Algemene werkwijze en verkoopsvoorwaarden

Sylvie's Wine Auctions veilt wijnen via een openbare verkoop tegen hieronder vermelde voorwaarden. Bij aankoop op de veiling wordt u geacht de onderstaande voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd. 

Verantwoordelijkheden van Sylvie's en kopers op hoofdlijnen

Sylvie's organiseert openbare verkopingen onder toezicht van een verkoophoudende, ter plaatse aanwezige, gerechtsdeurwaarder. Alle geschillen die tijdens de verkoop ontstaan worden in laatste aanleg door deze gerechtsdeurwaarder beslecht.

Sylvie’s handelt als bemiddelaar tussen de verkoper en de koper voor de goederen van de verkopers en niet als eigenaar. Alle transacties vinden plaats in Euro's.

De bieder wordt verondersteld voor eigen rekening te handelen. Wanneer na de veiling blijkt dat de aankopen dienen te worden geplaatst onder een andere rechtspersoon of andere rechtspersonen, ontslaat dat de bieder niet van betaling binnen 5 werkdagen na de veiling. Wanneer de uiteindelijke koper echter niet door Sylvie's wordt geaccepteerd, is de bieder persoonlijk verantwoordelijk voor de aankoop.

Basis van samenwerken  

Sylvie’s selecteert de aangeboden wijnen. Zij doet dit onder andere op herkomst en conditie, authenticiteit en geschatte marktwaarde.

Alle potentiële kopers worden in de gelegenheid gesteld ter plaatse de aangeboden wijnen te bezichtigen. Bezichtiging is mogelijk zodra de online catalogus is gepubliceerd. De catalogus verschijnt uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan een veiling. Sylvie's is 6 dagen in de week geopend en kopers kunnen zonder afspraak binnenlopen.

In de online catalogus staan veel foto's en indien gewenst worden (extra) foto's ter beschikking gesteld. Voor 10 loten stelt Sylvie's de foto's kosteloos ter beschikking. Wie meer foto's wenst, ontvangt hiervoor een offerte. kan hiervoor een offerte aanvragen. Sylvie’s beschrijft in haar catalogi de wijnen zo nauwkeurig mogelijk. 

De koper wordt geacht de loten grondig te hebben onderzocht qua aard, natuur, echtheid en staat. Indien gekocht wordt zonder voorafgaand onderzoek, ook ten aanzien van de beschrijving in de catalogus, zal de koper geacht worden de aankoop op eigen risico te hebben gedaan.

De goederen worden op de veiling echter verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, met inbegrip van alle eventuele zichtbare of verborgen gebreken. Sylvie's is niet verantwoordelijk voor gebreken die zij niet heeft kunnen waarnemen, ook niet wanneer het verborgen gebrek de aankoop ongeschikt maakt tot het gebruik waarvoor de koper de wijn had bestemd en ook niet wanneer het gebrek het gebruik zodanig vermindert dat de koper, indien deze de gebreken had gekend, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

Iedere potentiële koper, bieder of koper erkent op de hoogte te zijn dat er ten aanzien van de wijnen geen verhaalrecht mogelijk is. Elk bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.

Deelname

Biedingen worden geaccepteerd na geverifieerde inschrijving. De koper moet ouder zijn dan 18 jaar om te kunnen deelnemen.

Voor toelating tot de veiling kan Sylvie’s vragen om: een legitimatie, een eventueel BTW-nummer en een bewijs van woonadres. Er kan een aankooplimiet worden ingesteld. Daarnaast kunnen credit card gegevens worden verlangd of kan een borgsom worden gevraagd.

Aanleveren van biedingen

De veiling geschiedt bij opbod. Kopers kunnen bieden in de zaal, telefonisch, schriftelijk of online. Binnenkort kan ook (deels) live worden geboden. Het verdient aanbeveling per lot één biedwijze te kiezen om te voorkomen dat u tegen uzelf biedt. 

In de zaal kan worden geboden totdat het lot is afgehamerd. Na de inschrijving aan de balie ontvangt de koper een biednummer. Aan de balie die u een legitimatiebewijs te kunnen tonen.

Schriftelijke en online biedingen met aangifte van het maximale bod dienen te gebeuren tot een uur voor aanvang van de veiling. Dit geldt per dag zowel voor de biedingen op vrijdag als op zaterdag.

