Algemene verkoopvoorwaarden

Inleiding

Sylvie's is een openbare veiling. De veiling vindt plaats in een veilingzaal en is live, telefonisch en live online te volgen. De voertaal is Engels. 

U bent de nieuwe eigenaar van een lot op het moment dat de veilingmeester het lot afhamert en u als eerste de hoogste prijs heeft geboden.

De veilingmeester start het biedproces door een prijs af te roepen en het publiek gelegenheid te geven om hoger te bieden. 

Wanneer het bieden stopt bij gelijke hoogste biedingen, gaat het lot naar de bieder die zijn bieding als eerste heeft geplaatst.

In geval van onenigheid over het hoogste bod van biedingen in de veilingruimte ten opzichte van online geplaatste biedingen, hebben de biedingen in de zaal voorrang. Onenigheid kan optreden wanneer een online live bieding pas zichtbaar wordt voor de veilingzaal net nadat het lot in de zaal is afgehamerd. Om de kans op een dergelijke situatie te verkleinen, geeft de veilingmeester duidelijk aan dat hij op het punt staat het lot af te hameren.

Voor zowel verkopers als kopers is de verkoop onherroepelijk.  Er is expliciet geen bedenktijd, zoals in het geval van online wijnverkoop of een wijnveiling die alleen online plaatsvindt.

De veiling vindt plaats onder toezicht van een deurwaarder die ter plaatse aanwezig is.

Wijnen waarop u in de zaal heeft geboden kunnen na het afhameren onmiddelijk door de koper worden betaald en meegenomen.

Kopers dienen binnen 7 dagen na de veiling te betalen.

Alle betalingen aan verkopers worden binnen 21 dagen na de veiling gedaan.

De veilingresultaten kunnen door iedereen vanaf woensdag na de veiling worden bekeken. De resultaten tonen de lotnummers en hamerprijzen.

Wanneer u deelneemt aan de veiling, wordt u geacht de verkoopvoorwaarden te hebben gelezen, met inbegrip van de vervoersvoorwaarden en het wettelijk kader, en:

- in te stemmen met deze algemene voorwaarden;
- via deze instemming te verklaren 18 jaar of ouder zijn;
- via deze weg te verklaren dat u zelf de bieder bent;
- via deze weg toestemming te verlenen voor het belasten van uw creditcard, wanneer u biedt via de Sylvie's app;
- via deze weg akkoord te gaan met het organiseren van transport tenzij u al andere wensen aan Sylvie's heeft aangegeven of uiterlijk binnen 48 uur na de veiling zal doorgeven;

In de navolgende tekst spreekt Sylvie's van "wijnen". Dezelfde regels gelden echter ook voor alle alcoholhoudende dranken die op de veiling worden aangeboden.

U handelt voor eigen rekening

Als bieder wordt u geacht voor eigen rekening te handelen. Wanneer na de veiling blijkt dat de aankopen dienen te worden geplaatst onder een andere rechtspersoon of andere rechtspersonen, ontslaat dat u niet van betaling binnen 5 werkdagen na de veiling. Wanneer de uiteindelijke koper echter niet door Sylvie's wordt geaccepteerd, of van overheidswege niet mag worden geaccepteerd, bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de aankoop.

Wanneer uw biedingen namens ook namens één of meer andere bieders zijn gedaan, dient u de factuur- en afleveradressen van deze bieders schriftelijk binnen 2 dagen na de veiling door te geven.  

Schattingen

Sylvie's vermeldt in de catalogi de verwachte opbrengst van de te veilen wijnen in de vorm van schattingen. Er is een te verwachten minumum en maximum opbrengst.

De aangegeven verwachtingswaarde van de hamerprijs per lot is gebaseerd op bereikte prijzen op eerdere veilingen voor vergelijkbare loten. Deze schattingen veranderen in de loop van de tijd en vormen geen waarborg voor de verkoopprijs.  

De hamerprijs is de verkoopprijs van de wijn zoals deze wordt afgehamerd in de veilingzaal. Mogelijke additionele kosten zijn vermeld in de rubriek veilingkosten.  

U koopt wijnen in de staat waarin ze zijn

Sylvie’s selecteert de door verkopers aangeboden wijnen. Zij doet dit onder andere op herkomst en conditie, authenticiteit en geschatte marktwaarde. Wanneer Sylvie's twijfelt aan de correctheid van aangeboden flessen, accepteert zij deze niet voor de veiling. Sylvie's biedt u ter veiling de wijnen aan namens de eigenaren en is zelf uitdrukkelijk geen eigenaar.  

