan de veiling niet garanderen.

Wij vragen u per e-mail aan te geven voor welke loten u wilt worden gebeld en op welk telefoonnummer. Als voorwaarde voor deelname per telefoon dient u bereid te zijn om minimaal de low estimate te bieden.

U dient er tevens voor te zorgen dat u bereikbaar bent wanneer u wordt gebeld. Op de homepagina van de website en op auctions.sylvies.be  kunt u tijdens de veiling zien bij welk lotnummer de veiling zich bevindt. In geval van een gemiste oproep, vragen we u niet zelf naar de veilingzaal te bellen. U kunt namelijk niet worden doorverbonden. 

U moet vooraf aangeven of uw biedingen:

 • zakelijk of privé zijn, en of deze
 • enkel  persoonlijk zijn of (ook) namens anderen.

In het laatste geval, geeft u van tevoren aan wie ze zijn, met volledige informatie over het bedrijf of persoonlijke adres(sen). Een kopie van een paspoort en een kopie van een bankafschrift kunnen worden verlangd. Als deze informatie niet vooraf wordt verstrekt, ontvangt de bieder na de veiling één aankooplijst en is deze persoonlijk aansprakelijk voor alle aankopen.

Deelname via mandaat in de veilingzaal bij afwezigheid

U kunt Sylvie's verzoeken om namens u te bieden. U geeft ons daartoe schriftelijk uw instructies met daarbij het maximale bedrag per lot dat u wilt bieden. Deze service biedt Sylvie's alleen zolang er voldoende capaciteit is om uw deelname te verwerken.

Betaling  

Alle betalingstransacties vinden plaats in Euro's.

De gekochte loten dienen binnen 7 dagen na de veiling worden betaald.

Levering of afhaling van de wijnen vindt slechts plaats na ontvangst van betaling. Betaling is mogelijk contant, met een bankkaart, via overschrijving, via VISA of MasterCard. Contante betaling is mogelijk tot € 3.000,00 per veilingtransactie. Contante betaling is uitsluitend mogelijk in Antwerpen om de veiligheid van onze chauffeurs te waarborgen.

Bankkosten zijn altijd de verantwoordelijkheid van de koper. Als Sylvie's uw creditcard vanuit Antwerpen moet aanrekenen, worden er verwerkingskosten van 1,5% in rekening gebracht.

Bieders die de App gebruiken en hun betaling niet (volledig) regelen in de 2e week na de veiling, hebben eerder Sylvie's stilzwijgend toestemming gegeven om hun creditcard aan te rekenen. Deze kosten kunnen via Stripe in rekening worden gebracht vanaf de tweede week na de veiling. Dit gebeurt zo vaak als nodig is om het factuurbedrag van de aankoop te innen.

 • Sylvie's bankgegevens zijn:
 • ING Bank Kapellen
 • IBAN BE11393050135248
 • SWIFT BBRUBBEBB
 • Ten gunste van: Sylvie's Wine Auctions, Italiëlei 21, 2000 Antwerpen, België.

Sylvie's Wine Auctions is een handelsnaam van het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Antiek (HIKA)

Facturen

Alle zakelijke klanten moeten Sylvie's tijdig hun BTW-nummer (indien van toepassing) verstrekken en hun facturen controleren op juistheid. Zodra een veiling afgesloten is, stelt Sylvie's geen nieuwe facturen meer voor u op.

Afhaling van wijnen

U dient uw aankopen binnen 21 dagen zelf af te halen of af te laten halen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Sylvie's biedt gratis opslag na betaling, maar u dient aan Sylvie's te laten weten of u hiervan gebruik wenst te maken.

Na de veiling zendt Sylvie's u binnen 48 uur na de veiling een aankoopbewijs of een factuur. Deze documenten worden voor reeds bekende kopers verzorgd met de gegevens die bij Sylvie's bekend zijn. Wanneer wij weten dat u uw wijnen zelf afhaalt, staan op uw factuur dus geen transportkosten.

Voor nieuwe kopers werkt Sylvie's met enkele uitgangspunten:

- Binnen België gaat Sylvie’s er vanuit dat u uw wijnen zelf komt afhalen bij het wonen op een reisafstand van ongeveer 30 minuten tot Antwerpen;

- Voor alle andere nieuwe kopers geldt dat u Sylvie’s heeft gemachtigd uw transport te organiseren door akkoord te gaan met de terms & conditions bij de deelname aan de veiling.

