Algemene verkoopsvoorwaarden

Taal

De Nederlandse taal is de enige omgangstaal van rechtswege tijdens de veiling.

Wie is eigenaar?

"Sylvie’s Wine Auctions" is enkel en alleen lasthebber van de wijnen die worden verkocht en geen eigenaar. "Sylvie's Wine Auctions" of " Veiling Sylvie's" wordt verder in deze tekst beschreven als "Sylvie's". 

Wanneer na 3 weken na de veiling nog geen betaling door de koper is ontvangen, behoudt Sylvie's zich het recht voor om de betaling juridisch te vorderen dan wel eigenaar van de wijnen te worden. 

Wijze van (uit)betaling en afhaling

De wijnen kunnen na verkoping betaald en afgehaald worden. Afhaling ter plaatse is mogelijk in Antwerpen en in Den Haag.

De verkoping heeft plaats via contante betaling, bankkaart of creditkaart. Sylvie's accepteert VISA en MasterCard. De extra bankkosten bij credit card betalingen worden door de koper betaald.

Cash betaling wordt alleen in Antwerpen of in Den Haag ter plaatse geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. 

Aflevering van de wijnen kan slechts plaatsvinden na ontvangst van betaling. Uw wijnen worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van betaling verzonden. Rekening moet worden gehouden met verzorging van douanepapieren.

Bij recht op gratis levering vraagt Sylvie's de leverspecificaties bij de koper op en levering volgt uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van betaling. Bij een gratis levering combineert Sylvie's leveringen aan diverse kopers op een rit. Als logistiek gevolg hiervan, valt een spoedlevering niet onder de gratis service en kent de flexibiliteit om koperswensen in te willigen ten aanzien van de dag van levering of de levertijd beperkingen.

Voor de uitbvoering van de uitbetaling dienen verkopers hun bankrekeningnummer en eventueel een BTW-nummer aan Sylvie's bekend te maken op het consignatieborderel.

Producten

De wijnen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, met alle eventuele gebreken inbegrepen en / of fouten van beschrijving. 

Verantwoordelijkheid koper

Elk bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.

Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met alle eventuele zichtbare of verborgen gebreken. Alle goederen worden verkocht zonder waarborg ook indien de staat, de aard, de hoeveelheid of benaming niet conform is met de beschrijving.

De koper wordt geacht het gekochte te hebben onderzocht qua aard, natuur, echtheid en staat. Indien hij koopt zonder voorafgaand onderzoek, zal hij geacht worden de aankoop op eigen risico te hebben gedaan.

De kopers worden geacht de loten grondig te hebben geïnspecteerd.  Bij een eventuele foutieve vermelding, geeft dit geen aanleiding tot koopvernietiging of koop-ontbinding. Iedere bieder/koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht mogelijk is.

Elke koper wordt verondersteld voor eigen rekening te handelen en is persoonlijk verantwoordelijk voor de opdrachten die hij voor derden zou uitvoeren of voor de loten die hij als mandataris zou kopen.

Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte loten, die met de meeste zorg bewaard blijven, voor rekening en risico van de koper. De aangekochte loten dienen betaald en afgehaald te worden binnen 7 dagen na de veiling op telefonische afspraak. Wanneer loten niet tijdig betaald en afgehaald worden neemt Sylvie's deze op risico en kosten van de koper in bewaring. 

Formaliteiten zoals transport, BTW, het regelen van vervoerdocumenten douane, blijven ten laste van en ten volle verantwoordelijkheid van de koper. Sylvie's ondersteunt hierbij waar mogelijk.

Rol en verantwoordelijkheid Sylvie's

Sylvie's behoudt zich het recht voor inbreng van wijnen te weigeren. Sylvie's toets de inbreng op authenticiteit en aansluiting op de doelgroepen.

Sylvie's beschrijft zo nauwkeurig mogelijk de wijnen in de digitale en gedrukte catalogus. 

Wanneer Sylvie's schade vergoedt dan is dat de prijs van de wijnen en de kosten die daarvoor door de koper gemaakt werden. Het leveren van een alternatieve wijn is ook mogelijk onder voorwaarde dat de koper daarmee instemt. 

