ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


BELEEF 

SYLVIE'S

LIVE

IN DE ZAAL 

OF

VIA DE TELEFOON


OF

LIVE ONLINE

VIA DE

SYLVIE'S APP


OF

LAAT EEN

MAXIMUM BOD

ACHTER

1.0 INLEIDING


Wanneer u aan de veiling deelneemt, tekent u voor akkoord met deze verkoopvoorwaarden. Door uw akkoord ontstaat een overeenkomst tussen u en Sylvie's. Aankopen die u bij Sylvie’s doet, zijn onherroepelijk en juridisch bindend. Uw bod kan niet worden ingetrokken. Uw bod is een contract. Leest u daarom deze voorwaarden goed door.

In de loop van de tijd kunnen de voorwaarden veranderen. Sylvie's is vrij de voorwaarden aan te passen zodra zij dat nodig acht. De wijzigingen van de algemene voorwaarden gaan in bij de eerstvolgende veiling.   

Voor elke veiling wordt u gevraagd de voorwaarden te ondertekenen die op dat moment gelden. Het blijft uw verantwoordelijkheid om zorgvuldig te onderzoeken wat u ondertekent. 

In deze verkoopvoorwaarden staan links naar enkele webpagina's. Deze vormen een integraal onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden. Zodra deze pagina's worden herzien, verandert ook de datum van herziening van de algemene verkoopvoorwaarden. 

De datum van de meest recente wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden is 12 april 2024.


1.1 Sylvie's Wine Auctions.

Sylvie's is opgericht op  24 augustus 1987 als HIKA. Sinds 10 januari 2022 is de officiële naam Sylvie’s Wine Auctions.  

Voor een betere leesbaarheid hanteren we in deze voorwaarden de term 'Sylvie's' in plaats van 'Sylvie's Wine Auctions'. Wanneer de termen 'wij', 'we', 'onze' en 'ons' worden gebruikt, verwijzen ze naar Sylvie's. Daarentegen hebben de termen 'u' en 'uw' betrekking op u als koper in deze verkoopvoorwaarden. Dezelfde termen hebben op u betrekking in de consignatievoorwaarden wanneer u wijn verkoopt. 


1.2 Transparante en persoonlijke dienstverlening

Wij streven naar een persoonlijke en transparante dienstverlening. Dat doen we op de volgende wijzen:  
 

 • U kunt onze veilingmeesters live volgen in de veilingzaal en live online. 'Live online' wil zeggen dat u via een videoverbinding in real time de veiling kunt zien en horen. Het videocontact is mogelijk via een app, gemaakt door Auction Mobility. Het gebruik van deze app is gratis. De app is te downloaden via uw smartphone of tablet vanuit de Apple App Store of via Google Play.
 • U kunt de wijnen persoonlijk beoordelen op ons contactadres: Italiëlei 21, 2000 Antwerpen. Een bezoek om de te veilen wijnen te onderzoeken, is mogelijk op afspraak na de publicatie van een catalogus. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag, elke dag van 9:00 tot 17:00. 
 • Wij streven naar een volledige fotografie van de wijn in onze catalogi. Indien u dit wenst, kunnen wij extra foto's sturen. Voor het maken van meer dan 15 foto's kan een vergoeding worden gevraagd. Alle foto's kunnen het logo van Sylvie's bevatten. Aan deze fotoservice kunt u geen rechten ontlenen:
   
  • ​u heeft geen recht op foto's zonder logo;
  • de fotoservice is niet onbegrensd. Daarbij is het aan Sylvie's voorbehouden om de capaciteitsgrenzen van het team te bepalen.
 • Sylvie’s heeft een eenvoudige kostenstructuur. In de footer van de website vindt u bij het menu 'afhalen en verzenden' de indicatieve transportkosten van een aantal landen. Wanneer uw bestemmingsland nog niet is opgenomen in deze lijst, vragen wij u om contact met ons op te nemen via info@sylvies.be. 
 • U vindt in het veilingarchief op onze website de verkoopresultaten van elke veiling met een foto van het lot. Het archief toont de behaalde hamerprijzen. Dat zijn de bedragen die u de veilingmeester hoort afroepen tijdens de veiling. 
 • U kunt uw deelname aan de veiling plannen met behulp van een veilingkalender op zowel de app als op deze website.

Voor al uw vragen kunt u per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.


1.3 Multimedia gebruik 

Bieden is mogelijk zodra de catalogus is gepubliceerd.

We veilen via verschillende platformen tegelijkertijd. U kunt zowel live bieden, in onze veilingzaal of via de telefoon, als live online. Het is ook mogelijk om een maximum bod te plaatsen. Dat laatste kunt u doen:
 

 • per mail;
 • via de website;
 • via de Sylvie's app

Bieders op de app ontvangen een automatisch bericht wanneer zij bieden tegen bieders op de app, maar geen automatisch bericht wanneer zij worden overboden door biedingen afkomstig van andere platforms (zogeheten 'Floor Bids'). De paddlenummers van de 'Floor bidders' en hun biedingen worden op de app zichtbaar tijdens de live veiling. Wanneer er meer bieders zijn met eenzelfde hoogste bod, spreken de veilingmeesters dit tijdens de live veiling uit. Zo heeft u de kans om uw bod te verhogen indien u dit wenst.  

Op de introductiepagina van de Sylvie's app vindt u de volgende tekst om u te wijzen op het gebruik van diverse platformen om te bieden:

 

“Wij willen u erop wijzen dat biedingen bij Sylvie's via meerdere kanalen binnenkomen en dat er mogelijk bieders zijn die eerder dan u hetzelfde bod hebben uitgebracht.

Let dus goed op de veilingmeester en uw biednummer.

Als er 2 of meer gelijke biedingen zijn, wordt voorrang gegeven aan het bod dat als eerste is ontvangen.”
 

^ Naar inhoudsopgave

2.0 BEGRIPPEN

Wijn

In deze voorwaarden is 'wijn' de verzamelnaam voor alle alcoholhoudende dranken die op de veiling worden verhandeld.

Sylvie’s

Dit is de afgekorte benaming voor Sylvie’s Wine Auctions, een Besloten Vennootschap gevestigd op Italiëlei 21, 2000 te Antwerpen. 

Bieder

Eenieder die zich registreert voor deelname aan de veiling en wordt toegelaten om een bedrag aan te geven aan de veilingmeester waartegen men de wijn wil kopen. 

Elke bieder ontvangt een uniek nummer voor het plaatsen van biedingen, het zogenaamde bied- of paddlenummer. Het biednummer is gekoppeld aan het gebruikte biedplatform. In één veiling kunt u dus meer dan één biednummer hebben.

Koper

De koper op een veiling is de persoon of organisatie die een winnend bod op een lot uitbrengt.

Verkoper

De verkoper op een veiling is de persoon of organisatie die tijdens de veiling aanbiedt om, tegen betaling van een vooraf afgesproken minimale opbrengst, zijn eigendom over te dragen aan een bieder.

In deze voorwaarden wordt naast het begrip "verkoper" ook het begrip "inbrenger" of "lastgever" gebruikt.  

Commissionair

Een commissionair is een tussenpersoon die in eigen naam overeenkomsten sluit (lasthebber), maar voor rekening van de opdrachtgever handelt en diens identiteit geheim houdt. Tenzij Sylvie’s zelf de eigenaar is van een lot, handelt zij als commissionair voor de verkoper en niet als eigenaar van de aangeboden wijn of als bemiddelaar (agent). Als koper ontzorgt Sylvie's u doordat u met één aanspreekpunt te maken heeft en niet met alle verkopers van de loten die u koopt. 

Publieke wijnveiling

Een publieke wijnveiling is een marktplaats, die in beginsel voor iedereen toegankelijk is, waarbij wijn wordt toegewezen aan bieders aan de hand van wettelijk vastgelegde regels voor kopers en verkopers. Een publieke wijnveiling werkt altijd vanuit een veilingzaal die voor de bieders is geopend, onder leiding van een veilingmeester en onder toezicht van een deurwaarder. Op een veiling koopt u goederen in de staat waarin ze zich bevinden, oftewel 'as is' en waarbij de onderzoeksplicht bij u ligt.

Lot (of kavel)

Op de veiling kunt u wijn in loten - ook wel "kavels" genoemd op de Sylvie's app - kopen. Een lot bij Sylvie's is de verkoopeenheid op een veiling en bevat 1 tot 12 flessen wijn. Deze verkoopeenheid is de kleinste eenheid voor verzending. 

Elk lot krijgt een uniek nummer. Deze lotnummers staan in de catalogus gerangschikt van laag naar hoog. Het is deze volgorde die de veilingmeester in beginsel aanhoudt bij het veilen.

We beschrijven een lot aan de hand van vaste criteria om u een beeld te geven van wat u koopt, maar geen beschrijving kan ooit een volledig beeld van de werkelijkheid geven. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het onderzoek van de wijn voordat u een bod uitbrengt.

Live veiling

Een live veiling - ook wel 'zaalveiling' genoemd - is een veiling waarbij deelnemers in een speciaal daarvoor bestemde zaal kunnen bieden op loten. Een veilingmeester roept de loten af en de loten kunnen worden bekeken in de staat waarin ze zich werkelijk bevinden.

Live online auction

Een veiling waarbij deelnemers via geluid en beeld in reeële tijd een verbinding krijgen met de zaalveiling via een computer, smartphone of tablet, en een bod kunnen uitbrengen. Bij ons kunt u live online bieden met behulp van de Sylvie's app. Aanmelding voor het gebruik van de Sylvie's app is alleen mogelijk via een smartphone of tablet, maar eenmaal geregistreerd, kunt u de veiling ook volgen en live biedingen plaatsen vanaf een pc via de volgende link.

Timed auction

Een veiling waarbij de deelnemers gedurende een bepaalde tijd zonder tussenkomst van een veilingmeester biedingen kunnen plaatsen via een computer, smartphone of tablet. Bij Sylvie's kunt u via de Sylvie's app deelnemen aan een timed auction die op de laatste drie veilingdagen overgaat in een live online auction.

Munteenheid op veilingen van Sylvie’s

Alle bedragen op de veiling zijn in euro’s. Alle betalingen dienen in euro’s te worden uitgevoerd.

Hamerprijs

De prijs van een lot zonder additionele kosten. Het is de prijs die de veilingmeester afroept tijdens de veiling.

Additionele kosten

Additionele kosten zijn alle te betalen bedragen voor de ontvangst van uw lot naast de hamerprijs. Wanneer Sylvie's uw wijn verzendt, vindt u alle kosten op onze factuur behalve de belastingen, accijnzen en heffingen van de overheid in het land van bestemming buiten de Europese Unie.

U dient zelf onderzoek te doen naar de hoogte van deze kosten. 

Koperscommissie

De koperscommissie is de betaling voor onze dienstverlening. Het is een procentuele toeslag over de hamerprijs voor de dienstverlening van Sylvie’s. Deze toeslag bedraagt 19% exclusief belasting (btw) in 2024.

Lotprijs

De prijs van een lot bestaat uit de hamerprijs en de koperscommissie.

