Consignatievoorwaarden

Alle wijnen in Sylvie's veilingen, behale de wijnen in een bonded sale, bevinden zich fysiek in Antwerpen en kunnen door kopers in de showroom en online worden bekeken.

Tenzij contractueel anders is overeengekomen, gebeurt de verkoop van uw wijnen (met inbegrip van andere alcoholische dranken) tegen de op deze website vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden in beknopte vorm aan u overhandigd bij de aanlevering van de wijnen in Antwerpen of wanneer ze bij wijnen u worden afgehaald. Sylvie's verleent haar diensten uitsluitend na ondertekening van de lijst te veilen wijnen met inbegrip van deze voorwaarden voor inbreng.

Voordat u uw wijnen veilt, bepaalt Sylvie's dat alle overeenkomsten schriftelijk worden vastgelegd. Alle mondelinge overeenkomsten die niet schriftelijk zijn bevestigd door Sylvie's worden geacht niet te bestaan. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, waarbij de voertaal van de rechtbank Nederlands is.


Commissionair

Sylvie's organiseert openbare veilingen en behartigt uw verkoopbelangen in de hoedanigheid van commissionair. Deze verkoop vindt plaats onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder ter plaatse.  


Eigendom

Door het consignatieborderel te ondertekenen, verklaart u dat u de eigenaar bent van de te koop aangeboden wijnen, of dat u toestemming heeft van de eigenaar om zijn wijnen te verkopen.


Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Sylvie's aangeleverde gegevens over het eigendom van de ingebrachte wijnen, de herkomst, de authenticiteit (met inbegrip van de aanwezige labels, jaartallen en namen van producenten op de flessen) en de algehele staat van de wijnen.

U vrijwaart Sylvie's voor elk mogelijk rechtsbeding wanneer na de verkoop betwisting zou ontstaan als het gaat om de juistheid van de door u verstrekte gegevens, met in het bijzonder de authenticiteit van flessen. Sylvie's kan inzage verlangen in aankoopfacturen. 


Afstemming

Sylvie's stuurt u na ontvangst van uw taxatieaanvraag een taxatie van uw wijnen in perfecte staat. Na ontvangst van uw akkoord, kunnen de wijnen bij u worden afgehaald. U ontvangt van Sylvie's een transportplanning. Dit transport is allrisk verzekerd en gratis. De afhaling kan snel zijn maar ook plaatsvinden wanneer Sylvie's bij u in de buurt is. Deze afweging wordt door de transportplanner gemaakt.

Na ontvangst en inspectie van uw wijnen in Antwerpen, ontvangt u van Sylvie's een waardering van uw wijnen in werkelijke staat. Wanneer u uw wijnen zelf bij Sylvie's aanlevert zonder aanvraag tot taxatie, ontvangt u enkel een waardering van uw wijnen in werkelijke staat. Sylvie's geeft u daarbij een reactietermijn. Na ontvangst van uw akkoord, verwerkt Sylvie's uw wijnen in de catalogus. U heeft de mogelijkheid stilzwijgend akkoord te gaan door uw reactietermijn te laten passeren.

Sylvie's spant zich tot het uiterste in voor een optimale tevredenheid van haar inbrengers door alle te nemen veilingstappen zorgvuldig af te stemmen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor situaties van overmacht (mail van Sylvie's die bij u in een SPAM-filter belandt, storingen bij internetproviders en dergelijke). 


Verzekerd transport en opslag

Sylvie's pakt de wijnen voor het transport desgewenst voor u in en neemt daartoe al het benodigde materiaal mee. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 

Wanneer Sylvie's wijnen bij u afhaalt of terugbezorgt, zijn uw wijnen tijdens het transport allrisk verzekerd. De verzekerde waarde komt overeen met de hoogte van de low estimate op uw taxatie. Daarmee bent u onder andere verzekerd tegen brand, breuk, diefstal en alle mogelijke schade tijdens het vervoer van deur tot deur. 

In Antwerpen staat uw wijn in verzekerde opslag tot en met het moment van effectieve verkoop. Zodra de wijnen zijn afgehamerd, is de koper de nieuwe eigenaar en gaat de opslagverzekering over met de wijziging van eigendom. 