Als commissionair biedt Sylvie's de wijnen aan volgens de regels van een openbare veiling, namelijk in de staat "waarin ze zijn", inclusief zichtbare of verborgen gebreken. Sylvie's is niet verantwoordelijk voor gebreken die het niet heeft kunnen waarnemen, zelfs als een verborgen gebrek de wijnen ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor u het had bedoeld, of als het gebrek het gebruik van uw aankoop zodanig beperkt dat, als u had deze gebreken gekend, u zou de wijnen niet hebben gekocht of alleen tegen een lagere prijs hebben gekocht.

Voorafgaand aan uw bieding wordt u geacht zelf de loten grondig te hebben onderzocht qua aard, natuur, echtheid en staat.  

Wanneer u oude wijnen koopt, moet u er rekening mee houden dat wijnen op verschillende manieren verouderen. Veroudering heeft invloed op het vullingsniveau en het uiterlijk van de fles. Sylvie's legt de veranderingen sinds het bottelen zo nauwkeurig mogelijk vast. Er wordt rekening gehouden met details die de waarde beïnvloeden, ondanks het feit dat u verantwoordelijk blijft voor uw eigen onderzoek.

Wijnen in originele kartonnen dozen leiden niet tot hogere taxaties. De staat van de kartonnen doos wordt bij Sylvie's niet beschreven. Op de foto worden de originele kartonnen verpakkingen niet altijd in beeld gebracht. De dozen worden standaard verzonden samen met de wijnen. Wanneer bij het verpakken echter om wat voor reden dan ook de kartonnen dozen niet worden meegepakt, is Sylvie's niet ontvankelijk voor een schadeclaim. 

Houten kisten worden standaard apart meegezonden, tenzij van u bekend is dat u dit niet wenst of wanneer de kist nog gesloten is. In het laatste geval kan het zijn dat de wijnen in OWC zelf worden verzonden. Wanneer in de catalogus een OWC is vermeld terwijl deze er bij verzending niet blijkt te zijn, dan corrigeert Sylvie's de hamerprijs maar uitsluitend voor de wijnen waar verschil in opbrengst zou zijn bij een veiling van Sylvie's zelf. Niet van invloed op een prijsverlaging bij Sylvie's zijn persoonlijke afwegingen of verschil in opbrengst bij uw eigen koperpubliek.    

Ondanks de grote inspanning van Sylvie's om voor elke veiling een perfecte catalogus op te leveren, kunnen er zich onvolkomenheden voordoen. Daarbij ligt de onderzoeksplicht om onvolkomenheden te vinden bij u. 

Sylvie's stelt u daartoe in de gelegenheid. In de catalogus staan veel foto's en wanneer u dit wenst stelt Sylvie's extra foto's ter beschikking. Tot en met 10 foto's is de aanvraag van extra foto's gratis. U kunt een offerte aanvragen wanneer u meer foto's wenst te ontvangen.

De wijnen staan in een geklimatiseerde showroom. U bent welkom de wijnen te bezichtigen zodra de catalogus is gepubliceerd. De catalogus verschijnt uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan een veiling online. Sylvie's is 6 dagen in de week geopend en u kunt zonder afspraak binnenlopen.

Als bieder erkent u door uw deelname aan de veiling dat u ervan op de hoogte bent dat er ten aanzien van de wijnen geen verhaalrecht mogelijk is. Uw biedingen zijn onvoorwaardelijk en onherroepelijk.

Reserveprijs

Sylvie’s vertegenwoordigt de belangen van kopers en verkopers. Met de verkoper wordt gewoonlijk een prijs afgesproken waaronder de wijn niet op de veiling mag worden verkocht. Die prijs, de reserveprijs, staat niet in de catalogus vermeld. Deze reserveprijs zal nooit de low estimate overschrijden.

Een onverkocht lot wordt teruggetrokken van de veiling of wordt in een andere veiling opnieuw aangeboden. Sylvie's is gerechtigd om een onverkocht lot te verkopen in een rechtstreekse verkoop aan derden tegen een prijs die met de verkoper wordt afgestemd.

Hamerprijs en kopercommissie

De prijs van de in de veilingzaal genoemde wijnen is de hamerprijs. Dit is de lotprijs zoals afgehamerd in de veilingzaal, zonder verdere kosten. U vindt alle bijkomende kosten in het overzicht "veilingkosten" op deze website.