U kunt ons altijd vragen de standaard voor de verzending of afhaling van uw wijnen te wijzigen. 

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een ontvangstbevestiging. Binnen 48 uur daarna zal uw aankoop in principe worden verzonden. Sylvie's werkt voor de verzending uitsluitend met door haar geselecteerde vervoerders. Wanneer u graag met andere vervoerders werkt dan kan dat voor eigen rekening en risico. U dient het transport zelf aan te vragen en aan Sylvie's door te geven wanneer uw wijnen verzendklaar moeten staan.

Sylvie's is bij de verzending gerechtigd omstandigheden te vermijden die een goede aankomst van uw wijnen belemmeren. Bij voorkeur verzendt Sylvie's wijnen via een gekoeld transport, wordt opslag in een weekend bij ongekoeld transport vermeden, wordt uw wijn voor verzending via Sylvie's verpakt met bescherming tegen temperatuurschommelingen en wordt voor de beoordeling van een veilig transport gelet op wachttijden bij de douane. Gekoeld transport is meestal mogelijk voor palletzendingen en soms voor pakketten.

Het is meestal niet mogelijk gekoeld transport te leveren aan particulieren omdat deze aan transporteurs geen aanwezigheidsgarantie kunnen bieden en een half uur voor aankomst door de chauffeur willen worden gebeld. De organisaties van vervoerders die gekoeld transport aanbieden zijn niet op deze consumentenwensen afgestemd. 

Wanneer u uw wijnen afhaalt, is dit alleen op afspraak mogelijk. Sylvie's spant zich in alle afhalingen op de aangevraagde tijden mogelijk te maken, maar er is een voorbehoud voor de beschikbare capaciteit. Uw gewenste dag en tijd van afhaling is dus pas gegarandeerd na bevestiging van Sylvie's. 

Sylvie’s nodigt u uit de transportvoorwaarden aandachtig te lezen.

Publicatie van resultaten

De resultaten zijn echter pas definitief na publicatie van de resultaten op de website www.sylvies.be. De definitieve veilingresultaten worden uiterlijk op de eerste woensdag na een veiling gepubliceerd. De resultaten zijn in Euro's en bevatten de hamerprijzen.

Late betaling

Sylvie's verbindt zich ertoe om alle inbrengers binnen drie weken uit te betalen. Wanneer u op de veiling koopt, verbindt u zich ertoe om binnen 7 dagen na de veiling te betalen.

In geval van te late betaling kan Sylvie's uw aankopen opnieuw veilen, deelname aan volgende veilingen uitsluiten en u wettelijk dwingen te betalen totdat alle kosten zijn gedekt. Als deze maatregelen niet nodig waren, maar er twijfel bestaat over de tijdige betaling, kan Sylvie's:

- slechts een deel accepteren van uw biedingen bij elke volgende veiling, of

- een aanbetaling vragen voor een volgende deelname, of

- een bestedingslimiet instellen.

Wanneer een aanbetaling is overeengekomen, zal Sylvie's dit bedrag in de eerste week na de veiling van uw aankopen aftrekken.

Kopers uit landen met een beperking van het dagelijks verkeer van uitgaande gelden kunnen om een ​​overzicht van het betalingsschema worden gevraagd. In geval van een afwijking van dit schema is Sylvie's gerechtigd om rente in rekening te brengen in overeenstemming met de wettelijke rente over het uitstaande bedrag.

Beperkingen door de overheid

Wanneer na de veiling blijkt dat het Sylvie's door de overheid niet is toegestaan - of niet langer is toegestaan - ​​om uw betalingen te accepteren, kan Sylvie's uw aankopen uiteraard niet leveren. Wanneer er van eerdere aankopen nog wijnen bij Sylvie's opgeslagen staan, heeft Sylvie's het recht haar onkosten te dekken door een deel van uw wijnen te verkopen. De resterende wijnen zullen voor afhaling beschikbaar zijn.

Laatste wijziging van de verkoopvoorwaarden 22 mei 2020


Transportvoorwaarden

Deze voorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van de algemene verkoopvoorwaarden

Wijnen verzenden

Alle succesvolle kopers die verder dan 30 minuten reizen van Antwerpen wonen, ontvangen van Sylvie's na de veiling een overzicht van hun aankopen met een berekening van transportkosten. Het staat elke koper vrij gebruik te maken van deze mogelijkheid. Sylvie's registreert de gemaakte keuze als richtlijn voor volgende aankopen.      

