Voorwaarden voor de inbreng van wijnen

Wettelijke grondslag

Ingevolge de aard van de verkoop via veilingen is niet van toepassing: de wet dd. 21 december 2013 - Wet houdende invoeging van boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht.

Sylvie’s is gehouden aan de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de verwerking van persoonsgegevens. Zie de aparte rubriek hierover op deze website. Door deelname aan de veiling gaan de deelnemers ermee akkoord dat Sylvie’s hun persoonsgegevens mag bewaren (zowel binnen als buiten de EU) en verwerken voor de in de rubriek beschreven doeleinden.

De veiling vindt plaats onder toezicht ter plaatse van een wettelijk vertegenwoordiger in de persoon van een gerechtsdeurwaarder. Wanneer u het niet eens bent met het verloop van de veiling, beslist de gerechtsdeurwaarder. In een uiterste geval beslissen de rechtbanken van Antwerpen. In de rechtszaal zal Nederlands worden gesproken.


Bieden door medewerkers van Sylvie's

Medewerkers van Sylvie's mogen in de zaal en via de Sylvie's app live bieden onder dezelfde condities als alle andere bieders. Maximum biedingen accepteert Sylvie's alleen wanneer deze geplaatst zijn in de eerste 5 dagen na publicatie van de online catalogus. Biedingen die later binnenkomen worden door de veilingmeester genegeerd. 


Varia

Alle mondelinge afspraken die niet schriftelijk door Sylvie’s Wine Auctions bevestigd worden, bestaan niet.

Tijdens de veiling kunnen naast de Nederlandse taal ook andere talen worden gesproken. Op de website worden verschillende talen gebruikt. Sylvie's verplicht zich ertoe zo nauwkeurig mogelijk vanuit het Nederlands te vertalen. Bij verschil van mening is echter uitsluitend de uitleg in het Nederlands van rechtswege geldig. 

Wanneer biedingen de veilingzaal niet bereiken als gevolg van stroom-, systeem- of technische storingen, behoeft Sylvie's geen schade te vergoeden. 

Sylvie's behoudt zich het recht voor bezoekers van / kopers op de veiling te weigeren zonder opgaaf van redenen. 


Wijziging voorwaarden

Sylvie’s behoudt zich het recht voor op elk moment de website te kunnen wijzigen. 

De datum van de laatste controle of herziening van de voorwaarden, staat steeds op de website vermeld.

Geen enkele partij zal aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor geleden schade ingevolge deze wijzigingen. 

Laatste aanpassing van deze voorwaarden

15 augustus 2019

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...