Verzoeken om gebeld te worden met de bedoeling om telefonisch deel te kunnen nemen aan de veiling dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de veiling schriftelijk te zijn doorgegeven. Wanneer telefonisch wordt geboden, dient de de koper bereid te zijn minimaal de low estimate te bieden.

Aanmelding voor telefonische deelname kan door opgave per e-mail aan info@sylvies.be met aangave van adresgegevens, een telefoonnummer en de gewenste loten. De koper kan een maximaal bod achterlaten voor het geval het niet lukt het telefonisch contact op het gewenste moment tot stand te brengen.

Alle biedingen, behalve de biedingen in de zaal worden geregistreerd. Dat geldt ook voor de biedingen die per telefoon worden geplaatst. Wanneer naar aanleiding van deze registraties Sylvie's verantwoordelijkheid dient te nemen, doet zij dat. 

Bij overschrijding van deze tijdgrenzen kan Sylvie’s de deelname aan de veiling niet meer garanderen.

Enkel wanneer er voldoende capaciteit beschikbaar is tijdens de veiling is het mogelijk om door het team van Sylvie's biedingen uit te brengen uit naam van een afwezige opdrachtgever. Deze 'absentee bid' is echter slechts mogelijk voor enkele loten en de opdrachtgever moet reeds bij Sylvie's bekend en geregistreerd zijn. 

Veilingverloop

De volgorde van de vermelding van de loten in de catalogus wordt in beginsel gevolgd, maar Sylvie’s behoudt zich het recht voor loten samen te voegen of de volgorde van loten te wijzigen, loten uit de veiling te nemen of opnieuw aan te bieden dan wel over de loten aanvullende of afwijkende informatie te verschaffen.

De succesvolle bieder zal de hoogst en laatst biedende zijn en zal na betaling eigenaar van het lot worden. Elk bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.

De veilingmeester roept de loten gewoonlijk per opbod af in stappen volgens het volgende overzicht:

Van Tot Stap
€0,00 €80,00 €5,00
€80,00 €300,00 €10,00
€300,00 €800,00 €20,00
€800,00 €2.000,00 €50,00
€2.000,00 €4000,00 €100,00
€4.000,00  +  at the discretion of the auctioneer

Wanneer u online of schriftelijk een bod achterlaat, wordt dit beschouwd als een maximaal bod.

Wanneer de bieders in de zaal, telefonisch of live minder bieden, wordt het lot gewonnen met één stap boven de hoogste bieding van één van deze partijen.

In geval er twee of meer schriftelijke biedingen de hoogst en laatst biedende zijn zal degene die het eerst het bod heeft uitgebracht eigenaar van het lot worden.

Het is aan de veilingmeester om in de verkoop het startbod te bepalen, een verkoop te annuleren en de tijd van het bieden te verlengen of te verkorten. U heeft in geen van deze gevallen een recht van verhaal of recht op vergoeding.

Taal

Sylvie's is een internationaal bedrijf. Tijdens de veiling kunnen naast de Nederlandse taal ook andere talen worden gesproken. Bij verschil van mening is uitsluitend de uitleg in het Nederlands van rechtswege geldig. 

Lotprijzen en BTW en accijns

In de catalogi vindt u verwachtingswaarden voor de opbrengst van de wijnen. De aangegeven schatting van de waarde per lot is gebaseerd op bereikte prijzen op eerdere veilingen voor vergelijkbare loten. Deze schattingen veranderen in de loop van de tijd en vormen geen waarborg voor de verkoopprijs. De schattingen geven de te verwachte bandbreedte van de hamerprijs aan, zonder BTW of transportkosten. 

Als koper betaalt u de hamerprijs plus een kopercommissie van 18,9%. Alle loten worden verkocht exclusief BTW, op deze zogeheten margeloten wordt geen BTW geheven, met uitzondering van de loten gemarkeerd met •.

Indien een lot aangeduid wordt met  is de hamerprijs exclusief 21% recupereerbare (terug te vorderen) BTW.

Bij loten exclusief BTW is ooit over de wijn al BTW afgedragen. Kopers binnen de EU betalen een kopercommissie van 18,9% inclusief BTW. Deze BTW is binnen de EU niet recupereerbaar / terug te vorderen. Buiten de EU bedraagt de commissie 15,62 %.