Factuurwaarde

Uw factuur bevat de lotprijs plus kosten transport, transportdocumentatie, verzekering, belasting en opslag. Sylvie's hanteert daarbij een eenvoudig kostenmodel waarbij het uitgangspunt is dat we u de kosten van het vervoer in rekening brengen zoals deze door de vervoerders aan ons in rekening worden gebracht. Sylvie's biedt 6 maanden gratis opslag.

Low estimate

De laagst geschatte hamerprijs. U vindt deze prijs in de catalogus.

High estimate

De hoogst geschatte hamerprijs. U vindt deze prijs in de catalogus.

Reserveprijs

Dat is de prijs waaronder de verkoper niet wenst te verkopen en die lager of gelijk is aan de laagste gegeven schatting in de catalogus. De reserveprijs maakt Sylvie’s niet bekend. 

Btw

Btw is een afkorting voor het begrip Belasting Toegevoegde Waarde. De btw is een belasting die binnen het grondgebied van de EU wordt geheven. Vanwege deze belasting wordt een percentage van uw aankoopbedrag afgedragen aan een overheid in de EU. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het land van bestemming.

e-AD

e-AD is een afkorting van 'electronisch administratief document'. Het is een hulpmiddel voor de douane om de reis van de wijn te volgen en de betaling van accijns, of de vrijstelling ervan, te controleren.

Het e-AD werkt als een soort visum waarmee wijn door EU-landen kan reizen zodra de wijn België verlaat. Bedrijven in de Europese Unie en kopers met een bestemming buiten de Europese Unie, kunnen hiermee te maken krijgen. 

Catalogus

Een overzicht van de wijnen die u op een veiling kunt kopen. De wijnen zijn gegroepeerd in loten en staan in numerieke volgorde van laag naar hoog, gewoonlijk te beginnen bij lot 1. De catalogus verschijnt standaard in digitale vorm en kan additioneel worden gedrukt.

Bod

De hamerprijs die u voor de wijn wilt betalen en doorgeeft aan de veilingmeester. 

Maximum bod of absentee bid

Het is de maximale hamerprijs die u bereid bent te betalen voor een lot als u het bod zelf niet live kunt plaatsen.

De veilingmeester zal tijdens de veiling uw maximum bod meenemen en namens u bieden. U wint in principe een lot voor de prijs van de low estimate of met 1 biedstap boven het hoogste bod van anderen, zolang de hamerprijs lager is dan of gelijk is aan het maximum bedrag ligt dat u wilt betalen. Dit onder de aanvullende voorwaarde dat u de eerste bent die het hoogste bedrag heeft geboden. 

Veilingresultaten

De veilingresultaten bestaan uit een overzicht van behaalde hamerprijzen. Dit overzicht publiceert Sylvie’s gewoonlijk op de 3e werkdag na een veiling.

Eigendom en beschikking

U bent de nieuwe eigenaar van een lot wanneer u op de veiling als eerste de hoogste prijs biedt. Na ontvangst van uw betaling krijgt u de beschikking over uw eigendom.

Gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder is de Belgische rechterlijke macht ter plaatse. De gerechtsdeurwaarder ziet toe op het juiste verloop van de veiling en doet schriftelijk verslag van de toewijzingen van de loten op de veiling. Bij Sylvie's is de deurwaarder Antwerp Juridical Officers (AJO).

^ Naar inhoudsopgave


 

U KUNT
OP AFSPRAAK
DE WIJN BEKIJKEN
 
LEES DE VOORWAARDEN GOED:

UW BOD IS ONHERROEPELIJK

3.0 KOPEN OP EEN VEILING: UITGANGSPUNTEN


3.1 Betekenis van een publieke veiling

Sylvie's is een publieke veiling met alle kenmerken en voorwaarden die daarbij horen: 

 • er is een veilingzaal van waaruit u deel kunt nemen aan een veiling;
 • u koopt de wijn in de situatie 'as is', oftewel in de staat waarin de wijn zich bevindt;
 • de onderzoeksplicht voorafgaand aan de koop ligt bij u;
 • de catalogus wordt minimaal 10 dagen voorafgaand aan een veiling gepubliceerd;
 • u kunt de wijn ter plaatse op afspraak bekijken;
 • de veiling vindt plaats onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder;
 • alle veilingresultaten zijn openbaar.

3.2 Kopen van wijn in de conditie 'as is'

We beschrijven de wijnen zo zorgvuldig mogelijk en bieden foto's, maar het blijft aan u om uw onderzoek te doen voordat u biedt. Sylvie's geeft u de mogelijkheid voor een fysieke inspectie en publiceert uitgebreide catalogi.

De volgende catalogi zijn standaard beschikbaar: 

 • ​een catalogus met een beschrijving van de wijn met foto's op de website;
 • een catalogus met een beschrijving van de wijn met foto's op de app;
 • een catalogus in pdf met een beschrijving van loten op de website;
 • een catalogus in Excel met een beschrijving van loten op aanvraag via e-mail.

Bij veilingen van wijn afkomstig van één eigenaar, of enkele eigenaren, kan besloten worden om een catalogus te drukken.

U kunt ook extra foto’s aanvragen. Wanneer u echter na de veiling tot de ontdekking komt, dat u uw besluit heeft genomen op basis van slechts een deel van de beschikbare informatie, dan vormt dit geen grond voor het afzien van de koop of een schadevergoeding.

Sylvie's is niet verantwoordelijk voor gebreken die zij niet heeft kunnen waarnemen. Dat geldt ook als een verborgen gebrek de wijnen ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor u het had bedoeld. Het geldt zelfs wanneer dit gebrek het gebruik van uw aankoop zodanig voor u vermindert dat u: 

 • de wijnen helemaal niet zou hebben gekocht
 • of slechts voor een lagere prijs had gekocht als u deze gebreken zou hebben gekend. 

Deze uitsluitingsgrond voor reclamaties geldt niet wanneer het gaat om met feiten onderbouwde twijfels aan de authenticiteit van een fles.

3.2.1 'As is' en retourrecht

Publieke veilingen - live en live online veilingen - hebben een beschermde rechtspositie waardoor er geen recht van retour geldt. U heeft geen bedenktijd. 

3.2.2 'As is' en authenticiteit

Voordat Sylvie’s wijn toelaat tot de veiling, toetst zij deze aan de hand van een aantal criteria. Sylvie’s gebruikt daarbij haar opgebouwde kennis van wijn en de herkomst van de fles. Ondanks alle inspanningen, kan de authenticiteit van een fles door u of derden in twijfel worden getrokken. 

Voor een succesvol beroep op schadevergoeding dient u onmiddellijk uw aankoop te inspecteren na ontvangst. De termijn waarbinnen kopers restitutie van betaling kunnen vragen, is gedurende een periode van 4 weken na ontvangst van de aankoop. Een uitzondering geldt voor kopers van buiten de EU. Voor hen geldt een periode van 3 maanden vanaf de datum van vertrek uit de EU (dus vanuit de 'haven vertrek' zoals de douane dat formuleert).

Als aanvullende voorwaarden voor restitutie vraagt Sylvie's:
 

 • dat u de grondslag van uw claim specificeert;
 • dat u kunt aantonen dat u de fles rechtstreeks bij Sylvie's heeft gekocht;
 • dat u de wijn retour zendt, vrij van claims van derden.

Sylvie's zal daarop een onderzoek starten. Indien uw twijfels gerechtvaardigd worden bevonden, vergoedt Sylvie's u het bedrag van de aankoop. 

Sylvie's zal de schade op de inbrenger verhalen, of een voorgenomen uitbetaling inhouden, en eventueel juridische stappen ondernemen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van een succesvol beroep op twijfels aan de authenticiteit van een fles zijn de volgende gevallen:
 

 • de ervaring dat een wijn anders smaakt dan u van tevoren had verwacht;
 • de verschijningsvorm van de fles is bekend uit eerder onderzoek en Sylvie's heeft geen reden gevonden om aan de authenticiteit van de fles te twijfelen.

Sylvie's beschikt over een uitgebreide wijndatabase en werkervaring. Er zijn wijnmakers die verschillende wijzen van presentaties van flessen gebruiken of gebruikten voor eenzelfde vintage. Voor restitutie komen geen wijnen in aanmerking waarbij de wijnmaker variatie kent in etiketten, capsules en labels, verpakkingen, manieren van lijmen, opschriften - en wat voor vorm van presentatie dan ook -  waarbij uit de proef- en werknotities van Sylvie's al is vastgesteld dat deze verschillen geen grond vormen om te twijfelen aan de correctheid van de wijn. 

3.2.3 'As is' en het verzenden van wijn in originele verpakkingen

Na afloop van een veiling stuurt Sylvie's u de mogelijkheden voor de verzending van uw wijn. De staat 'as is', kan beperkingen geven voor de verzendmogelijkheden. Zo is wijn een gesloten houten kist (Owc), in een origineel karton (Oc) of in een geschenkverpakking zelden geschikt voor de verzending als een parcel tenzij de kist wordt geopend en de flessen apart van de kist worden verzonden. Hetzelfde geldt voor flessen in grotere formaten dan 6 liter of met afwijkende flesvormen. Afwijkende flesvormen zijn flesvormen die niet in een standaard verpakking van koeriersdiensten passen. Wanneer moet worden afgeweken van de standaard verzendmogelijkheden, kan dat gevolgen hebben voor de levertijd.

Voordat u biedt, dient u de beschikbare verzendmogelijkheden mee te nemen in uw besluit om een bod te plaatsen. Alle wijn is te verzenden, maar wanneer de verzending enkel mogelijk is tegen hogere kosten dan u had verwacht en/of niet binnen de transit tijden die u had verwacht, aanvaardt Sylvie's geen enkel beroep op schadevergoeding.

3.2.4 'As is' en actieve organismen in originele houten kisten (houtworm e.d.) 

Wanneer u goederen koopt in de staat 'as is' wil dat niet zeggen dat de houten kisten vrij zijn van (spoortjes van) actieve organismen, zoals houtworm. Het gaat dan met name om kisten zonder een ISPM15-keurmerk met een wanddikte van 6mm of minder. Sylvie's biedt zo min mogelijk originele houten kisten aan zonder ISPM15-keurmerk. Kisten met een ISPM15-keurmerk en kisten gemaakt van geperst hout vormen nooit een probleem. Voordat u biedt, dient u de mogelijke gevolgen hiervan mee te nemen in uw besluit om een bod te plaatsen op wijn in een originele houten kist. 

Mocht Sylvie’s na afloop van de veiling, in kisten zonder ISPM15-keurmerk, onverhoopt toch sporen van organismen in uw kisten ontdekken, dan bieden we u de keuze of u de kisten wilt ontvangen of niet. Wanneer u de kisten 'as is' aanvaardt, zijn de gevolgen voor u. Wanneer u de kisten niet aanvaardt, is er geen recht op schadevergoeding. 

U dient uw kisten bij ontvangst op spoortjes van actieve organismen te controleren. Wanneer pas na het verzenden van uw aankoop toch (spoortjes van) actieve organismen worden gevonden, en uw kisten worden bij een opslag geweigerd of dienen te worden behandeld tegen organismen, aanvaart Sylvie's geen enkel beroep op schadevergoeding. 