U betaalt altijd een hamerprijs plus een koperscommissie. In dit bedrag is de verzekering voor allrisk opslag van uw wijnen inbegrepen voor de waarde van de totale hamerprijs van uw aankopen. 

Alle bijkomende kosten zijn afhankelijk van uw individuele keuzes en het land van bestemming.

Sylvie's kent twee typen veilingen: reguliere en veilingen met wijnen "under bond". 

Reguliere verkoop, commissie 20% (inclusief BTW) 

De veilingen van Sylvie's omvatten zowel wijnen onderworpen aan BTW en niet onderworpen aan BTW (‘marge-loten’).

De meeste loten op de veiling zijn vrij van BTW. Over de wijnen is immers in het verleden reeds BTW afgedragen. U betaalt voor een lot van €100,00 nog 20% commissie en dat geeft een aankoopprijs van €120,00.

De Belgische BTW bedraagt 21%. Wanneer over een lot van €100,00 nog BTW verschuldigd zou zijn, betaalt u €21,00 extra. 

BTW-loten worden gemarkeerd met een bullet achter het lotnummer of met een asterisk (in de app). 

Wanneer u handelaar bent of u koopt op firma, dan kunt u gebruik maken van faciliteiten in de BTW-regelgeving.

Verkoop "under bond", commissie 24,2% (inclusief BTW)

Voor verkoop van wijnen "under bond" zijn alle kavels in principe onderworpen aan BTW.

De wijnen worden ter veiling aangeboden met een tijdelijke vrijgestelling van BTW en accijnzen in de haven van Antwerpen, zolang ze op deze locatie zijn. Na aankoop dienen BTW en accijns alsnog te worden voldaan. U betaalt als particuliere koper voor een lot met een hamerprijs van €100,00 dus €24,20 commissie plus €21,00 BTW. 

Wanneer u handelaar bent of u koopt op firma, dan kunt u gebruik maken van faciliteiten in de BTW-regelgeving en betaalt u effectief 20% commissie. 

De opslag onder bond is tijdelijk beschikbaar en dit heeft tot gevolg dat in onderling overleg een dag en een tijdsslot zal worden overeengekomen voor het afhalen van uw aankopen. Wanneer u uw wijnen later afhaalt dan overeengekomen, is Sylvie's gerechtigd u kosten in rekening te brengen voor de extra ontstane opslagkosten. Deze kosten kunnen €500,00 per dag bedragen.

Markering BTW-plichtige loten  

De meeste loten op de veiling bij Sylvie's zijn vrij van BTW.

Wanneer loten BTW-plichtig zijn dan zijn deze loten gemarkeerd met • of met een asteriks (Sylvie's app).

De BTW-plichtige loten zijn afkomstig van een zakelijke inbrenger waarbij de wijnen nog niet eerder vrijgegeven zijn voor verkoop en er dus nog BTW dient te worden betaald. 

Veilingverloop

De veiling geschiedt bij opbod. U kunt bieden totdat het lot is afgehamerd. Degene die als eerste het hoogste bod heeft geplaatst, wordt in principe de winnaar van het lot.  

De volgorde van de vermelding van de loten in de catalogus wordt in beginsel gevolgd, maar Sylvie’s behoudt zich het recht voor loten samen te voegen of de volgorde van loten te wijzigen, loten uit de veiling te nemen of opnieuw aan te bieden dan wel over de loten aanvullende of afwijkende informatie te verschaffen.

U kunt op vijf manieren bieden: in de zaal, telefonisch, schriftelijk, via mandaat bij afwezigheid of (live) online. Een maximum bod kunt u zowel plaatsen op de website, per mail als wel via de Sylvie's App. Sommige van deze mogelijkheden staan niet open voor bieders bij het veilen van wijnen onder bond. 

Het verdient aanbeveling per lot één biedwijze te kiezen om te voorkomen dat u tegen uzelf biedt. 

De veilingmeester roept de loten gewoonlijk per opbod af in stappen volgens het volgende overzicht:

 

Biedstappen tijdens de veiling in Euro's 
Van Tot Stap
0 80 5
80 300 10
300 800 20
800 2000 50
2000 4000 100
4000 hoger naar het oordeel van de veilingmeesterWanneer u online of schriftelijk een bod achterlaat, wordt dit beschouwd als een maximaal bod. Wanneer de bieders in de zaal, telefonisch of live online minder bieden, wordt het lot gewonnen met één stap boven de hoogste bieding van één van deze partijen.