Wanneer BTW-plichtige loten worden aangekocht dient binnen de EU de BTW nog te worden betaald. Bedrijven in België kunnen deze BTW recupereren/terugvorderen, bedrijven binnen de EU kunnen de BTW verleggen en partijen buiten de EU betalen deze BTW op de wijn in het geheel niet.

Online bieders zien bij elke bieding de exacte prijs per lot exclusief eventuele transportkosten.  

Betaling binnen 7 dagen

De aangekochte loten dienen betaald te worden binnen 7 dagen na de veiling.

Aflevering of afhaling van de wijnen kan slechts plaatsvinden na ontvangst van betaling. Betaling is mogelijk in contanten, met een bankpas, per bankoverschrijving, via VISA of met MasterCard. Betaling in contacten is mogelijk tot €3000,00 per veilingtransactie.

Cash betaling wordt sinds februari 2018 alleen in Antwerpen ter plaatse geaccepteerd.

Afhaling binnen 7 dagen

Afhaling dient plaats te vinden binnen 7 dagen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Al direct na de verkoop kunnen de wijnen worden afgehaald. Na de dag van de veiling is afhaling ter plaatse mogelijk in België (Antwerpen) en in Nederland (Den Haag).

Transport

Wanneer aankopen de waarde van €5000,00 overstijgen en het afleveradres zich in de Benelux bevindt (met uitzondering van bestemmingen op de (Wadden)eilanden, biedt Sylvie’s u de mogelijkheid voor een gratis levering wanneer één van onze chauffeurs bij u in de buurt is. Levering volgt in onderling overleg of uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van betaling. Een spoedlevering valt niet onder de gratis service. 

Sylvie's kan desgewenst vervoer van de gekochte wijnen organiseren tegen vergoeding. Sylvie’s maakt daarbij uitsluitend gebruik van internationaal erkende transporteurs en all risk verzekerd transport.

Transport bij te hoge of te lage temperaturen

Wijn ondervindt schade bij transport onder te hoge of te lage temperaturen. Sylvie’s behoudt zich het recht voor wijnen niet te verzenden bij temperaturen die schade kunnen veroorzaken tenzij de koper schriftelijk de volle verantwoordelijkheid op zich neemt.

Tijdig betalen

Sylvie’s betaalt haar inbrengers binnen 21 dagen uit. Daarmee is Sylvie's de leidende veiling in West-Europa in snelheid van uitbetalen en genereert zij een een kwalitatief hoog en breed aanbod aan wijn.   

Sylvie’s kan maatregelen nemen bij belemmering van tijdige uitbetaling door kopers. Zij kan:

- biedingen voor een volgende veiling weigeren totdat de factuur van de vorige veiling is voldaan;

- een limiet instellen voor aankopen op de volgende veiling;

- een deposito vragen alvorens opnieuw kan worden deelgenomen. Dit deposito wordt na aftrek van eventuele kosten teruggestort op maandag na de veiling en bij de wijzigingen door de koper in de oorspronkelijke instructies binnen uiterlijk 2 weken na de veiling;

- de goederen opnieuw ter veiling brengen en betaling van het verschil in opbrengst vorderen, waarbij als onkosten  6% over de hamerprijs als vergoeding kan worden gerekend (rouwverkoop);

- de toegang tot alle volgende veilingen ontzeggen.

Het komt voor dat te laat betalende kopers aan derden vragen om namens hen te bieden. Wanneer Sylvie's twijfels heeft over de tijdige betaling via deze derde, behoudt zij zich het recht voor om aan die derde de toegang tot de veiling te ontzeggen.

Opslag

Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte loten van de koper en daarmee voor eigen rekening en risico. Tot aan de afhaling / verzending slaat Sylvie’s de aankopen gratis op in een geklimatiseerde en verzekerde ruimte. Op aanvraag is deze opslagtermijn te verlengen tot 6 maanden.

Een langere periode van opslag is mogelijk indien schriftelijk overeengekomen. Daarbij kan een vergoeding worden verlangd.

Overschrijding periode opslag

Sylvie’s faciliteert de opslag van wijnen met name voor haar kopers overzee, bij langdurig verblijf in het buitenland en bij te hoge of te lage temperaturen voor de verzending van wijn. Deze opslagcapaciteit is echter niet onbegrensd.