^ Naar inhoudsopgaveINSCHRIJVEN

&

BIEDEN
LIVE
&
LIVE ONLINE VEILINGEN


 

U BENT MISSCHIEN NIET DE EERSTE

MET HET HOOGSTE BOD

4.0 INSCHRIJVEN


4.1 Inschrijving voor deelname

U kunt u inschrijven voorafgaand en tijdens de veiling. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Wanneer u verzekert wilt zijn van deelname, dient u zich uiterlijk 24 uur voor de aanvang van een live veiling te registreren.  

4.2 Voorwaarden voor deelname

Voor deelname aan de veiling dient u te voldoen aan de volgende basisvoorwaarden:
 

 • u bent 18 jaar of ouder;
 • de ontvanger van uw wijn heeft de minimumleeftijd voor de consumptie van alcohol die in het land van bestemming wordt verlangd;
 • u mag de wijn legaal ontvangen op het bestemmingsadres;
 • u bent in het bezit van een geldige creditcard voor de verificatie van uw leeftijd;
 • u deelt met ons alle adresgegevens die nodig zijn voor een juiste verzending;
 • u geeft ons een telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;
 • u geeft ons een telefoonnummer waarop de ontvanger van uw wijn overdag bereikbaar is;
 • u bent in staat om binnen 7 dagen na de veiling te betalen;
 • financiële instellingen (banken, verzekerings- en creditcardmaatschappijen) in de Europese Unie accepteren uw betalingen;
 • u biedt voor eigen rekening en risico of u bent gerechtigd namens een andere rechtspersoon te bieden;
 • u koopt niet meer wijn in een lot dan u per zending in uw land mag importeren (bijvoorbeeld een fles van 18 liter terwijl u slechts 5 liter mag ontvangen);
 • u vrijwaart Sylvie's van elk mogelijk rechtsbeding als gevolg van uw deelname.

Sylvie's levert geen wijn aan landen die onderworpen zijn aan sancties door de Europese Unie en haar handelspartners. Sylvie's kan u te allen tijde benaderen met de vraag om additionele informatie te verstrekken op verzoek van overheden, banken en verzekeringsmaatschappijen. 

Sylvie's betaalt bij grensoverschrijdende betalingstransacties niet uit uw naam geld uit aan derde partijen vanwege een foutieve betaling of een te grote betaling. In die gevallen retourneert Sylvie's u het geld met aftrek van alle bank- of creditcardkosten. Een terugbetaling in contanten is mogelijk, mits begrensd tot een maximum van €3.000,00 per veiling (wettelijk maximum) en enkel aan u persoonlijk aan de balie en op afspraak in Antwerpen. In het laatste geval vragen wij ter plaatse om uw legitimatie. 

Wanneer u volumes koopt die u niet mag importeren, bijvoorbeeld grootformaten die per definitie uw toegestane import overschrijden, zal Sylvie's u een alternatief afleveradres vragen of de wijn doorverkopen waarbij eventuele onkosten voor uw rekening zijn. 

Sylvie's heeft de volledige vrijheid om bieders en biedingen te weigeren, op elk moment in het veilingproces, wanneer de voorwaarden voor deelname worden geschonden. 

Alle schade voor Sylvie's die voortkomt uit schending van de voorwaarden in deze overeenkomst, is voor uw rekening.   

4.3 Adres- en verzendregistratie 

We hebben van u nodig:
 

 • een naam en adres;
 • een e-mailadres;
 • telefoonnummer(s);
 • de taal van uw voorkeur (Nederlands, Engels of Frans);
 • de aanduiding of uw biedingen zakelijk zijn of privé;
 • uw registratie op de app met behulp van een creditcard of een ander bewijs van een minimale leeftijd van 18 jaar;
 • indien nodig, een vervoerder van uw voorkeur;
 • indien nodig, de gegevens van uw opslag;
 • uw voorkeuren voor verzending of afhaling binnen de mogelijkheden die we bieden.

Zakelijke kopers vragen wij, indien van toepassing, een:
 

 • btw-nummer;
 • accijnsnummer;
 • EORI-nummer;
 • adres- en acccijnsgegevens van uw opslag of vervoerder;
 • een kopie van de inschrijving van uw bedrijf bij een Europese handelskamer.

Zakelijke kopers uit de Europese Unie die niet beschikken over een accijnsnummer, en die hun aankopen op de veiling in de Europese Unie willen ontvangen, kunnen geen gebruik maken van levering onder intracommunautaire condities. Voor hen gelden dezelfde belastingregels als die welke gelden voor particuliere kopers, tenzij gebruik gemaakt kan worden van een fiscaal agent en/of het accijnsnummer van een vervoerder.  

4.4 Adreswijzigingen

Adreswijzigingen dient u te sturen aan info@sylvies.be, bij voorkeur voorafgaand aan de veiling, met vermelding van de datum van ingang.

4.5. Leeftijd en legitimatie bij inschrijving en de rol van een creditcard

Sylvie's vereist dat nieuwe deelnemers zich eerst op het live online platform - de Sylvie's app - registreren met behulp van een geldige creditcard. Met behulp van deze registratie kunnen wij aantonen dat u 18 jaar of ouder bent. Wij accepteren creditcards van AMEX, VISA, MasterCard, Dinners Club en Discover. Er kunnen naar aanleiding van uw inschrijving aanvullende vragen worden gesteld om uw identiteit te verifiëren. Na verwerking van uw inschrijving is het mogelijk om te bieden via alle platformen die Sylvie's heeft, in de zaal en telefonisch. Wanneer u zich echter aan de balie meldt voor deelname aan de veiling in de zaal, zal ter plaatse een kopie worden gevraagd van een ID-kaart of paspoort. Een rijbewijs is in België geen rechtsgeldig middel voor uw identificatie.  

U kunt de Sylvie's app gratis downloaden via de App Store of Google Play op uw smartphone of tablet. Wanneer u problemen ondervindt met uw registratie of wanneer u niet in het bezit bent van een creditcard, kunt u telefonisch contact met ons opnemen tijdens kantooruren via (+32) 37769077 of mailen naar info@sylvies.be. Wij zijn u graag van dienst.  

4.6 Legitimatie bij aflevering

U dient ervoor te zorgen dat u de wijn kunt ontvangen. Sommige landen vereisen het tonen van een geldig legitimatiebewijs bij de ontvangst van de wijn ter controle van de leeftijd van de ontvanger. Wanneer deze bij de aflevering ontbreekt, mag - of moet - de vervoerder de levering weigeren. Wanneer de wijn wordt teruggestuurd en/of opnieuw moet worden aangeboden, brengt Sylvie's u de additionele kosten in rekening.

4.7 Uw telefonische bereikbaarheid in het bestemmingsland

Sylvie's verlangt van u een telefoonnummer van een contactpersoon voor levering ter plaatse. Zonder dit nummer kunnen eenvoudige problemen mogelijkerwijs niet door bezorgers worden opgelost. Wanneer hierdoor additionele kosten ontstaan, zoals retourzendingen, komen deze voor uw rekening.   

4.8 U biedt op persoonlijke titel

Dit houdt in dat u:
 

 • aansprakelijk bent voor de tijdige betaling van de aankopen;
 • waarborgt dat de ontvangen betalingen rechtsgeldig uit uw naam zijn gedaan;
 • Sylvie's vrijwaart van financiële claims door rechtspersonen die een vordering op u hebben.

 Alle gevolgen die ontstaan zijn door het afwijken van deze regels zijn voor uw rekening en risico.

​4.9 Eerste deelname met een maximum van €5.000,00

Bij een eerste deelname geldt een bestedingslimiet van €5.000,00. U kunt contact met ons opnemen wanneer u voor een hoger bedrag wilt deelnemen via info@sylvies.be. Er kan een deposito worden verlangd om hogere biedingen te kunnen plaatsen. Sylvie's betaalt u te veel ontvangen bedragen zo spoedig mogelijk na de veiling terug of houdt, indien u dit wenst, een bedrag apart ter besteding op een volgende veiling. 

Het staat Sylvie's vrij om ook bij deelnames aan latere veilingen een bestedingslimiet te hanteren. 

4.10 Inbrengers die bieden op hun eigen inbreng

Wanneer u biedt op loten die u zelf aanbiedt voor verkoop op de veiling, kan de veilingmeester het lot terugtrekken uit de veiling, uw bod weigeren of het bod juist aan u toewijzen en het bieden stoppen. De biedingen kunnen ook ongeldig worden verklaard.

4.11 Weigering deelname

Sylvie's is gerechtigd uw deelname aan de huidige veiling en aan toekomstige veilingen te weigeren wanneer u zich niet houdt aan de voorwaarden voor verkoop of inbreng.

^ Naar inhoudsopgave

5.0 BIEDEN

Zodra de catalogus is gepubliceerd, kunt u bieden op:

 • de Sylvie's app (in 'realtime') 
 • de website www.sylvies.be
 • live in de zaal
 • aan de telefoon
 • per e-mail 

5.1 Proces in het kort

Tijdens de live veiling komen alle biedingen via de verschillende biedkanalen samen.

De veilingmeester roept de loten af in de volgorde zoals deze in de catalogus staan vermeld. Er zijn uitzonderingen mogelijk op die regel, maar die komen in de praktijk zelden voor. De veilingmeester geeft u het bedrag dat moet worden geboden om de hoogste bieder te worden.

Het startbod ligt op het niveau van de low estimate, indien er minimaal een bod op het niveau van de low estimate is ontvangen. Wanneer dat niet het geval is, kan de veilingmeester besluiten een lager startbod uit te brengen. Er moet dan een reserveprijs zijn afgesproken met de verkoper die lager ligt dan de low estimate. Vanwege de afgeproken reserveprijs, kan een openingsbod een reëel bod zijn dat door een koper is ingebracht, maar ook de minimaal vereiste biedstap zijn om het lot te verkopen. 

De low estimate kunt u vinden in de catalogus. De veilingmeester bepaalt de te bieden bedragen aan de hand van biedstappen die in deze voorwaarden staan. Bieders op de app zien deze voorgeprogrammeerd staan. 

Degene die als eerste het hoogste bod plaatst, wint het lot. 

​5.2 Biedstappen

De veilingmeester gebruikt de onderstaande biedstappen, tenzij expliciet anders wordt aangegeven tijdens de veiling. Bieders die live online bieden, krijgen de wijzigingen van de veilingmeester automatisch op hun beeldscherm te zien. 
 

   

Van

Tot 

Stap

€0

€80

€5

€80

€300

€10

€300

€800

€20

€800

€2.000

€50

€2.000

€4.000

€100

€4.000

€8.000

€200

€8.000

hoger

Naar het oordeel van de veilingmeester5.3 Gebruikte taal tijdens de veiling

Tijdens de veiling wordt Engels gesproken. Voor het beantwoorden van vragen van bieders in de zaal of aan de telefoon, kunnen ook andere talen worden gebruikt. De gerechtsdeurwaarder ter plaatse ziet erop toe dat het belang van geen van de andere deelnemers aan de veiling door het gebruik van de andere taal wordt geschaad.  

5.4. Voortgang volgen 

Op de app is de voortgang van de veiling live online te volgen via een videoverbinding. Iedereen kan via de pc de veiling live online volgen, zelfs wanneer u zich niet op de app heeft geregistreerd voor deelname.

Op de homepagina van de website, kunt u ook zien bij welk lot de veiling is. 