In geval er twee of meer achtergelaten biedingen de hoogst biedenden zijn, wordt degene die het eerst het bod heeft uitgebracht de nieuwe eigenaar van het lot. 

Het is aan de veilingmeester om in de veiling het startbod te bepalen, een verkoop te annuleren en de tijd van het bieden te verlengen of te verkorten. De veilingmeester kan in uitzonderlijke gevallen ook een andere biedstap bepalen. Deze wijziging is op de Sylvie's App te zien. U heeft in geen van deze gevallen een recht van verhaal of recht op vergoeding.

Optie 1. Bieden in de veilingzaal

In de veilingzaal kunt u het veilingproces exact volgen en live bieden.

U behoeft uw komst niet van tevoren aan te melden. Iedereen kan deelnemen in de veilingzaal na het vertonen van een geldig legitimatiebewijs aan de balie. Bedrijven dienen hun bedrijfsregistratienummer door te geven.

U ontvangt van Sylvie's een biednummer waardoor de veilingmeester weet op welk kopernummer uw bod moet worden geregistreerd. De registratie zelf vraagt weinig tijd, maar u dient er rekening een te houden dat er piekdrukte aan de balie kan zijn. Wij adviseren u om ongeveer 30 minuten voordat u uw bod wilt uitbrengen aanwezig te zijn. 

Loten die u tijdens de veiling wint, kunt u aan de balie afrekenen en meenemen. U kunt op de veiling per veiling voor maximaal €3000,00 in contanten betalen.

De veilingmeester behoudt zich het recht voor tijdens de veiling een bestedingslimiet in te stellen. 

Wanneer u als bedrijf koopt, en u bent nog niet bij Sylvie’s bekend en u vervoert de wijnen zonder officiële vrachtbrief over de grens, dan dient u een kopie van een paspoort te overhandigen plus aanvullende documentatie te overleggen waaruit onomstotelijk blijkt dat de wijnen de grens passeren voor gebruik in een ander land. Wanneer u die gegevens niet kunt overleggen, vermeldt Sylvie's Belgische BTW op uw aankoopbewijs.  

Optie 2. Deelnemen live online via de Sylvie's App op uw smartphone of tablet

Deelname via de app komt het dichtst in de buurt van het ervaren van de veiling in de zaal. Op de Sylvie's App kunt u:

- live online bieden via uw smartphone of tablet;

- een maximum bod plaatsen en

- een maximumbod plaatsen op een serie loten waarvan u er maar één wilt winnen. Wanneer u bijvoorbeeld biedt op drie loten, en u wint het eerste lot niet, dan slaat de app uw bod op voor het tweede lot. Wanneer u dit lot wint, plaatst de app geen bod meer op het derde lotnummer;

- ons vragen om een ​​bestedingslimiet voor u in te stellen;

Alle geplaatste biedingen zijn onmiddellijk zichtbaar voor alle andere bieders in de App. Zij krijgen een bericht wanneer zij overboden zijn. Nadat u uw maximale bod hebt geplaatst, is dit definitief.

De biedingen in de zaal kunnen worden gevolgd met beeld en geluid. Elk bod in de veilingzaal, verschijnt op uw smartphone of tablet.

Live online bieden is eenvoudig omdat de biedstappen al zijn voorgeprogrammeerd. Tijdens de veiling kan de veilingmeester echter besluiten de biedstappen voor een specifiek lot aan te passen. U ziet deze aanpassing automatisch verschijnen voordat u begint te bieden.

Als u een maximum bod plaatst, nehoudt u de vrijheid om live online te bieden tijdens de veiling. U kunt niet tegen uzelf bieden via de App, mits u voordien op geen enkele andere manier een maximumbod registreerde voor hetzelfde lot.

De veilingmeester roept in de zaal de biedingen af. Als het hoogste bod daar lager is dan uw maximale bod, wint u het kavel met één biedstap boven het hoogste bod in de zaal. Als meer bieders een maximumbod hebben gedaan, gaat het kavel naar degene die als eerste een maximumbod heeft geplaatst. Wanneer u een maximumbod uitbrengt, kunt u dit om deze reden het beste snel doen. Om de eerste bieder te kunnen bepalen, worden alle biedingen bij Sylvie's vastgelegd.

U kunt onmiddellijk zien of uw biedingen succesvol waren en wat de resultaten waren voor de kavels die niet door u werden gewonnen. U kunt eveneens uw hamerkosten zien.