Wanneer een kurk in een fles valt, in enige mate is ingezakt of een fles vertoont leksporen, dan zijn deze gebreken een gevolg van opslag in voorbije jaren en/of de kwaliteit van vulling af domein. Sylvie's is hiervoor niet verantwoordelijk en het waardeverlies valt als gevolg hiervan buiten de allrisk verzekering.

Wanneer een kurk in een fles valt of in enige mate is ingezakt, is de wijn niet meer te veilen. Sylvie's kan bij geringe leksporen of een gering ingezakte kurk besluiten de wijn te veilen tegen een lagere waarde dan de oorspronkelijke taxatie of de fles voor de veiling weigeren. Bij de beschrijving van de wijn in de catalogus vermeldt Sylvie's zichtbare verplaatsingen van kurken. 

Wanneer pas na de afhaling of veiling, maar vóór uitlevering aan de koper, een kurk in een fles valt, in enige mate inzakt of een fles meer dan geringe leksporen blijkt te gaan vertonen, behoudt Sylvie's zich het recht voor de flessen aan u te retourneren. U ontvangt hiervoor een correctie op uw inbreng met inhouding van de opbrengst. Sylvie's zal de koper crediteren wanneer de wijnen al zijn betaald.

Mochten deze gebreken zich voordoen tijdens het transport naar de koper of na ontvangst, dan heeft de koper 14 dagen de tijd deze gebreken, voorzien van foto's, aan Sylvie's kenbaar te maken. In dat geval is Sylvie's gerechtigd de kosten voor het retourneren van de schade alsnog aan u door te belasten.


Onderzoek

Sylvie's behoudt zich het recht voor de authenticiteit van de ingebrachte wijnen en goederen te onderzoeken. Het gaat daarbij in basis om het type fles, het etiket en de capsule. Het onderzoek kan echter ook een stap verder gaan door de controle van de kurk. Dit gebeurt door het omhoog trekken van de gehele capsule dan wel door middel van een kleine inkeping in de capsule van de fles waardoor de kurk vrijkomt en deze kan worden beoordeeld op kleur, aanwezige productiegegevens en/of mogelijke beschadiging.

Na onderzoek wordt de capsule opnieuw afgesloten en verzegeld. Gewoonlijk komt dit onderzoek de waarde van de wijn ten goede. U verleent via uw handtekening toestemming voor dit onderzoek en doet hierbij afstand van enig recht van verhaal naar Sylvie's als gevolg van deze inspectie.


Minimumprijs

Sylvie's spreekt met u eventueel een reserveprijs af. Dit is de hamerprijs waaronder een lot niet mag worden verkocht.  


Veiling datum

Sylvie's garandeert om uw wijnen te veilen bij de volgende veiling, als alle administratieve procedures vier weken voor de veilingdatum zijn voltooid, tenzij u aangeeft dat u een andere veilingdatum verkiest. Alle administratieve procedures kunnen alleen worden voltooid wanneer de wijnen in Antwerpen zijn en de fysieke toestand van de fles is beoordeeld.

In het geval van een late bijdrage, kan Sylvie de deelname aan de volgende veiling niet garanderen.


Commissie

Na het afhameren van de wijnen op de veiling bent u commissie verschuldigd aan Sylvie's. De commissie is een percentage van de hamerprijs. In de hoogte van de commissie is 21% BTW inbegrepen. De hoogte van deze commissie berust op een vastgelegde afspraak tussen u en Sylvie's. De commissie wordt afgetrokken van de hamerprijs. Het saldo wordt aan u betaald.

Gebruikelijk is een commissie tussen 6 en 10 procent. Deze commissie varieert in hoogte al naar gelang de hoeveelheid ingebrachte wijnen, de flesconditie (wijnkleur, vulling, etiket, labels, capsule, kenmerken kurk) en de marktvraag. Wanneer de beschrijving per fles meer tijd vraagt dan gemiddeld, bijvoorbeeld omdat etiketten slecht te lezen zijn, zal over het algemeen de commissie hoger zijn dan wanneer dit niet het geval is. Bij een zeer gewilde wijn zal de commissie over het algemeen lager zijn.

Bij een inbreng van € 10.000,= 'low estimate' of meer wordt met u een maatwerk tarief voor de commissie overeengekomen.


Betaling

Sylvie's betaalt u de opbrengst van de verkoop van uw wijnen uit onder aftrek van de afgesproken commissie. 