Er is een wisselend aantal loten per veiling. De lengte van de veilingdagen is o.a. afhankelijk van het aantal loten per veilingdag en de duur van het bieden per lot. De aanvangstijd is telkens om 10.00 A.M. CET tenzij dit duidelijk anders is aangegeven op de website en/of bij nieuwsbrief. 

5.5 Verschillende mogelijkheden om te bieden 

De verschillende mogelijkheden om te bieden, lichten wij hieronder toe:

5.5.1 Deelnemen in de veilingzaal

Voor deelname in de veilingzaal moet u zich registreren bij de balie op vertoon van een geldig paspoort of een ID-kaart. U ontvangt van ons een kopernummer (ofwel paddlenummer), dat u zichtbaar op uw tafel in de veilingzaal legt en omhoog houdt zodra u biedt. De veilingmeester gebruikt dit nummer voor de registratie van uw succesvolle biedingen.  

Wanneer u in de zaal deelneemt, maar niet de tijd heeft om op al uw gewenste loten persoonlijk te bieden, kunt u een formulier aanvragen bij de balie waarop u de veilingmeester machtigt om maximum biedingen uit uw naam te plaatsen. U noteert op het formulier de hoogte van het bedrag dat u maximaal wenst te betalen voor de loten die uw interesse hebben.

5.5.2 Telefonisch bieden

Voor de telefonische deelname kunt u zich registreren via e-mail. We adviseren u om dit minimaal 24 uur van tevoren te doen om ervan verzekerd te zijn dat we u te woord kunnen staan in de taal van uw voorkeur. We kunnen u begeleiden in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans. Voor telefonische deelname dient u bereid te zijn om minimaal de low estimate te bieden.

We vragen u bereikbaar te zijn op het afgegeven telefoonnummer. Sylvie's neemt enkele minuten voordat uw lot aan de beurt is, contact met u op. Ons telefoonteam zit in de veilingzaal en beschikt enkel over uitgaande telefoonlijnen. Mochten we u niet onmiddellijk kunnen bereiken, dan proberen we dit opnieuw. Wanneer wij u op het opgegeven telefoonnummer bellen, maar u neemt niet op, zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel gemiste aankopen.

We adviseren u, voor het geval het ons niet lukt u tijdig te bereiken, uw maximum biedingen ook per e-mail door te geven. 

5.5.3 Mailen  

U kunt ons maximum biedingen per e-mail sturen via info@sylvies.be. Wij vragen u om deze uiterlijk 24 uur voor aanvang van de veiling toe te sturen om de tijdige verwerking van uw biedingen te kunnen garanderen. 

5.5.4 Online bieden via de website www.sylvies.be

Via de website kunt u ook maximum biedingen plaatsen. Enkel wanneer u voor het eerst deelneemt, vraagt Sylvie's u om een dubbele registratie. U dient zich zowel op de Sylvie's app als op de website te registreren. Uw registratie via de app vereist het gebruik van een creditcard. Door het gebruik van uw creditcard weten wij dat u geen robot bent en dat u 18 jaar of ouder bent. Dat is de vereiste minimale leeftijd voor deelname aan de veiling.

U kunt zich aanmelden door te drukken op de knop 'login/register' rechts bovenaan de homepagina. Er verschijnt een digitaal formulier waarop u uw e-mailadres en een wachtwoord kunt ingeven. U komt in de omgeving van 'My Sylvies'. In die omgeving heeft u de volgende opties: 

 • My Profile
 • My Bids
 • My Favourite Lots
 • Modify my Details
 • Modify Password

U kunt een lijst favoriete loten samenstellen via 'My Favourite Lots' en uw biedingen plaatsen via 'My Bids'. U kunt deze biedingen tot een half uur voor de aanvang van elke veiling vrij wijzigen via 'Modify my Details'. Daarna laadt Sylvie's uw biedingen in het veilingsysteem van de veilingmeesters en worden uw biedingen onherroepelijk. Hoewel u op de website kunt bieden voor elk bedrag dat u wenst, volgen de veilingmeesters  de biedstappen zoals ze staan in deze voorwaarden voor de toekenning van de loten. Een bod van €101,00 wordt daardoor een bod van €100,00.  

De reden dat u uw biedingen op de website vrij kunt wijzigen totdat de veiling live begint, is omdat uw biedingen geen invloed hebben op de prijsvorming. Andere bieders zien immers uw bod niet en Sylvie's geeft deze biedingen niet prijs tot aan de live veiling. Van alle biedingen die tijdens het laatse half uur nog op de website worden geplaatst, kan Sylvie's niet garanderen dat ze worden meegenomen in de veiling. 

Op de website is vastgelegd op welke dag u uw bod heeft geplaatst en op welke tijd. De veilingmeester ziet op zijn scherm welk biednummer als eerste het hoogste bod heeft afgegeven.

Net als bij biedingen per e-mail, is er tijdens de veiling geen terugkoppeling van de veilingresultaten en ontvangt u geen overzicht van uw verloren of gewonnen biedingen. Na afloop van de veiling ziet u welke loten u heeft gewonnen aan de hand van de factuur die wij u sturen.

5.5.5 Online bieden via de Sylvies App (Auction Mobility)

Via het platform van Auction Mobility, dat de gelivestreamde online veiling verzorgt, is het mogelijk om zowel:
 

 • voor anderen zichtbare biedingen te plaatsen zodra de catalogus is gepubliceerd;
 • maximum biedingen achter te laten;
 • op afstand uw biedingen in te geven tijdens de live veilingdagen.

'Live online' wil zeggen dat u de veiling kunt volgen met beeld en geluid op het moment dat de live veiling plaatsvindt. U kunt een bod dat u op de app plaatst niet meer intrekken. U blijft vrij om uw bod te verhogen. Het platform heeft de mogelijkheid om alle biedingen op een specifiek lot te volgen.

De verwerkingstijd van uw bod op de app is minimaal en de veilingmeesters nemen de tijd om uw bod mee te nemen. Wanneer zij op het punt staan het bod toe te wijzen, doen zij dat door de vermelding van een 'last call' of 'fair warning' of een vergelijkbare verwoording. In het tijdsbestek van het uitspreken van deze woorden, kunnen de laatste biedingen nog arriveren. Wanneer uw bod de veilingmeester bereikt terwijl de veilinghamer al naar beneden gaat, is uw bod geldig zolang het 'in the hammer' is. Om te voorkomen dat uw bod niet op tijd aankomt, adviseren we u om u goed voor te bereiden op de veiling en uw bod snel te plaatsen.

Wanneer u biedt via uw smartphone, kan het zijn dat deze gaat vibreren wanneer de veilingmeester op het punt staat het lot toe te wijzen. Op die manier kunt u de veiling volgen terwijl het geluid uit is. Niet alle mobiele telefoons hebben echter deze optie en niet iedereen heeft deze optie geactiveerd. 

U registreert zich door de Sylvie's App te downloaden via App Store of Google Play via uw smartphone of tablet. Het gebruik van de app is gratis. U kiest de optie 'registreren'. Wij ontvangen uw aanmelding en verwerken uw gegevens. Zodra Sylvie's u als bieder heeft geaccepteerd, ontvangt u een bevestiging en is het mogelijk om biedingen plaatsen. 

U kunt aangeven of uw creditcardgegevens gebruikt mogen worden voor het betalen van uw aankopen. Sylvie's zal hier echter geen gebruik van maken. Wij vragen u om uw aankopen in contanten, per bank of via (Transfer) Wise te voldoen.

De biedstappen zijn voorgeprogrammeerd waardoor het bieden snel en makkelijk is. De app toont wie op dat moment het winnende bod heeft geplaatst. Op de app ziet u goed dat de veiling al bezig is voorafgaand aan de live veilingdagen. Zodra uw bod het hoogste blijkt te zijn, wordt het zichtbaar voor anderen. U ontvangt hierover automatisch een bericht (een alert) op uw smartphone of tablet. Vanuit de veilingzaal worden de biedingen van het web of mail ('Written offer'), de zaal ('Floor Bid') en de telefoon ('Phone bid') allemaal doorgegeven aan de app als 'Floor bid'. Wanneer u een alert krijgt, is dat een bericht dat u de mogelijke winnaar bent, maar u dient goed op te letten of uw paddlenummer ook het eerste was dat het hoogste bod plaatste. Zolang de veilingmeester het lot niet heeft afgehamerd, is het voor anderen mogelijk om alsnog te bieden en de hoogste bieder te worden. 

Mocht de veilingmeester tijdens de live veiling een biedstap wijzigen, dan ziet u dat op uw scherm.

U ziet onmiddelijk welke van uw biedingen succesvol waren en welke niet, en u ziet de gerealiseerde hamerprijzen. U kunt uw biedingen terugzien op uw account. 

Bij elke nieuwe veiling krijgt u een melding zodra de nieuwe catalogus is gepubliceerd. Wanneer u aan een nieuwe veiling wilt deelnemen, hoeft u zich niet opnieuw te registreren als gebruiker, maar enkel als deelnemer. 

5.5.6 Rescue service

Wanneer u wilt deelnemen aan de veiling, maar geen van de andere opties is nog voor u beschikbaar, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen en we zullen ons inspannen om uw biedingen te plaatsen. Het succes van deze service hangt af van de beschikbare capaciteit en kan daarom niet op voorhand worden gegarandeerd.

Wanneer wij namens u biedingen plaatsen, leggen we deze vast in een mail en vragen u om een schriftelijke bevestiging. 

5.6 Parallel gebruik van biedopties 

U bent vrij om alle manieren van bieden in één veiling te gebruiken. Sylvie's adviseert u echter om per lot te kiezen voor één biedplatform om te voorkomen dat u tegen uzelf biedt. 

5.7 Meer dan één bieder met het hoogste bod

Een van de uitgangspunten bij Sylvie's is dat degene die als eerste het hoogste bod heeft uitgebracht, het lot wint.

Sylvie's vraagt uw speciale aandacht voor het feit dat u altijd rekening moet houden met het feit dat het hoogste bod kan worden geplaatst vanuit verschillende platformen. Bieders die deelnemen aan de live online veiling dienen zich hier bewust van te zijn. Een andere bieder kan eerder een gelijk bod hebben geplaatst. Wanneer u een winnend bod ziet verschijnen dat overeenkomt met uw maximum bod, wil dat niet zeggen dat het winnende bod ook bij uw paddle nummer hoort. 

De veilingmeester meldt situaties met gelijke biedingen tijdens het veilen. Wanneer uw bod dezelfde hoogte had als dat van de winnaar, maar u was niet de eerste die dit bod plaatste, ziet u dit op de app. Het komt bijna niet meer voor, maar in een uitzonderlijk geval registreert de app uw bod noch als gewonnen noch als verloren. Sylvie's wijst elke claim af om een lot toch toegewezen te krijgen wanneer u niet als eerste het hoogste bod heeft uitgebracht.

5.8 Verschil tussen de twee online platformen (web en app)

Hieronder zit u de verschillen tussen de twee online platformen. De meest wezenlijke verschillen zijn dat u op de Sylvie's App met uw absentee bid al meedoet aan veiling die onmiddelijk na publicatie van de catalogus is te volgen als een timed auction. Op het web heeft uw bod nog geen impact op anderen waardoor u het nog kunt wijzigen. Verder kunt u via de app live online deelnemen en via de website niet. Beide platformen zijn onderling niet gekoppeld en vragen daarom om een eigen registratie. Bij nieuwe veilingen hoeft u zich niet opnieuw te registreren, maar dient u zich wel als deelnemer voor een veiling aan te melden op het platform van uw voorkeur. Dat is nodig om een biednummer te verkrijgen en om de actuele voorwaarden voor deelname te accepteren.
 