De resultaten zijn pas definitief na publicatie van de resultaten op de website www.sylvies.be. De definitieve veilingresultaten worden uiterlijk woensdag na de veiling gepubliceerd.

Basisregel voor toewijzing

De veilingmeester ontvangt uw online bod met een minimale vertraging in de veilingruimte. Wanneer de veilingmeester op het punt staat de hamer neer te halen, zal hij dit communiceren en meestal door een "eerlijke waarschuwing / fair warning" of een "laatste oproep / last call" te geven. Uw mobiele telefoon kan trillen wanneer dit stadium is bereikt.

Vanwege de kleine vertraging, adviseren wij u uw bod zo snel mogelijk te plaatsen wanneer u interesse heeft voor een lot,  zodat het op tijd de veilingmeester bereikt. Bieders in de zaal hebben altijd voorrang op alle andere bieders in geval van onzekerheid over wie als eerste heeft geboden.

Registratie

Er is geen koppeling tussen het biedplatform op de website en de App. Wanneer u wilt deelnemen via de App dient u zich te registreren als een nieuw contact, zelfs als u al op andere manieren bij Sylvie's heeft geboden. U moet een geldig e-mailadres en een gebruikersnaam opgeven. Er wordt een verzendadres gevraagd en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Het creditcardnummer is vereist voor registratie, maar u kunt nog steeds betalen via bankoverschrijving of contant.

Identiteitscontrole

Stripe Bank onderzoekt of u $1 op uw rekening beschikbaar heeft om deel te nemen aan de veiling. Uw creditcardmaatschappij kan contact met u opnemen over dit onderwerp. Deze procedure vervangt het oude identificatiemiddel waarin u om een kopie van uw paspoort, adres of creditcard per e-mail werd verzocht.

Voor uw registratie alleen kunt u gebruik maken van VISA, MasterCard, Discover of AMEX.

Uw creditcardnummer is enkel bekend bij Stripe.

Betaling met creditcard

U hebt 5 werkdagen om uw betaling aan Sylvie's te voldoen. Als uw betaling echter niet is ontvangen in de tweede week na de veiling, hebt u Sylvie's gemachtigd om uw VISA of MasterCard in rekening te brengen door de verkoopvoorwaarden te accepteren. Deze kosten kunnen worden uitgevoerd vanaf de tweede week na de veiling via Stripe.

Optie 3. Telefonisch deelnemen

Sylvie's moet uiterlijk 24 uur vóór het begin van de veiling schriftelijk op de hoogte worden gebracht van uw verzoek tot deelname. Wanneer uw opgave niet op tijd binnen is, kan Sylvie's uw deelname aan de veiling niet garanderen.

Wij vragen u per e-mail aan te geven voor welke loten u wilt worden gebeld en op welk telefoonnummer.

Als voorwaarde voor deelname per telefoon dient u bereid te zijn om minimaal de low estimate te bieden.

U dient er tevens voor te zorgen dat u bereikbaar bent wanneer u wordt gebeld. In geval van een gemiste oproep, vragen we u niet zelf naar de veilingzaal te bellen. U kunt namelijk niet worden doorverbonden. 

U moet vooraf aangeven of uw biedingen:

  • zakelijk of privé zijn, en of deze
  • enkel  persoonlijk zijn of (ook) namens anderen.

In het laatste geval, geeft u van tevoren aan wie ze zijn, met volledige informatie over het bedrijf of persoonlijke adres(sen). Een kopie van een paspoort en een kopie van een bankafschrift kunnen worden verlangd. Als deze informatie niet vooraf wordt verstrekt, ontvangt de bieder na de veiling één aankooplijst en is deze persoonlijk aansprakelijk voor alle aankopen.

Op de homepagina van de website kunt u tijdens de veiling zien bij welk lotnummer de veiling zich bevindt. 

Optie 4. Deelnemen via de website

Via de website www.sylvies.be kunt u maximale biedingen achterlaten maar niet live online deelnemen. U kunt uw biedingen plaatsen en wijzigen tot een uur vóór het begin van elke veiling op vrijdag of zaterdag.

Registreer u zo vroeg mogelijk, minimaal 48 uur voorafgaand aan de veiling, zodat Sylvie's uw registratie tijdig kan verwerken. Als u zich later registreert, kan Sylvie's uw deelname niet garanderen.

U moet vóór de veiling aangeven of uw biedingen zakelijk of privé zijn. U voert een factuuradres en een telefoonnummer in waar u overdag bereikbaar bent.