Sylvie's is niet verantwoordelijk voor gebreken die zij niet heeft kunnen waarnemen, ook niet wanneer het verborgen gebrek het verkochte ongeschikt maakt tot het gebruik waarvoor de koper de wijn had bestemd of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken had gekend, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

Sylvie's kan desgewenst vervoer van de gekochte wijnen organiseren tegen vergoeding. Aankopen boven de €5.000,00 worden in de Benelux kosteloos door Sylvie's bezorgd met uitzondering van bestemmingen op de (Wadden)eilanden. 

Sylvie's is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat tijdens transport op eigen gelegenheid.

Wanneer schade ontstaat tijdens een door Sylvie's georganiseerd transport, dan wikkelt Sylvie's de schadeclaim af. 

Toewijzing loten 

Biedingen worden geaccepteerd na geverifieerde inschrijving. Sylvie's behoudt zich het recht voor om eventueel een borg te vragen of een limiet in te stellen. Sylvie’s belast zich kooporders op te nemen. Om zeker te zijn dat deze orders worden aanvaard, dienen biedingen te gebeuren vóór een uur voor aanvang van de veiling. Nadien behoudt Sylvie's zich het recht voor deze niet meer te aanvaarden. Telefonische orders dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de veiling te zijn doorgegeven.

De volgorde van de catalogus wordt gevolgd, maar Sylvie’s behoudt zich het recht voor loten samen te voegen of de volgorde van loten te wijzigen, loten uit de veiling te nemen en over de loten aanvullende of afwijkende informatie te verschaffen.

Bij eventuele geschillen, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

De toegewezene zal de hoogst en laatst biedende zijn en zal na betaling hiervan eigenaar van het lot worden. Elk bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.

In geval er twee of meer schriftelijke biedingen de hoogst en laatst biedende zijn zal degene die het eerst het bod heeft uitgebracht eigenaar van het lot worden.

In geval twee of meer personen bij de toewijzing ter plaatse een zelfde lot opeisen of indien moeilijkheden van welke aard ook zouden oprijzen bij de toewijzing, zal het betwiste lot onmiddellijk terug in veiling worden gebracht.

Overmacht

Wanneer Sylvie's om wat voor reden dan ook loten moet terugtrekken uit de veiling kunnen bieders hier geen schadeclaims aan koppelen.  

Wanneer biedingen de veilingzaal niet bereiken als gevolg van stroom-, systeem- of technische storingen, behoeft Sylvie's geen schade te vergoeden. 

Kosten

De kosten op de hamerprijs bedragen voor de koper 18,9 %. Hierin is 21% BTW al inbegrepen. 

Alle loten worden verkocht exclusief BTW (volgens de zogeheten margeregeling) met uitzondering van de loten gemarkeerd met •.

Indien een lot aangeduid wordt met is de hamerprijs exclusief 21% recupereerbare (terug te vorderen) BTW. Wanneer BTW-plichtige loten worden aangekocht door particulieren met een afleveradres in de EU, dient over de prijs van de wijn BTW te worden betaald. 

Laatste aanpassing van deze voorwaarden 17 maart 2018

Algemene en bijzondere consignatievoorwaarden

Tenzij afzonderlijk vermeld, gebeurt de vrijwillige openbare verkopen tegen hieronder vermelde voorwaarden:

BVBA HIKA, "Sylvie’s Wine Auctions" genaamd oftewel " Veiling Sylvie's" of kortweg "Sylvie's", organiseert openbare verkopingen onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Zij handelt steeds en uitsluitend als lasthebber, en handelt niet als verkoper, koper of eigenaar, met betrekking tot alle voor verkoop ingebrachte goederen en wijnen.