Mogelijkheid

Op het web  

Op de Sylvie's App  

Live online biedingen plaatsen 

Absentee bids achterlaten 

In reële tijd biedingen van anderen zien

  

Biedingen op een specifiek lot volgen

Een bericht krijgen zodra u wordt overboden

Een bod intrekken of verlagen vóór de live veiling

√ 

Een bod plaatsen onder de low estimate 

Een overzicht zien van de gewonnen en verloren biedingen  

Link

https://www.sylvies.be

https://auctions.sylvies.be


5.9 Bijzondere bevoegdheden veilingmeester

De veilingmeester heeft de volgende bevoegdheden:
 

 • het bepalen van het openingsbod ofwel startbod
 • het bepalen van de tijdsduur om te bieden
 • het toevoegen van een biedstap
 • het overslaan van biedstappen
 • het bepalen van de volgorde waarin de loten worden afgeroepen
 • extra of gewijzigde informatie geven over de loten
 • een lot terugtrekken uit de veiling
 • een bieding ongeldig verklaren
 • het biedproces herstarten

Deze bevoegdheden zijn nodig voor een correct en soepel verloop van de veiling en zijn nooit een grond voor een schadevergoeding of herroeping van een koop of verkoop. Ze worden ingezet onder supervisie van de gerechtsdeurwaarder ter plaatse. Bij disputen treedt deze op als rechter.

5.10 Niet-succesvolle bieders

Wanneer u geen loten heeft gewonnen, informeren wij u binnen 2 dagen na afloop van veiling. 

5.11 Facturatie en publicatie veilingresultaten

Sylvie's streeft naar de publicatie van de veilingresultaten op de 3e werkdag na een veiling. Deze worden op de website en app gepubliceerd samen met de foto's van de loten.

Na afloop van de veiling ontvangt u uw factuur met het overzicht van uw gewonnen loten, tenzij er logistieke vragen zijn. In dat geval volgt uw factuur na het vinden van antwoorden op deze vragen..

^ Naar inhoudsopgaveWE NOTEREN
DE BIEDINGEN
VAN DE
VERSCHILLENDE PLATFORMEN 

6.0 VEILINGKOSTEN, OPSLAG, AFHALING & VERZENDING

Na de ontvangst van uw betaling kunnen uw aankopen worden afgehaald, verzonden of opgeslagen.

Uw kosten zijn o.a. afhankelijk van uw keuze voor het afhalen, verzenden of opslaan van wijn, de eindbestemming en of u een particuliere of een zakelijke koper bent. Het maakt bovendien uit of u - of een partij die u inschakelt - een accijnsnummer heeft.

6.0.1 Transportkosten en geldigheidstermijn afgegeven prijzen

In de footer van de website www.sylvies.be staan de transportkosten voor de verzending van wijn naar een groot aantal landen, met name de kosten voor het verzenden van parcels. Voor de verzending van pallets gelden dagprijzen. Deze transportkosten bij de informatie per land zijn in principe een jaar geldig, maar kunnen tussentijds een aanpassing krijgen als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen.

De transportkosten die u op onze factuur vindt, zijn een maand geldig. Wanneer u uw wijn na afloop van een maand laat verzenden, kan een factuur met een toeslag volgen wanneer zich tussentijdse prijsverhogingen bij vervoerders hebben voorgedaan.

Prijzen die vervoerders direct aan u afgeven, hebben een eigen geldigheidstermijn.

6.0.2 Uitgangspunt transportkosten Sylvie's

Wanneer wij de verzending voor u organiseren, brengen wij u de transportkosten in rekening zoals vervoerders deze ons in rekening brengen. 

6.0.3 Kosten van het verpakken

De kosten van de verpakkingen, het inpakken en de organisatie van het transport zijn in de koperscommissie inbegrepen. 

6.0.4 Uitgangspunt prijzen

Alle prijzen die wij in deze verkoopvoorwaarden geven, zijn exclusief btw.

6.0.5 Afroepen van wijn in opslag en geen opdeling van loten

Wijn die u bij Sylvie's in opslag heeft, dient u in haar geheel af te roepen. Wanneer wijn van meer dan 1 veiling bij Sylvie's is opgeslagen, is het mogelijk uw afroep te doen per factuur. Het opdelen van loten is niet mogelijk: een lot is de kleinste eenheid voor verzending.

6.0.6 Opslag & slechte weersomstandigheden

Sylvie's biedt 6 maanden gratis opslag, mits u uw factuur heeft voldaan. De voorziening voor gratis opslag geldt ook bij slechte weersomstandigheden. Dat is wanneer bij verzending de temperatuur onderweg boven 25 of onder 0 graden Celsius zou komen.

Wanneer u bij slechte weersomstandigheden uw wijn toch wilt ontvangen, vragen wij u dit op schrift aan ons te bevestigen. U bent zelf verantwoordelijk voor alle eventuele gevolgschade. 

Wanneer wijn niet onmiddellijk kan worden verzonden door slechte weersomstandigheden, of om wat voor reden dan ook, verzoeken wij u om ons een datum door te geven vanaf wanneer wij uw aankopen mogen verzenden.

6.0.7 De volgende mogelijkheden zijn voor u in kaart gebracht: 
 

6.1 Uw (persoonlijke) afhaling aan de balie
6.2 De verzending van wijn naar landen binnen de Europese Unie
6.3 De verzending van wijn naar landen buiten de Europese Unie
       Wijn verzenden naar de Verenigde Staten
       Wijn verzenden naar het Verenigd Koninkrijk
6.4 De levering van wijn door eigen chauffeurs van Sylvie's

6.1.1 Algemene richtlijn voor de afhaling aan de balie

De afhaling aan de balie is geschikt voor:
 

 • afhalingen met een eindbestemming in België;
 • particulieren uit de Europese Unie die margeloten willen afhalen voor een bestemming in de Europese Unie;
 • vervoer met de juiste begeleidende douanedocumentatie waarvoor u (of een derde partij) een accijnsnummer heeft (zie voor uw verzending verder bij hoofdstuk 6.2 en 6.3).

In alle andere situaties moet u er rekening mee houden dat u de wijn niet meekrijgt, of dat u een factuur ontvangt zonder aftrek of verlegging van btw. Voor de aftrek en verlegging van btw is namelijk altijd een bewijs van export nodig.

6.1.1.a Wijn bestemd voor België

Woont u op minder dan 30 minuten rijden van Antwerpen, dan gaan wij ervan uit dat u uw wijn zelf afhaalt en u ontvangt een factuur exclusief transportkosten. Wijn afhalen kan op afspraak en vanaf de eerste donderdag na een veiling. Op verzoek kan uw wijn altijd worden verzonden. 

Kopers die verder van Antwerpen wonen, ontvangen een factuur inclusief transportkosten. Wij vragen u om ons direct na de veiling te informeren wanneer u van dit transport geen gebruik wenst te maken.

6.1.1.b Aankopen door particulieren bestemd voor een land binnen de Europese Unie (niet België)

Particulieren uit een land in Europa kunnen hun margeloten aan de balie afhalen, maar geen btw-plichtige loten. Voor de aankoop van wijn waarover de btw in het verleden nog niet is voldaan, betaalt u het btw-tarief van het bestemmingsland en wordt een bewijs van export verlangd. 

6.1.1.c U heeft een accijnsregistratie 

Komt u uw wijn afhalen, en wordt het vervoer van de wijn begeleid door de juiste accijnsgeleidedocumentatie, leest u dan verder bij hoofdstuk 6.2 en 6.3 om te zien wat u betaalt. Eventueel dient er aan de balie bij een persoonlijke afhaling nog een vervoersverklaring te worden ingevuld.

6.1.1.d U heeft geen accijnsregistratie

Komt u uw wijn afhalen, en wordt het vervoer van de wijn niet begeleid door de juiste accijnsgeleidedouanedocumentatie, dan ontvangt u een factuur op persoonlijke titel met Belgische btw en is de hoeveelheid wijn die u kunt meenemen beperkt.

Is uw wijn uiteindelijk bestemd voor een land buiten de Europese Unie, dan kunt u enkel de berekende btw over de btw-plichtige loten terugvorderen wanneer u de Europese Unie verlaat (binnen ca. 3 maanden na de factuurdatum) maar nooit de (niet aftrekbare en onzichtbare) btw over de margeloten. Er gelden bovendien beperkingen voor de af te halen hoeveelheid wijn die u zonder accijnsregistratie als particulier voor eigen gebruik over de binnengrenzen van de Europese Unie mag vervoeren.

6.1.2 Locatie voor afhaling en openingstijden Sylvie's

Het adres voor afhalingen en verzendingen is Italiëlei 21, 2000 in Antwerpen.

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur. De eerste 3 dagen na een veiling is het niet mogelijk wijn af te halen of in te brengen. Op de eerste zaterdag na een veiling is Sylvie's additioneel geopend tussen 9:00 en 16:00 uur.

Op nationale feestdagen en tussen 20 december en 1 januari is Sylvie's gesloten. 

6.1.3 Betaling voorafgaand aan afhaling

Houd u er rekening mee dat er in Antwerpen geen betaalapparaat aan de balie is, en betaal uw factuur vóór aankomst. Het is mogelijk om aan de balie in contanten te betalen, maar die betaling is beperkt tot €3.000,00 per koper per veiling. 

6.1.4 Veilingkosten

U betaalt: 

 • de hamerprijs;
 • enkel bij btw-plichtige loten: 21% Belgische btw over de hamerprijs;
 • koperscommissie. Die bedraagt in 2024 19% exclusief btw over de hamerprijs;
 • 21% Belgische btw over de koperscommissie;
 • opslagkosten (na afloop van de periode van 6 maanden gratis opslag).

Sylvie's biedt 6 maanden gratis opslag, mits u uw factuur heeft voldaan. Gratis opslag geldt ook bij slechte weersomstandigheden. Wij spreken van slechte weersomstandigheden wanneer de buitentemperatuur boven 25 of onder 0 graden Celsius komt.

De opslagkosten bedragen €30,00 per maand per halve palletplek. Een halve palletplek heeft als formaat 80*60*160 centimeter. 

6.1.5 Ex Works
Als u uw wijn zelf afhaalt of door iemand anders laat afhalen, is uw afhaalconditie 'Ex Works'. Dat betekent dat het transportrisico op u overgaat, zodra de wijn onze voordeur passeert.

6.1.6 Controle voor vertrek

Voordat de wijn vertrekt, controleren wij samen de aankopen. Het is uw verantwoordelijkheid om hier tijd voor vrij te maken.

Heeft u behoefte aan voorbeelden voor de berekening van btw? Klikt u dan op de button hieronder:

OVER BTW

6.2.1 Algemeen

Wanneer u uw wijn niet afhaalt of opslaat, krijgt u te maken met transportkosten. 

Wanneer u wijn wilt verzenden naar landen in de Europese Unie, organiseert Sylvie's dit voor u. Sylvie's werkt met carriers DHL, Fedex en Bpost. Voor leveringen B2B kunnen ook andere vervoerders worden ingezet. Als dit gebeurt, doen wij dat in overleg met u.