Als u via de website als nieuwe bieder wilt deelnemen, hebben we mogelijk een kopie van zowel een paspoort als een bankafschrift nodig. Sylvie's behoudt zich het recht voor om bieders buiten de EU een ​​kopie van een creditcard te vragen.

Bedrijven die bieden via de website moeten een kopie van hun bedrijfsregistratiegegevens sturen.

Detail:

Bij het toewijzen van biedingen via de website wordt geen prioriteit gegeven aan bieders die iets meer bieden dan de aangegeven biedstappen in de tabel. Wanneer u bijvoorbeeld  € 101,00 biedt in plaats van € 100,00 wordt het bod van € 101,00 wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde biedstap. In dit geval is dat € 100,00 en het lot gaat naar de bieder die als eerste € 100,00 bood.

Optie 5. Deelname via mandaat in de veilingzaal bij afwezigheid

U kunt Sylvie's verzoeken om namens u te bieden. U geeft ons daartoe schriftelijk uw instructies met daarbij het maximale bedrag per lot dat u wilt bieden.

Deze service van Sylvie's is alleen mogelijk zolang er voldoende capaciteit is om uw deelname te verwerken.

Speciale veilingen: veilingen met wijnen onder bond

Als de wijnen onder bond worden geplaatst, wordt de betaling van Belgische BTW en accijnzen uitgesteld. Het entrepot bevindt zich op een andere locatie dan het veilinghuis. Het entrepot is zwaar beveiligd, geklimatiseerd en allrisk verzekerd.

Op reguliere veilingen kunnen wijnen fysiek worden bekeken in de geklimatiseerde showroom. Voor veilingen met wijnen onder bond is dit echter niet mogelijk. Sylvie's biedt in dit geval zeer gedetailleerde foto's.

De betaling wordt binnen 7 dagen verwacht, maar in dit geval zal Sylvie's binnen 5 werkdagen om een ​​bewijs van overschrijving vragen. In het geval u dit niet kunt bewijzen, staat het Sylvie's vrij om de wijnen aan anderen aan te bieden of deze te verkopen.

Gedeeltelijke betalingen worden niet geaccepteerd, tenzij het gehele bedrag binnen een week wordt betaald.

Het staat Sylvie's vrij om deelnemers te weigeren als er enige twijfel bestaat over de nakoming van (tijdige) verplichtingen.

De wijnen moeten binnen een bepaald tijdsbestek worden verzameld vanwege de tijdelijke beschikbaarheid van de opslag in de haven. Direct na ontvangst van uw betaling nemen wij contact met u op over de verzending. U ontvangt in onderling overleg een datum, adres en een tijdsperiode waarbinnen uw vervoerder zich moet melden bij het entrepot. Wanneer uw vervoerder niet op tijd verschijnt, behoudt Sylvie's het recht voor € 500,00 per dag in rekening te brengen ter dekking van de gemaakte onkosten. 

Publicatie van resultaten

De resultaten zullen uiterlijk woensdag na de veiling online beschikbaar zijn op www.sylvies.be. De resultaten zijn in Euro's en bevatten de hamerprijzen exclusief commissie en andere additionele kosten.

Wederverkoop zonder bezit

Als u wijnen koopt en deze aan derden verkoopt zonder dat u al eigenaar bent, handelt u op eigen verantwoordelijkheid. Sylvie's is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende gevolgschade.

Eenvoudige import van wijnen

Als u een koper van buiten de EU bent, hoeft u geen BTW in de EU te betalen. Voorwaarde is dat de wijnen aantoonbaar de EU verlaten. Het bewijs hiervan wordt geleverd door vrachtdocumentatie van erkende vervoerders. Sylvie's zal u een factuur zonder BTW verstrekken op basis van officiële vrachtdocumentatie.

In uw eigen land kunt u echter aansprakelijk zijn voor de kosten van het importeren van uw wijnen. Tegenwoordig kunnen internationale transporteurs deze kosten voor u bepalen en de betaling voor u regelen. Dit betreft BTW, accijnzen en andere heffingen en belastingen. U blijft echter verantwoordelijk voor het vaststellen van de regels in uw land en het uitvoeren van de betaling. In sommige landen mag alcohol niet worden geïmporteerd of zijn er zeer strikte regels voor sterke alcoholische dranken.

Wanneer u koopt namens een Belgisch bedrijf, betaalt u BTW, maar u kunt de BTW terugvragen bij de belastingdienst. U moet de belastingdienst een factuur met een geldig BTW-nummer laten zien en u moet dit BTW-nummer aan Sylvie's verstrekken om uw factuur te kunnen maken.