 1. De verkoper verklaart dat de ingebrachte wijnen en goederen zijn eigendom zijn dan wel de toestemming heeft om het ingebrachte voor de eigenaar te verkopen.
 2. De verkoper draagt zelf de volle verantwoordelijkheid wat betreft het eigendom, de authenticiteit, de juistheid van de gegevens en de aard en de staat van de ingebrachte wijnen voor het geval er na de verkoop hieromtrent betwisting zou ontstaan. Hij verbindt er zicht toe 'Sylvie’s' te vrijwaren van elk mogelijk rechtsgeding.
 3. Sylvie’s neemt als lasthebber geen enkele verantwoordelijkheid betreffende authenticiteit, labels, merken en jaartallen van de flessen. De volle verantwoordelijkheid op burgerlijk en strafrechterlijk vlak ligt bij de verkoper.
 4. Sylvie's heeft het recht, bij inlevering van een lot een ‘reserveprijs’ te plaatsen: dit is een minimum hamerprijs (commissie inbegrepen) waarvoor een lot mag worden beschouwd als "verkocht". Nochtans houdt de veiling meester zich het recht voor, een afwijking van maximaal 10% toe te passen op de ‘reserveprijs’. Wanneer er geen minimum afslagprijs schriftelijk wordt overeengekomen tussen de lastgever en lasthebber, is dit een lot dat verkocht wordt zonder prijsreserve, t.t.z. “aan de hoogste biedende”.
 5. Wanneer de verkoper een nettoprijs eist, wordt enkel deze nettoprijs uitbetaald zonder dat hij aanspraak kan maken op de meerprijs.
 6. Bij effectieve toewijzing (de verkoop) is de verkoper een commissie verschuldigd aan 'Sylvie’s'. Deze commissie is variabel naargelang de aard, het niveau, de hoeveelheid van de ingebrachte goederen. Deze commissie word afgesproken tussen de lastgever en'Sylvie’s' . De commissie wordt afgetrokken van de hamerprijs.
 7. 'Sylvie’s' bepaalt zelf de datum die volgens haar het meest geschikt is om de wijnen in veiling te brengen. 'Sylvie’s' verplicht zich ertoe de in consignatie gegeven goederen binnen de zes maanden, uiterlijk na de datum van in consignatieneming van de goederen, in veiling te brengen.
 8. De verkoper zal worden uitbetaald na afhouding van een eventueel commissieloon en eventuele kosten na voorlegging van huidig document. 
 9. De ingebrachte wijnen, die niet zijn toegewezen of zijn afgewezen, worden eventueel bewaard en afgehaald op eigen risico en gevaren en onder de volle verantwoordelijkheid van de verkoper. Indien niet afgehaald na zes maanden heeft Sylvie's het recht de wijnen te vernietigen.
 10. Bij eventuele ophaling van de wijnen door 'Sylvie’s' of een aangestelde, ten huize en op vraag van de verkoper, gebeurt dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de verkoper. Alle nodige documenten voor dit transport worden geleverd door Sylvie's. Bij ongeval, breuk, waterschade enz. tijdens transport neemt 'Sylvie’s' geen enkele verantwoordelijkheid, zowel op burgerlijk- als stafrechtelijk vlak. De wijnen worden afgehaald onder verzekerd transport;
 11. 'Sylvie’s' kan nooit verantwoordelijk gesteld worden indien zal blijken dat voor, na of tijdens de veiling flessen lekken of kurken zich verplaatst hebben, dit valt onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.
 12. 'Sylvie’s' zal de uiterste zorg besteden aan de toevertrouwde loten; nochtans kan 'Sylvie’s' niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele beschadiging, breuk, diefstal of ontvreemding voor, tijdens en na de veiling.
 13. De verkoper heeft maximaal zes maanden na de veiling de tijd om de opbrengst en de niet verkochte loten te innen. Nadien wordt er geen uitbetaling meer gedaan. De opbrengst en de niet verkochte loten worden dan eigendom van 'Sylvie’s'.
 14. De verkoper dient steeds te vermelden of hij al dan niet BTW plichtig is, alle mogelijk fiscale gevolgen hiervan zijn voor rekening van deze verkoper.
 15. Alle mondelinge afspraken die niet schriftelijk door 'Sylvie’s' bevestigd worden, bestaan niet.
 16. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Laatste aanpassing van deze voorwaarden 17 maart 2018

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...