6.2.2 Parcels

Voor de verzending van parcels gelden tarieven en transittijden die u in de footer van deze website vindt voor een groot aantal bestemmingslanden. 

6.2.3 Pallets

Voor de verzendkosten van pallets gelden dagprijzen. 

6.2.4. Transittijden

Sylvie's werkt met transittijden zoals de vervoerders die aangeven. De transittijden zijn indicatief. Wanneer u binnen de Europese Unie op een precieze dag of tijd uw wijn wilt ontvangen, bieden wij u een speciale en duurdere service van DHL, maar garanties op een tijdige aankomst zijn, vanwege de niet uit te sluiten kans op overmacht, nooit te geven. 

Carriers bellen niet voorafgaand aan de levering. U dient ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is die uw zending kan ontvangen, ook bij een vertraagde levering. U dient alle benodigde verzendinformatie door te geven voorafgaand aan de verzending. Wanneer u dat niet doet, en hierdoor ontstaan kosten, dan zijn deze voor u.

6.2.5 Delivery at Place (DAP) en begrenzingen

Wij leveren standaard onder de conditie DAP, dat wil zeggen van deur-tot-deur en all risk verzekerd.

6.2.5 All risk verzekering is niet verplicht

De all risk verzekering is niet verplicht. U kunt ons op schrift verzoeken om een prijsopgave zonder verzekering. In dat geval gaat het transportrisico op u over zodra de wijn het pand van Sylvie's verlaat en wordt de leveringsconditie Ex Works. 

6.2.6 Levering van deur-tot-deur

Een levering van deur-tot-deur via een vervoerder, betekent een levering tot aan uw voordeur. Daarbij zijn de volgende aandachtspunten:
 

 • Bij appartementsgebouwen wordt geleverd tot in de hal van de hoofdingang. U bent zelf verantwoordelijk voor de verplaatsing van de wijn in het gebouw;
 • Bij een gebouw met trappen tot aan de voordeur is de vervoerder gehouden tot een levering onderaan de trap. U bent zelf verantwoordelijk voor de verplaatsing van de wijn tot in uw woning of bedrijf;
 • Wanneer uw wijn geleverd wordt op een pallet, dient de toegangsweg met een transpallet begaanbaar te zijn. Grindpaden en oneffen betegelde paden zijn hiervoor niet geschikt en de vervoerder zal uw wijn slechts kunnen brengen tot aan het begin van uw oprit of tot waar de vervoerder met de auto kan rijden. U bent zelf verantwoordelijk voor de verplaatsing van de wijn tot in het bestemde gebouw.   

Wij vragen u ons een adres te geven dat geschikt is voor de levering van uw aankopen. Wanneer een vervoerder niet kan of mag leveren op het door u opgegeven adres, zijn de kosten van een nieuwe levering of een retour voor uw rekening.

6.2.7 Geen levering aan onbemande plekken

Sylvie's levert niet aan onbemande plekken, zoals terrassen, tuinhuizen, carports, garages en postloketten. Wanneer u een andere instructie doorgeeft aan de vervoerder, verliest u uw verzekering tegen verlies en diefstal.

6.2.8 Zakelijke kopers zonder accijnsnummer

Wanneer u een bedrijf heeft zonder accijnsnummer, en u wilt uw aankopen in een land in de Europese Unie buiten België ontvangen, dan kunt u geen gebruik maken van de verlegging van btw (voor een bedrijf uit de Europese Unie) of aftrek van btw (voor een bedrijf van buiten de Europese Unie), tenzij u gebruik maakt van een derde partij in het bezit van een accijnsnummer (bijvoorbeeld een vervoerder, een verlader of een fiscaal agent). Voor u gelden dan dezelfde btw-regels als voor particuliere kopers die hun wijn willen laten afleveren in een land in de Europese Unie en er gelden beperkingen voor de te verzenden hoeveelheid over de binnengrenzen.

6.2.9 Kopers met een accijnsnummer

Wanneer u een bedrijf heeft met een accijnsnummer, of u maakt gebruik van een derde partij met een accijnsnummer, dan heeft u te maken met accijnsgeleidedocumenten die gelden per zending. Wanneer u een accijnsnummer heeft, is het mogelijk om uw eigen vervoerder te kiezen. Deze kan op afspraak uw wijn komen afhalen. Wanneer u zelf wijn afhaalt, wijzigt de conditie van levering van DAP naar Ex Works en gaat het transportrisico aan u over zodra de wijn ons pand verlaat. Wanneer u uw wijn wilt verzekeren, dient u zelf een verzekering af te sluiten.

6.2.10 Vervoersdocumentatie vervoerder voor zendingen buiten België

Wanneer uw wijn België verlaat, dient uw vervoerder een internationale vrachtbrief (CMR) te kunnen overleggen. Het document dient door de vervoerder bij aankomst in Antwerpen te zijn ingevuld. Op het CMR moet minimaal staan:

 • het factuurnummer of de factuurnummers van alle wijn opgenomen in de zending;
 • de naam van de koper van de wijn waarvoor wijn wordt afgehaald;
 • het bestemmingsadres in de EU;
 • naam en adres van de vervoerder (en/of opdrachtgever van de vervoerder).

6.2.11 Recht op weigeren vervoerders

Sylvie's behoudt zich het recht voor om vervoerders te weigeren wanneer:
 

 • de transportdocumenten ontbreken, niet (correct) ingevuld zijn;
 • zij wijn willen vervoeren bij temperaturen onder 0 graden Celsius of boven 25 graden Celsius;
 • zij niet op de afgesproken dag arriveren, vanwege de kans op de schending van afspraken met andere kopers;
 • wanneer de achterliggende logistieke keten niet bevoegd is uitvoerdocumenten op te stellen.

Wanneer hierdoor kosten ontstaan, zijn deze voor uw rekening.

6.2.12 Gratis levering door eigen chauffeurs van Sylvie's in België voor aankopen boven €5.000,00

Wanneer u voor meer dan €5.000,00 op een veiling koopt, biedt Sylvie's u een gratis levering van uw wijn via onze eigen chauffeurs. De gratis levering geldt onder de voorwaarde dat wij bij u in de buurt zijn en de auto optimaal kunnen beladen door het halen van wijn en het bezorgen van wijn te combineren. Wanneer wij niet binnen 6 weken na een veiling in de gelegenheid zijn om de wijn persoonlijk bij u af te leveren, kan het zijn dat we uw wijn door derden laten bezorgen. 

Deze regeling geldt uitdrukkelijk niet voor aankopen met een eindbestemming buiten de Europese Unie.


 
U betaalt:
Hamerprijs
Btw over de hamerprijs enkel bij btw-plichtige loten
De koperscommissie 19% over de hamerprijs
Btw over de koperscommissie

bij btw-plichtige loten: de btw van het bestemmingsland

bij margeloten: 21% Belgische btw 

Transportkosten pallets dagprijzen volgens opgave vervoerder
Transportkosten parcels zie landinformatie footer website
All risk verzekering zie de button onder de paragraaf
Accijnsgeleidedocument (e-AD of e-VAD) €25,00 per document per zending bij aankopen < €15.000,00
Opslagkosten na 6 maanden per halve palletplek 80*60*160  centimeter €30,00 per maand
Toeslag palletzending bij een factuurwaarde < €2.000,00 €30,00 per zending
Milieuheffingen voor bestemmingen binnen de EU* €0,00
Verzendkosten binnen België bij aankopen > €5000,00 per veiling  €0,00 

* Milieuheffingen gelden op termijn voor alle bestemmingslanden in de Europese Unie. Sylvie's berekent deze kosten momenteel niet apart door.
 

Heeft u behoefte aan voorbeelden voor de berekening van btw? Wilt u meer weten over uw verzekering? Klikt u dan op de buttons hieronder:

6.3.1 Algemeen

De spelregels voor verzending naar landen buiten de EU en binnen de EU, zijn grotendeels gelijk. 

Wanneer u wijn wilt verzenden naar landen buiten de Europese Unie, organiseren wij voor u de verzending. Wij werken met carriers als DHL, Fedex en BPost, tenzij anders overeengekomen.

6.3.2 Delivery at Place en begrenzingen

Wij leveren wereldwijd standaard onder de conditie Delivery at Place (DAP), dat wil zeggen van deur-tot-deur en all risk verzekerd. Voor de verzending van pallets kunt u - onder voorwaarden - zelf een transport organiseren, maar voor de verzending van parcels geldt dat niet, tenzij het niet anders kan. 

6.3.2.1 Levering van deur-tot-deur

Een levering van deur-tot-deur via een vervoerder, betekent een levering tot aan uw voordeur. Daarbij zijn de volgende aandachtspunten:

 • Bij appartementsgebouwen wordt geleverd tot in de hal van de hoofdingang. U bent zelf verantwoordelijk voor de verplaatsing van de wijn in het gebouw;
 • Bij een gebouw met trappen tot aan de voordeur is de vervoerder gehouden tot een levering onderaan de trap. U bent zelf verantwoordelijk voor de verplaatsing van de wijn tot in uw woning of bedrijf;
 • Wanneer uw wijn geleverd wordt op een pallet, dient de toegangsweg technisch berijdbaar te zijn voor een transpallet. Grindpaden en oneffen betegelde paden zijn hiervoor niet geschikt en de vervoerder zal uw wijn slechts kunnen brengen tot aan het begin van uw oprit of tot waar de vervoerder met de auto kan rijden. U bent zelf verantwoordelijk voor de verplaatsing van de wijn tot aan het bestemde gebouw.   

Wij vragen u ons een adres te geven dat geschikt is voor de levering van uw aankopen. Wanneer een vervoerder niet kan of mag leveren op het door u opgegeven adres, zijn de kosten van een nieuwe levering of een retour voor uw rekening

6.3.2.2 Geen levering aan onbemande plekken

Sylvie's levert niet aan onbemande plekken. Wanneer u een andere instructie doorgeeft aan de vervoerder, verliest u uw verzekering tegen verlies en diefstal.

6.3.2.3 All risk verzekering is niet verplicht

De all risk verzekering is niet verplicht. U kunt ons op schrift verzoeken om een prijsopgave zonder verzekering. In dat geval gaat het transportrisico op u over zodra de wijn het pand van Sylvie's verlaat en wordt de leveringsconditie Ex Works. 

6.3.4 Parcels

Voor de verzending van parcels gelden tarieven en transittijden die u in de footer van deze website vindt voor een groot aantal bestemmingslanden. Er zijn echter beperkingen voor rechtstreekse leveringen van parcels naar bonded warehouses, de Verenigde Staten (gehele beperking) en het Verenigd Koninkrijk (gedeeltelijke beperking). Er is een aparte paragraaf in deze verkoopvoorwaarden opgenomen over leveringen aan deze landen.

6.3.5 Pallets

Voor de verzendkosten van pallets gelden dagprijzen.

U bent vrij uw eigen vervoerder te kiezen, mits de levering plaatsvindt onder begeleiding van een accijnsgeleidedocument e-AD. Op basis van het e-AD moet door de uitvoerende organisatie een uitvoerdocument (van het type EX-A , EU-A of gelijkwaardig) worden opgesteld. Dat document is het bewijs van export dat wij nodig hebben om o.a. te bewijzen dat uw btw op de juiste wijze is berekend. Sylvie's maakt een e-AD voor u op, maar geen uitvoerdocument.