Als u als zakelijke bieder koopt bij een andere EU-lidstaat dan België, hoeft u in België geen BTW te betalen. U kunt later in uw eigen land BTW betalen wanneer u de wijnen aan consumenten verkoopt. U heeft een factuur met een geldig BTW-nummer nodig en Sylvie's zorgt hiervoor. Uw wijnen zullen Antwerpen echter alleen verlaten als Sylvie's bewijs heeft in de vorm van een kopie van een vrachtbrief waarin staat dat erkende koeriers uw wijnen naar het buitenland zullen vervoeren. Als het bewijs niet kan worden geleverd, stuurt Sylvie's een factuur met BTW.

Als zakelijke koper met een accijnsvergunning moet u controleren of u accijns moet betalen. Sylvie's kan indien nodig een EAD voor u regelen. Ook in dit geval verlaten uw wijnen Antwerpen alleen als Sylvie's bewijs heeft in de vorm van een kopie van een vrachtbrief waarin staat dat erkende koeriers uw wijnen naar het buitenland zullen vervoeren. Als het bewijs niet kan worden geleverd, stuurt Sylvie's een factuur met BTW.

Alle zakelijke klanten moeten Sylvie's tijdig hun BTW-nummer (indien van toepassing) verstrekken en hun facturen controleren op juistheid. Zodra een veiling afgesloten is, stelt Sylvie's geen facturen meer voor u op.

Betaling binnen 7 dagen  

Alle betalingstransacties vinden plaats in euro's.

De gekochte loten dienen binnen 7 dagen na de veiling worden betaald.

Levering of afhaling van de wijnen vindt slechts plaats na ontvangst van betaling. Betaling is mogelijk contant, met een bankkaart, via overschrijving, via VISA of MasterCard. Contante betaling is mogelijk tot € 3000,00 per veilingtransactie.

Contante betaling is uitsluitend mogelijk in Antwerpen om de veiligheid van onze chauffeurs te waarborgen.

Bankkosten zijn altijd de verantwoordelijkheid van de koper. Als Sylvie's uw creditcard vanuit Antwerpen moet aanrekenen, worden er verwerkingskosten van 1,5% in rekening gebracht.

Bieders die de App gebruiken en hun betaling niet (volledig) regelen in de 2e week na de veiling, hebben eerder Sylvie's stilzwijgend toestemming gegeven om hun creditcard aan te rekenen. Deze kosten kunnen via Stripe in rekening worden gebracht vanaf de tweede week na de veiling. Dit gebeurt zo vaak als nodig is om het factuurbedrag van de aankoop te innen.

Sylvie's bankgegevens zijn:

ING Bank Kapellen

IBAN BE11393050135248

Vlug BBRUBBEBB

Betaling ten gunste van: Sylvie's Wine Auctions, Italiëlei 21, 2000 Antwerpen, België.

Officiële naam: Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Antiek (HIKA)

Late betaling

Sylvie's verbindt zich ertoe om alle inbrengers binnen drie weken uit te betalen. Wanneer u op de veiling koopt, verbindt u zich ertoe om binnen 7 dagen na de veiling te betalen.

In geval van te late betaling kan Sylvie's uw aankopen opnieuw veilen, deelname aan volgende veilingen uitsluiten en u wettelijk dwingen te betalen totdat alle kosten zijn gedekt. Als deze maatregelen niet nodig waren, maar er twijfel bestaat over de tijdige betaling, kan Sylvie's:

- slechts een deel accepteren van uw biedingen bij elke volgende veiling, of

- een aanbetaling vragen voor een volgende deelname, of

- een bestedingslimiet instellen.

Wanneer een aanbetaling is overeengekomen, zal Sylvie's dit bedrag in de eerste week na de veiling van uw aankopen aftrekken.

Kopers uit landen met een beperking van het dagelijks verkeer van uitgaande gelden kunnen om een ​​overzicht van het betalingsschema worden gevraagd. In geval van een afwijking van dit schema is Sylvie's gerechtigd om rente in rekening te brengen in overeenstemming met de wettelijke rente over het uitstaande bedrag.

Beperkingen door de overheid

Wanneer na de veiling blijkt dat het Sylvie's door de overheid niet is toegestaan - of niet langer is toegestaan - ​​om uw betalingen te accepteren, kan Sylvie's uw aankopen uiteraard niet leveren. In dergelijke gevallen zal Sylvie's nog steeds de inbrengers van de wijnen betalen, maar heeft ze het recht om u een factuur te sturen voor de wettelijke rentekosten over het factuurbedrag.  