Wanneer wijnen zonder schriftelijke overeenstemming vooraf langer dan 6 maanden in opslag blijven staan, behoudt Sylvie’s zich het recht voor om 3% opslagkosten per maand over de hamerprijs te vragen of in een uiterst geval de wijnen opnieuw ter veiling te brengen. Hierbij behoudt Sylvie’s zich het recht voor 6% van de hamerprijs in rekening te brengen op de herverkoop en, indien van toepassing, de kosten voor een verschil in opbrengst. Het saldo wordt uitgekeerd aan de eerste koper. 

Publicatie resultaten

Uiterlijk op woensdag na de veiling staan de resultaten online. De resultaten zijn in Euro's en bevatten de hamer prijzen ex commissie. 

Verantwoording aan overheidsinstanties

De koper is vrij in zijn transportkeuze. Wanneer Sylvie's transport faciliteert, biedt zij een all risk verzekerd transport. Wanneer de koper besluit af te wijken van de allrisk optie, zijn de gevolgen bij schade geheel voor rekening van de koper.

Tenzij schriftelijk anders met ons is overeengekomen, is het regelen van douanedocumenten geheel de verantwoordelijkheid van de koper.

Kopers die op naam van hun bedrijf persoonlijk goederen afhalen en vervoeren naar het buitenland dienen aan te kunnen tonen dat hun aankopen België verlaten. Wij zullen daartoe bewijs verlangen.

Voor de eventuele afdracht van de BTW over uw aankopen dient u altijd zelf zorg te dragen. 

Vergoeding schade

Wanneer Sylvie's schade vergoedt dan is dat de prijs van de wijnen en de transportkosten die daarvoor door de koper gemaakt werden.

Als alternatief hiervoor is het leveren van wijn mogelijk onder voorwaarde dat u als koper daarmee instemt.

Gevolgschade

Wanneer een bieder wijn aankoopt en deze doorverkoopt aan derden zonder de goederen reeds in bezit te hebben, handelt deze geheel op eigen verantwoordelijkheid.

Sylvie's is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, met in het bijzonder gevolgschade bij transport. 

Sylvie's is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat tijdens transport op eigen gelegenheid.

Wanneer schade daarentegen ontstaat tijdens een door Sylvie's georganiseerd transport, dan wikkelt Sylvie's de schadeclaim af. 

Aansprakelijkheid

Elke deelnemer aan de veiling die schade veroorzaakt aan de getoonde loten is hiervoor verantwoordelijk.

Overmacht

Wanneer biedingen de veilingzaal niet bereiken als gevolg van stroom-, systeem- of technische storingen, behoeft Sylvie's geen schade te vergoeden. 

Weigering deelname aan de veiling of toegang tot de veilingzaal

Sylvie's behoudt zich het recht voor bezoekers van / kopers op de veiling te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

Juridisch kader

Ingevolge de aard van de verkoop via veilingen is niet van toepassing: de wet dd. 21 december 2013 - Wet houdende invoeging van boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht.

Sylvie’s is gehouden aan de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de verwerking van persoonsgegevens. Zie de aparte rubriek hierover op deze website. Door deelname aan de veiling gaan de deelnemers ermee akkoord dat Sylvie’s hun persoonsgegevens mag bewaren (zowel binnen als buiten de EU) en verwerken voor de in de rubriek beschreven doeleinden.

Wijziging voorwaarden

Sylvie’s vindt het belangrijk dat haar relaties weten waar ze op kunnen vertrouwen. Uitgangspunt is dat communicatie voorafgaat aan wijzigingen in werkwijze en in de (ver)koopvoorwaarden.  

De website is het medium voor de communicatie van de meest actuele werkwijze. Sylvie’s behoudt zich het recht voor op elk moment de website te kunnen wijzigen. Materiële wijzigingen in de voorwaarden van Sylvie’s of in haar werkwijze worden tevens via de nieuwsbrieven bekend gemaakt.

De datum van de laatste controle of herziening van de voorwaarden, staat steeds op de website vermeld.

Geen enkele partij zal aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor geleden schade ingevolge deze wijzigingen. Bij eventuele geschillen, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Laatste aanpassing van deze voorwaarden 16 april 2019

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...