Uitvoerbewijzen mogen slechts worden opgemaakt door organisaties met een speciale vergunning. Wie in verschillende Europese landen wijn koopt, dient bij zijn vergunninghouder, te informeren of deze een vergunning heeft om wijn te exporteren van een bedrijf met een Belgisch btw-nummer.  

Wanneer u zelf uw transport organiseert, is de conditie van levering Ex Works en dient u zelf een verzekering af te sluiten tegen breuk, verlies en diefstal.

6.3.6 Transittijden

Sylvie's werkt met transittijden zoals vervoerders die aangeven. De transittijden zijn indicatief. In enkele landen is het mogelijk om vanwege de warmte in de ochtend te leveren, maar een precieze dag of tijd van levering is niet te garanderen. 

Carriers als Fedex en DHL bellen niet voorafgaand aan levering. U dient ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is die uw zending kan ontvangen, ook bij een vertraagde levering. U dient alle benodigde verzendinformatie door te geven voorafgaand aan de verzending. Wanneer u dat niet doet, en hierdoor ontstaan kosten, dan zijn deze voor u.

6.3.7 Betekenis van een leveringsconditie Ex Works

Bij een leveringsconditie Ex Works betaalt u de transportkosten rechtstreeks aan de organisatie die uw export uit de Europese Unie organiseert. U bepaalt of u het transport verzekert of niet. Bij een verzending Ex Works is er geen claim voor Sylvie's mogelijk bij vermissing, breuk of diefstal van uw wijn tijdens transport. Alle gebreken die zich voordoen tijdens het transport, dient u met de gekozen organisatie af te wikkelen. Sylvie's treft hier geen enkele verantwoordelijkheid. Wij raden u daarom aan om uw zending altijd all risk te verzekeren. 

Wij zijn uw contactpunt voor de communicatie over het transport direct na de veiling. Wij informeren u over de voortgang totdat uw wijn ons gebouw verlaat. Alle volgende communicatie komt van uw exportorganisatie of hoort daarvandaan te komen. 

6.3.8 Vervoersdocumentatie vervoerder voor internationale zendingen

Wanneer uw wijn België verlaat, dient uw vervoerder een internationale vrachtbrief (CMR) te kunnen overleggen. Het document dient door de vervoerder bij aankomst in Antwerpen te zijn ingevuld. Op het CMR moet minimaal staan:
 

 • de factuurnummers van alle wijn opgenomen in de zending;
 • de naam van de koper van de wijn waarvoor wijn wordt afgehaald;
 • het bestemmingsadres;
 • naam en adres van de vervoerder zelf (en bij voorkeur ook dat van de opdrachtgever).

6.3.9 Recht van Sylvie's om vervoerders te weigeren

Sylvie's behoudt zich het recht voor om vervoerders te weigeren:
 

 • wanneer de transportdocumenten ontbreken, niet ingevuld zijn of niet correct ingevuld zijn;
 • zij wijn willen vervoeren bij temperaturen onder 0 graden Celsius of boven 25 graden Celsius;
 • ze niet op de afgesproken dag arriveren, vanwege de kans op de schending van afspraken met andere kopers;
 • wanneer zij, of hun opdrachtgevers, niet bevoegd zijn uitvoerdocumenten op te stellen.

Wanneer hierdoor kosten ontstaan, zijn deze voor uw rekening.

6.3.10 Bulk break (voor het Verenigd Koninkrijk en Japan)

Bulk break is een vorm van wijnverzending op een pallet die in het land van bestemming in pakketten uiteenvalt. Die pakketten worden afzonderlijk aan de ontvanger geleverd. Dat betekent dat de wijn op de pallet in verzenddozen wordt verpakt.  

Wij bieden wijnprofessionals uit Japan en het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid om bulk break te gebruiken tegen de betaling van een toeslag van €1,00 per fles, naast de kosten die de vervoerder in rekening brengt. Als voorwaarde geldt dat onze factuur aan de boeking bij de vervoerder wordt gekoppeld en het bewijs van export door ons wordt verkregen. 

De mogelijkheid van bulk break zendingen bestaat in een beperkt aantal landen en binnen de Europese Unie bieden vervoerders deze mogelijkheid niet aan. 


 
U betaalt:
Hamerprijs
Koperscommissie** 19% over de hamerprijs
Transportkosten pallets dagprijzen van de vervoerder
Transportkosten parcels zie landinformatie in footer website
All risk verzekering zie de button onder de paragraaf
Btw 0%, mits bewijs van export
Accijnsgeleidedocument (e-AD)*   €25,00 per zending bij aankopen < €15.000,00
Certificaat Champagne* €12,50 per zending
Certificaat Armagnac* €12,50 per zending
Opslagkosten na 6 maanden per halve palletplek 80*60*160 centimeter €30,00 per maand
Toeslag bulk break (enkel voor VK en Japan) €1,00 per fles, de uitleg volgt hierna
Toeslag palletzending bij een factuurwaarde < €2.000,00 €30,00 per zending 

* Bedrijven die voor meer dan €15.000,00 per veiling hebben gekocht, ontvangen deze certificaten en het e-AD gratis.
**Wanneer uw wijn niet bij Sylvie's vertrekt onder begeleiding van een e-AD, ontvangt u op uw factuur dezelfde btw als de kopers betalen die aan de balie hun wijn komen afhalen. 

Heeft u behoefte aan voorbeelden voor de berekening van btw? Wilt u meer weten over uw verzekering? Klikt u dan op de buttons hieronder:

OVER BTW

OVER ALL RISK VERZEKERING

WIJN VERZENDEN NAAR HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE VERENIGDE STATEN

Wij leveren wijn aan een zeer groot aantal landen wereldwijd. In de footer van de website www.sylvies.be vindt u voor een groot aantal landen informatie over de kosten van verzending.

Gewoonlijk levert Sylvie's zelf van deur-tot-deur en all risk verzekerd. Voor leveringen aan het Verenigd Koninkrijk is dat niet altijd toegestaan en aan de Verenigde Staten is dat in het geheel niet mogelijk. Voor kopers uit deze landen geven wij daarom in deze verkoopvoorwaarden aanvullende informatie zodat ze weten wanneer zij zelf een all risk verzekering moeten afsluiten.

Alle verkoopvoorwaarden voor leveringen aan landen buiten de Europese Unie die niet strijdig zijn met wat we beschrijven voor leveringen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, zijn onverkort van toepassing.

WIJN VERZENDEN NAAR DE VERENIGDE STATEN (VS)

De directe verzending van wijn naar de VS is niet mogelijk. Alle importen moeten verlopen via een licentiehouder. Deze licentiehouder, regelt voor u het vervoer van deur-tot-deur. Op uw factuur van Sylvie's staat als leveringsconditie Ex Works.

6.3.11 Import van pallets

U bent vrij uw eigen import voor pallets te regelen, mits wij bij het verlaten van de Europese Unie een bewijs van uitvoer (EX-A) ontvangen. 

6.3.12 Import van parcels

U bent gebonden aan de groupagezendingen van Sylvie's, vanwege de disproportionaliteit die de tijd vraagt voor het verzenden van een parcel naar de VS. Sylvie's kan hiervan afwijken wanneer een nieuw concept voor import wordt voorgesteld, maar u kunt hier geen rechten voor toekomstige leveringen aan ontlenen.

6.3.13 Groupagezendingen naar de VS

Voor iedereen die niet zelf zijn wijnimport organiseert of mag organiseren, organiseren wij voor u een groupagezending. Groupagezendingen naar de VS vertrekken op pallets zodra van alle deelnemers de betaling is ontvangen en een volume van voldoende omvang is bereikt om de transportkosten overeen te laten komen met de prijsopgave van uw transport.Op uw factuur van Sylvie's staat een Ex Works leveringsconditie. 

Wij zullen u een licentiehouder voorstellen, Connoisseur International Distribution (CID), TGD of Adventures in Wine (AIW) /Hillebrand en u bent vrij een andere te kiezen. U bent verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze. Wanneer u kiest voor een andere licentiehouder, is Sylvie's niet verantwoordelijk voor de bewaking van de transportkosten de duur van de levertijd van uw zending. 

Wanneer u kiest voor CID, reist uw wijn gewoonlijk via het Verenigd Koninkrijk en in de andere gevallen altijd via Frankrijk.

6.3.14 Geklimatiseerde opslag en transport

Wanneer Syvie's u een licentiehouder voorstelt, biedt deze geklimatiseerde opslag en transport. Een geklimatiseerd transport wordt:

 • bij vervoer op zee gewaarborgd via geklimatiseerde reefer containers door afspraken die u zelf met uw licentiehouder of vervoerder maakt;
 • bij vervoer in de lucht gewaarborgd door afspraken die u zelf met uw licentiehouder of vervoerder maakt; 
 • aan de wal, of over de weg, enkel wanneer dit meerwaarde heeft. Wanneer de buitentemperatuur tussen 0 en 25 graden Celsius ligt, wordt gewoonlijk geen geklimatiseerd transport georganiseerd. Dat geldt ook wanneer vervoerders of licentiehouders geklimatiseerd transport van deur-tot-deur aanbieden. Op dit punt doet u er goed aan uw verwachtingen te toetsen bij uw licentiehouder of vervoerder.

WIJN VERZENDEN NAAR HET VERENIGD KONINKRIJK (VK)

Sinds Brexit zijn rechtstreekse wijnzendingen op pallets naar het Verenigd Koninkrijk niet meer mogelijk en voor de verzendingen van parcels gelden beperkingen.

6.3.15 Rechtstreekse zendingen van parcels naar uw woonadres of bedrijf

Wij verzenden wijn aan Britse kopers via een transport met DHL, van deur-tot-deur en all risk verzekerd (DAP).

De verzekering is niet verplicht. U kunt ons op schrift verzoeken om een prijsopgave voor het transport zonder verzekering. In dat geval gaat het risico tijdens transport (breuk, vermissing, diefstal) aan u over zodra de wijn het pand van Sylvie's verlaat en wordt de leveringsconditie Ex Works.

6.3.16 Rechtstreekse zendingen van parcels naar een bonded warehouse

Wanneer uw parcel naar een bonded warehouse moet worden verzonden, leveren wij van deur-tot-deur en all risk verzekerd met DHL. Een bonded warehouse is een bedrijf met de vergunning uw wijn op te slaan onder vrijstelling van betaling van belasting, accijnzen en heffingen en dat in staat is uw wijn in- en uit te voeren naar andere landen en continenten. Wij zorgen voor de juiste codering van het transport zodat u geen importheffingen in het VK hoeft te betalen.

Wanneer het bonded warehouse het transport zelf regelt, ontvangt u van Sylvie's een factuur met een leveringsconditie Ex Works.

6.3.17 Verzendingen op pallets

Palletzendingen kunnen enkel worden geïmporteerd door een licentiehouder. Deze kan ook het vervoer regelen. De licentiehouder regelt een transporteur en die haalt uw pallet bij Sylvie's af voor een levering van deur-tot-deur. Op uw factuur van Sylvie's staat als leveringsconditie Ex Works.