De transportkosten zijn standaard berekend op basis van tarieven van Fedex/TNT met aanvulling van een all-risk verzekering en eventueel materiaalkosten van verpakkingen. Er zit geen winstmarge op de transportkosten.

De koper is zelf verantwoordelijk voor de aangifte van accijns in de EU en alle invoerrechten en taxen daarbuiten. Sylvie's biedt hulp bij de organisatie. Douanedocumenten verzorgt Sylvie's op verzoek. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de koper.  

Transportvoorwaarden 21 05 2019


Juridisch kader

Bedrijfsnaam

"Sylvie's Wine Auctions' en Veiling Sylvie's' zijn handelsnamen van het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Antiek onder ondernemingsnummer 0431 792 233. 

Verschil aankoop in een (web)winkel en op een publieke life veiling 

Niet van toepassing is de wet dd. 21 december 2013 - Wet houdende invoeging van boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming in het Wetboek van economisch recht. Dit met inbegrip van de definities en de rechtshandhavingsbepalingen in boek VI in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht. Als gevolg daarvan heeft u voor aankopen op een veiling geen bedenktijd of recht op retournering. U koopt de wijn in de staat waarin de wijn is.

Indien tengevolge van fouten of tengevolge van andere oorzaken loten niet aanwezig of incorrect mochten zijn, is er geen enkel verhaal mogelijk. Zij vormen geen reden tot koop-ontbinding. De bieder/koper weet aldus dat bij de verkoping geen verhaalrecht is wegens gebreken van de koopwaar (art. 1649 B.W.) en evenmin uit hoofd van de benadeling (art. 1648 B.W.)

Aanwezigheid deurwaarder

In België is het toezicht ter plaatse van een wettelijk vertegenwoordiger verplicht bij life en life online veilingen. De deurwaarder ziet erop toe dat het veiling proces tijdens de veilingdagen verloopt volgens de wettelijke regels voor openbare veilingen en volgens de voorwaarden die Sylvie's aan u heeft aangegeven op deze website. De bedrijfsorganisatie van de deurwaarder is geheel onafhankelijk van de organisatie van het veilingbedrijf.

Wanneer u het niet eens bent met het verloop van de veiling, beslist in eerste instantie de gerechtsdeurwaarder. Op de veilingen van Sylvie's is Antwerpen Juridical Officers (AJO), Amerikalei 73, 2000 te Antwerpen aanwezig.

In een uiterste geval beslissen de rechtbanken van Antwerpen.

Spreektaal tijdens de veiling en bij een geschil

Bij een geschil verloopt het juridisch proces schriftelijk en in de rechtszaal in het Nederlands. Sylvie's verplicht zich ertoe op de website zo nauwkeurig mogelijk vanuit het Nederlands te vertalen. Bij verschil van mening is echter uitsluitend de uitleg in het Nederlands van rechtswege geldig. 

Tijdens de veiling wordt Engels gesproken wanneer de veiling plaatsvindt met inschakeling van de Sylvie's app. In andere gevallen is de voertaal Nederlands. Uitleg kan tijdens de veiling aan zaaldeelnemers echter ook in andere talen worden gegeven.

Toepassing van de BTW op uw factuur

Overmacht 

Wanneer biedingen de veilingzaal niet bereiken als gevolg van stroom- en/of technische storingen of andere vormen van overmacht, kan Sylvie's niet voor eventuele schade aansprakelijk worden gesteld.

Toegang

Sylvie's behoudt zich het recht voor bezoekers van / kopers op de veiling te weigeren zonder opgaaf van redenen.  

Privacy- en cookieregelgeving

Bewaartermijnen

Sylvie’s is gehouden aan de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de verwerking van persoonsgegevens. Sylvie's behoudt zich het recht voor veilinggegevens te bewaren passend bij de levenscyclus van wijn met het oog op de volksgezondheid . 

Afspraken op schrift

Alle mondelinge afspraken die niet schriftelijk door Sylvie’s Wine Auctions bevestigd worden, bestaan niet.

Verkopers van wijn ontvangen een kopie van de voorwaarden zoals ze gelden op het moment van overeenkomst. Sylvie's ontvangt een ondertekende kopie. 

Wijziging voorwaarden

Sylvie’s behoudt zich het recht voor op elk moment de website te kunnen wijzigen. Geen enkele partij zal aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor geleden schade ingevolge deze wijzigingen.

Laatste update 7 juni 2020

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...