Wanneer er nog wijnen bij Sylvie's opgeslagen staan, heeft Sylvie's het recht om dit wettelijke rentebedrag te verkrijgen door zoveel van uw wijnen te verkopen als nodig is om de kosten te dekken. De resterende wijnen zullen voor afhaling beschikbaar zijn.

De rente is verschuldigd vanaf het moment dat duidelijk wordt dat u vanwege externe belemmeringen niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Afhaling van wijnen binnen 21 dagen

U dient uw aankopen binnen 21 dagen zelf af te halen of af te laten halen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Na de veiling zendt Sylvie's u binnen 48 uur na de veiling een aankoopbewijs of een factuur. Deze documenten worden voor reeds bekende kopers verzorgd met de gegevens die bij Sylvie's bekend zijn. Wanneer wij weten dat u uw wijnen zelf afhaalt, staan op uw factuur dus geen transportkosten.

Voor nieuwe kopers werkt Sylvie's met enkele uitgangspunten:

- Binnen België gaat Sylvie’s er vanuit dat u uw wijnen zelf komt afhalen bij het wonen op een reisafstand van ongeveer 30 minuten tot Antwerpen;

- Voor alle andere nieuwe kopers geldt dat u Sylvie’s heeft gemachtigd uw transport te organiseren door akkoord te gaan met de terms & conditions bij de deelname aan de veiling.

U kunt ons altijd vragen de standaard voor de verzending of afhaling van uw wijnen te wijzigen. 

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een ontvangstbevestiging. Binnen 48 uur daarna zal uw aankoop in principe worden verzonden. Sylvie's werkt voor de verzending uitsluitend met door haar geselecteerde vervoerders. Wanneer u graag met andere vervoerders werkt dan kan dat voor eigen rekening en risico. U dient het transport zelf aan te vragen en aan Sylvie's door te geven wanneer uw wijnen verzendklaar moeten staan.

Sylvie's is bij de verzending gerechtigd omstandigheden te vermijden die een goede aankomst van uw wijnen belemmeren. Bij voorkeur verzendt Sylvie's wijnen via een gekoeld transport, wordt opslag in een weekend bij ongekoeld transport vermeden, wordt uw wijn voor verzending via Sylvie's verpakt met bescherming tegen temperatuurschommelingen en wordt voor de beoordeling van een veilig transport gelet op wachttijden bij de douane. Gekoeld transport is meestal mogelijk voor palletzendingen en soms voor pakketten.

Het is meestal niet mogelijk gekoeld transport te leveren aan particulieren omdat deze aan transporteurs geen aanwezigheidsgarantie kunnen bieden en een half uur voor aankomst door de chauffeur willen worden gebeld. De organisaties van vervoerders die gekoeld transport aanbieden zijn niet op deze consumentenwensen afgestemd. 

Wanneer u uw wijnen afhaalt, is dit alleen op afspraak mogelijk. Sylvie's spant zich in alle afhalingen op de aangevraagde tijden mogelijk te maken, maar er is een voorbehoud voor de beschikbare capaciteit. Uw gewenste dag en tijd van afhaling is dus pas gegarandeerd na bevestiging van Sylvie's. 

Sylvie’s nodigt u uit de transportvoorwaarden aandachtig te lezen.

Aansprakelijkheid

Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de veilingzaal. Iedereen die de in de showroom getoonde wijnen beschadigt, wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Weigering van toegang

Sylvie's behoudt zich het recht voor om bezoekers de toegang tot de veilingzaal te weigeren of potentiële deelnemers zonder reden van de veiling uit te sluiten.

Vastlegging van data

Biedingen worden vastgelegd door de gerechtsdeurwaarder en alle andere biedingen worden digitaal vastgelegd. Biedingen via de telefoon worden ook geregistreerd. 

Laatste wijziging van de verkoopvoorwaarden

Oktober 2019

Veranderingen:

20.08.2019 Aanvullende informatie over het onderzoek door Stripe Bank in het gedeelte over deelname via de Sylvie's App.

29.08.2019 Teksttoevoegingen voor wijnen onder douane-entrepot en het plaatsen van biedingen met de Sylvie's App.

31.10.2019 Verheldering BTW en identiteitscontrole via Stripe Bank voor 1 dollar 

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...