U geeft aan Sylvie's aan of u in contanten en/of per bank wenst te worden uitbetaald. Voor de uitbetaling per bank dient u op schrift uw IBAN aan Sylvie's door te geven. U kunt uw IBAN aangeven op het borderel of per e-mail. Wanneer u in contanten wenst te worden uitbetaald, dient u een kopie van het borderel te kunnen overhandigen als bewijs. Contante betalingen vinden slechts op afspraak plaats.

Zakelijke inbrengers dienen Sylvie's een factuur te sturen alvorens Sylvie's tot uitbetaling overgaat. Alle gegevens voor de opmaak van deze factuur stuurt Sylvie's in het verkoopresultaat. Het verkoopresultaat ontvangt u uiterlijk op de eerste woensdag na de veiling. 

Sylvie's betaalt u binnen 21 dagen uit. Sylvie's begint direct na de veiling met de eerste uitbetalingen.

Wanneer u zowel bij Sylvie's koopt als verkoopt, bent u een van de eerste verkopers die wordt uitbetaald. Sylvie's begint de eerste dag na de veiling uit te betalen. Sylvie's betaalt u zonder het bedrag van uw aankopen af ​​te trekken. U wordt gevraagd om uw aankopen afzonderlijk te betalen binnen 7 werkdagen na het einde van de veiling.

Sylvie's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor late betaling bij overmacht.

Sylvie's levert u ter controle uw adres en bankgegevens aan bij het verzenden van de taxatie van uw inbreng in perfecte staat. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Sylvie's de juiste informatie heeft en u kunt de gewenste aanpassingen aan Sylvie's mailen.


BTW-bijdragen

Wanneer uw loten onderhevig zijn aan BTW, geeft u dit aan Sylvie's uiterlijk 16 dagen voor de veiling aan. 

Wanneer u verzuimt tijdig de fiscale status van de wijnen te vermelden, en de wijnen worden onder onjuiste voorwaarden geveild, dan komen eventuele fiscale gevolgen geheel voor uw rekening. 


Wijnen terugtrekken uit de veiling 

Sylvie's vraagt altijd schriftelijk uw akkoord voor veiling. Sylvie's geeft u daartoe een reactietermijn. Wanneer u binnen deze reactietermijn niets aangeeft aan Sylvie's, wordt u geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het veilen van uw wijnen tegen de aangegeven prijzen.

Wanneer wijnen na publicatie terugtrekt en/of u heeft Sylvie's uw wijnen laten verpakken, afhalen en verwerken en u besluit uw wijnen toch niet ter veiling aan te bieden dan is Sylvie's gerechtigd u 3% van de veilingwaarde van de totale 'low estimate' van flessen in rekening te brengen voor de gemaakte onkosten met inbegrip van de verzekeringskosten die een hoogte van 1% van de te verzekeren waarde bedragen. Sylvie's stuurt u daartoe een factuur en met een minimale kost van €250,00. 

Sylvie's is gerechtigd om (een deel van) uw wijnen voor de dekking van de gemaakte kosten aan te wenden, door deze in veiling te brengen om zo het benodigde bedrag te verkrijgen, indien het bedrag niet 48 uur voor aanvang van de veiling op de bankrekening van Sylvie's staat. 

U dient wijnen die u na verwerking terugtrekt uit de veiling zelf af te halen. Afhaling is mogelijk na het betalen van de gemaakte onkosten. De onkosten beogen geen winst, maar dekken minimaal het arbeidsloon alsmede verzekerings- en transportkosten. Zij dekken tevens marketingkosten wanneer u wijnen terugtrekt ná het geven van uw akkoord voor veiling. Sylvie's is gerechtigd de hoogte van deze kosten te bepalen. 

  

Sylvie's Wine Auctions is geregistreerd als Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Antiek, onder ondernemingsnummer 0431 792 233.

Deze pagina is neergelegd op 27 september 2019, en voor het laatst bijgewerkt op 01.11.2019

Materiële inhoudelijke wijzigingen worden altijd expliciet als wijziging aangebracht. Als hieronder niets wordt vermeld, betreft de wijziging alleen de verbetering van de leesbaarheid van de tekst.  

01.11.2019 bugverwijdering toegepast op de Nederlandstalige versie

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...