Wij zullen u Connoisseur International Distribution (CID) of DHL voorstellen, maar u bent vrij een andere licentiehouder te kiezen, mits wij bij het verlaten van de Europese Unie een bewijs van uitvoer (EX-A) ontvangen. U bent verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze.

6.3.18 Groupagezending naar het VK

Sommige aankopen lenen zich niet voor een rechtstreeks transport als parcel of zijn vanwege hun waarde van meer dan €6.000,00 niet toegestaan als een directe zending. Deze aankopen verzenden wij voor u via een groupagezending via een licentiehouder. Groupagezendingen naar het VK vertrekken op pallets zodra van alle deelnemers de betaling is ontvangen en een volume van voldoende omvang is bereikt om de transportkosten overeen te laten komen met de prijsopgave.

De licentiehouder regelt een transporteur en die haalt de groupagezending bij Sylvie's af voor een levering van deur-tot-deur. Op uw factuur van Sylvie's staat als leveringsconditie Ex Works.

Sylvie's zal u Connoisseur International Distribution (CID) voorstellen als licentiehouder. U bent vrij een andere licentiehouder te kiezen, mits wij bij het verlaten van de Europese Unie een bewijs van uitvoer (EX-A) ontvangen. U bent verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze.

Wanneer u kiest voor een andere licentiehouder, is Sylvie's niet verantwoordelijk voor de bewaking van de transportkosten de duur van de levertijd van uw zending.

6.3.19 Geklimatiseerde opslag en transport

Wanneer Syvie's voor u een licentiehouder voorstelt, biedt deze geklimatiseerde opslag en transport. Een geklimatiseerd transport wordt:

 • bij vervoer op zee gewaarborgd via geklimatiseerde reefer containers door afspraken die u zelf met uw licentiehouder of vervoerder maakt;
 • bij vervoer in de lucht gewaarborgd door afspraken die u zelf met uw licentiehouder of vervoerder maakt; 
 • aan de wal, of over de weg, enkel wanneer dit meerwaarde heeft. Wanneer de buitentemperatuur tussen 0 en 25 graden Celsius ligt, wordt gewoonlijk geen geklimatiseerd transport georganiseerd. Dat geldt ook wanneer vervoerders of licentiehouders geklimatiseerd transport van deur-tot-deur aanbieden. Op dit punt doet u er goed aan uw verwachtingen te toetsen bij uw licentiehouder of vervoerder.

6.4. DE LEVERING VAN WIJN DOOR EIGEN CHAUFFEURS VAN SYLVIE'S

6.4.1 Gratis levering door eigen chauffeurs van Sylvie's in België voor aankopen boven €5.000,00

De gratis levering via onze eigen chauffeurs geldt onder de voorwaarde dat wij bij u in de buurt zijn en de auto optimaal kunnen beladen door het halen van wijn en het bezorgen van wijn te combineren. 

Wanneer wij niet binnen 6 weken na een veiling in de gelegenheid zijn om de wijn persoonlijk bij u af te leveren, kan het zijn dat we uw wijn door derden laten bezorgen. 

Deze regeling geldt niet voor aankopen met een eindbestemming buiten de Europese Unie.

6.4.2 Contact via onze planner

Wanneer wij zelf uw wijn bezorgen, neemt onze planner contact met u op om een afspraak te maken. De levering is all risk verzekerd van deur-tot-deur (leveringsconditie DAP).

In de eerste week na een veiling leveren wij geen wijn uit. We leveren zodra wij een optimale belading van onze wagens voor het afhalen en bezorgen van wijn hebben bereikt.

6.4.3 Leveringen aan onbemande plekken

Afleveradressen in de vorm van onbemande plekken zoals terrassen, carports, tuinhuizen, en postloketten of lockers accepteert Sylvie's niet. Indien een nieuwe levering nodig is, zijn de kosten voor de tweede poging voor u. Dat geldt ook wanneer u in eerste instantie recht had op een gratis levering.


 

U KUNT BETALEN PER BANK, IN CONTACTEN OF VIA DE DIENSTEN VAN WISE.COM

 
 
WIJ ACCEPTEREN

GEEN

CREDITCARDS

 


7.0 BETALEN


7.1 Mogelijkheden om te betalen

U kunt betalen per bank, via Wise.com en in contanten. Betaling in contanten is enkel mogelijk aan de balie en op afspraak. Het wettelijk maximum voor contante betalingen is €3.000,00 per koper per veiling. Waneer u in contanten wenst te betalen, accepteren wij bankbiljetten tot een waarde van €200,00. 

Vanaf 15 maart 2024 accepteren wij geen betalingen per creditcard meer.

7.2 Betalingstermijnen

De betalingstermijn is 7 dagen voor particulieren en bedrijven. Voor bedrijven geldt dat de betalingstermijn die zij zelf in hun voorwaarden hebben opgenomen, niet geldt voor de aankopen op de veiling.

7.3 Valuta

Alle aankopen dienen in euro's te worden voldaan. 

7.4 Verwerkingskosten financiële instellingen

Alle verwerkingskosten van financiële instellingen zijn voor uw rekening.

7.5 Bestedingslimieten

Sylvie's kan een bestedingslimiet instellen of een deposit per bank vragen voordat de veiling begint. Als u een deposit betaalt, en uw aankopen blijken van een lager bedrag te zijn dan uw aanbetaling, retourneert Sylvie's u het surplus zo spoedig mogelijk, tenzij u dat niet wenst.

7.6 Te laat betalen

Aankopen op een veiling zijn onherroepelijk en juridisch bindend. Indien u niet op tijd betaalt, sturen wij u in eerste instantie een betalingsherinnering. Wanneer uw betaling niet is ontvangen binnen de termijn waarbinnen Sylvie's haar verkopers dient te betalen, nemen wij passende maatregelen. Tot de passende maatregelen behoren alle middelen die juridisch tot onze beschikking staan.
 

HOE TE BETALEN


 

8.0 BIJZONDERE BEPALINGEN


8.1  Schadevergoeding bij onvolkomenheden in de catalogus

Ondanks onze uiterste inspanningen om voor elke veiling een perfecte catalogus te maken, kunnen inconsistenties optreden. Zij zijn geen grond voor schadevergoeding. Het is aan u om onvolkomenheden vast te stellen, voordat u uw bod uitbrengt.    

8.2 Doorverkoop van wijn zonder bezit

Wanneer u goederen doorverkoopt aan derden, zonder dat u de wijn al in uw bezit heeft, en u lijdt schade als gevolg daarvan op welke manier dan ook, dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid en accepteert Sylvie's hiervoor geen claim.

8.3 Doorverkoop van wijn in originele kartonnen verpakkingen (Oc)

Bij Sylvie's wordt de taxatiewaarde van de wijnen niet beïnvloed door de aan- of afwezigheid van originele kartonnen verpakkingen. De aanwezigheid van het originele karton staat weliswaar in de catalogus vermeld maar de conditie van het karton wordt niet in de catalogus beschreven en de foto's tonen deze verpakking niet altijd. 

Bij het verzenden van wijn op een pallet zenden we de originele verpakkingen gewoonlijk mee. Bij het verzenden van parcels bekijken we of het mogelijk is om het karton te vouwen en mee te sturen. Wanneer het karton echter niet wordt meegestuurd, wijzen wij elke schadeclaim voor gevolgschade af. Dat geldt ook wanneer u als koper van mening bent dat de aanwezigheid van de originele verpakking een verschil in prijs zou uitmaken voor uw kopers.   

8.4 Doorverkoop van wijn in originele houten kisten (Owc) of cadeaudozen

Bij Sylvie's wordt de taxatiewaarde van de wijnen niet beïnvloed door de aan- of afwezigheid van een originele houten kist.  

Koopt u wijnen in een originele houten kist, dan verzenden wij u de kist standaard gescheiden van de wijnen. Op deze manier is er de kans op een breuk het kleinst. Wanneer de kist echter niet wordt meegestuurd, om wat voor reden dan ook, wijzen wij elke vorm van aansprakelijkheid af, ook wanneer u als koper van mening bent dat de aanwezigheid van de originele verpakking een verschil in prijs zou uitmaken voor uw kopers. U kunt altijd vragen om de nalevering van uw kist. In de eerste drie weken na een veiling bewaart Sylvie's de houten kisten.  

Voor wijnen in gesloten kisten en in geschenkverpakkingen die echter geacht worden nog lang in een kelder te moeten liggen om op dronk te komen of een erkende verzamelaarswaarde hebben (met als indicatieve prijs een waarde van meer dan €100,00 per fles en meer dan €450,00 per ongeopende kist), bestaat een uitzondering op de regel. Voor deze wijn biedt Sylvie's de mogelijkheid om de wijnen in de originele kist of cadeauverpakking te verzenden. We gebruiken dan een verzending in een palletbox. Als het gewicht van uw gekochte wijnen echter minder weegt dan 30 kilo, accepteren de vervoerders geen zending op een pallet en biedt Sylvie's u de mogelijkheid om uw wijn op te slaan om een grotere / zwaardere zending te kunnen samenstellen met behulp van aankopen op toekomstige veilingen. In geval van spoed kunnen we uw pallet verzwaren.

8.5 Geldigheid van de verkoopvoorwaarden bij afwijking in uw voordeel (precedentwerking)

Wanneer zich bij de afwikkeling van de veiling een afwijking van de verkoopvoorwaarden voordoet in uw voordeel, vormt dat geen grond voor een recht op herhaling (precedent werking) of het teniet doen van alle overige voorwaarden.  

8.6 Force Majeure

Sylvie's kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of gevolgschade door overmacht (zoals natuurrampen, pandemiëen en overheidsmaatregelen). Dat geldt ook wanneer biedingen de veilingzaal niet bereiken als gevolg van stroom- en/of technische storingen. 

^ Naar inhoudsopgave


9.KLACHTEN & BEROEP


9.1 Klachten  

Heeft u een wens of een klacht, neemt u dan rechtstreeks contact met ons op. Wij helpen u graag verder. U kunt ons bellen +32 37769077 en mailen via info@sylvies.be.

Wij zullen u vragen uw klacht te onderbouwen.   

9.2 Termijn klachtafwikkeling

Klachten over transportschade worden met voorrang in behandeling genomen. Als zich ondanks onze grote inzet toch klachten voordoen, is de kans groot dat die zich juist voordoen na afloop van een veiling, namelijk op de dagen dat de betalingen van leveringen aan een grote groep kopers in één keer moeten worden afgewikkeld. Houdt u er rekening mee dat de afwikkeling van klachten een behandelingstermijn van 3 tot 5 weken kan hebben en dat de tijd die u moet wachten op een antwoord niet betekent dat we uw klacht niet serieus nemen.   

9.3 In beroep gaan

Mocht er zich bij Sylvie's een situatie voordoen waar wij samen niet naar uw tevredenheid uitkomen, dan kunt u terecht bij de rechtbanken van Antwerpen, waarbij de gesproken en geschreven taal Nederlands is. De Nederlandse versie van de verkoopvoorwaarden is leidend.

^ Naar inhoudsopgave

De volgende webpagina's behoren bij onze verkoopvoorwaarden: 

PRIVACY

COOKIES

JURIDISCH KADER

VEEL SUCCES EN PLEZIER MET HET BIEDEN!

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...