Consignatievoorwaarden

Tenzij contractueel anders overeengekomen, gebeurt de verkoop van uw wijnen (met inbegrip van andere alcoholhoudende dranken) tegen vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden u overhandigd bij de aanlevering van de wijnen in Antwerpen of wanneer de wijnen bij u worden afgehaald. Sylvie's verleent haar diensten uitsluitend na ondertekening van de lijst te veilen wijnen en deze voorwaarden. 

Sylvie's werkt alvorens uw wijnen te veilen met afspraken die schriftelijk worden vastgelegd. ​Alle mondelinge afspraken die niet schriftelijk door Sylvie's bevestigd worden, bestaan niet. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd waarbij de voertaal in de rechtbank Nederlands is.
 


Agentschap

Sylvie's organiseert openbare verkopingen en behartigt uw verkoopbelangen als agent. Deze verkoop vindt plaats onder toezicht ter plaatse van een gerechtsdeurwaarder. 

Alle wijnen die Sylvie's veilt zijn fysiek in Antwerpen aanwezig en kunnen door de kopers worden bekeken.


Eigendom   

Sylvie's wordt geen eigenaar van uw wijnen. U verklaart via uw handtekening op het consignatieborderel dat u de eigenaar van de ingebrachte wijnen bent, dan wel dat u toestemming heeft van de eigenaar om de wijnen te verkopen. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Sylvie's aangeleverde gegevens over het eigendom van de ingebrachte wijnen, de herkomst, de authenticiteit (met inbegrip van de aanwezige labels, jaartallen en namen van producenten op de flessen) en de algehele staat van de wijnen.

U vrijwaart Sylvie's voor elk mogelijk rechtsbeding wanneer na de verkoop betwisting zou ontstaan als het gaat om de juistheid van de door u verstrekte gegevens, met in het bijzonder de authenticiteit van flessen. Sylvie's kan bewijs van aankoop van de wijnen verlangen. Verzekerd transport en opslag

Sylvie's pakt de wijnen voor het transport desgewenst voor u in en voorneemt daartoe alle benodigde materiaal mee. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 

Wanneer Sylvie's wijnen bij u afhaalt of terugbezorgt, zijn uw wijnen tijdens het transport allrisk verzekerd. De verzekerde waarde komt overeen met de hoogte van de low estimate op uw taxatie. Daarmee bent u onder andere verzekerd tegen brand, breuk, diefstal en alle mogelijke schade ten gevolge van een ongeval onderweg. 

In Antwerpen staat uw wijn in verzekerde opslag tot en met het moment van effectieve verkoop. Zodra de wijnen zijn afgehamerd, is de koper de nieuwe eigenaar gaat de opslagverzekering over met de wijziging van eigendom. 

Wanneer een kurk in een fles valt of een fles vertoont leksporen, dan zijn deze gebreken een gevolg van opslag in voorbije jaren. Sylvie's is hiervoor niet verantwoordelijk en het waardeverlies valt als gevolg hiervan buiten de allrisk verzekering. Wanneer een kurk in een fles valt, is de wijn niet meer te veilen. Sylvie's kan bij geringe leksporen of een zakkende kurk besluiten de wijn te veilen tegen een lagere waarde dan de oorspronkelijke taxatie of de fles voor de veiling weigeren.

Als pas na de veiling, maar vóór uitlevering aan de koper, een kurk in een fles valt of een fles meer dan geringe leksporen blijkt te gaan vertonen, behoudt Sylvie's zich het recht voor de flessen aan u te retourneren met inhouding van de opbrengst. Sylvie's zal de koper in dat geval crediteren wanneer de wijnen al zijn betaald.

Mochten deze gebreken zich voordien tijdens het transport naar de koper of na ontvangst, dan heeft de koper 14 dagen de tijd deze gebreken, voorzien van foto's, aan Sylvie's kenbaar te maken. In dat geval is Sylvie's gerechtigd de kosten voor het retourneren van de schade alsnog aan u doorbelasten.


Onderzoek

Sylvie's behoudt zich het recht voor de authenticiteit van de ingebrachte wijnen en goederen te onderzoeken. Het gaat daarbij in basis om het type fles, het etiket en de capsule. Het onderzoek kan echter ook een stap verder gaan door de controle van de kurk. Dit gebeurt door het omhoog trekken van de gehele capsule dan wel door middel van een kleine inkeping in de capsule van de fles waardoor de kurk vrijkomt en deze kan worden beoordeeld op kleur, aanwezige productiegegevens en/of mogelijke beschadiging.

Na onderzoek wordt de capsule opnieuw afgesloten en verzegeld. Gewoonlijk komt dit onderzoek de waarde van de wijn ten goede. U verleent via uw handtekening toestemming voor dit onderzoek en doet hierbij afstand van enig recht van verhaal naar Sylvie's als gevolg van deze inspectie.  


Reserveprijs

U heeft het recht om bij de inlevering van wijnen een reserveprijs te plaatsen. Dit is de hamerprijs waaronder een lot niet mag worden verkocht. 


Commissie

Na het afhameren van de wijnen op de veiling bent u commissie verschuldigd aan Sylvie's. De commissie is een percentage van de hamerprijs. In de hoogte van de commissie is 21% BTW inbegrepen. De hoogte van deze commissie berust op een vastgelegde afspraak tussen u en Sylvie's. De commissie wordt afgetrokken van de hamerprijs.

Gebruikelijk is een commissie tussen 6 en 10 procent. Deze commissie varieert in hoogte al naar gelang de hoeveelheid ingebrachte wijnen, de flesconditie (wijnkleur, vulling, etiket, labels, capsule, kenmerken kurk) en de marktvraag. Wanneer de beschrijving per fles meer tijd vraagt dan gemiddeld, bijvoorbeeld omdat etiketten slecht te lezen zijn, zal over het algemeen de commissie hoger zijn dan wanneer dit niet het geval is. Bij een zeer gewilde wijn zal de commissie over het algemeen lager zijn.


Veilingdatum

Sylvie's veilt gegarandeerd uw wijnen op de eerstvolgende veiling wanneer vier weken voor de veilingdatum alle administratieve handelingen zijn afgerond, tenzij u zelf aangeeft een andere veilingdatum te verkiezen. Alle administratieve handelingen kunnen uitsluitend zijn afgerond wanneer de wijnen in Antwerpen staan en de fysieke conditie van de fles is beschreven. 

Bij latere inbreng kan Sylvies de deelname aan de eerstvolgende veiling niet garanderen.  


Uitbetaling

Sylvie's betaalt u de opbrengst van de verkoop van uw wijnen uit met aftrek van de afgesproken commissie. 

U geeft aan Sylvie's aan of u in contanten dan wel per bank wenst te worden uitbetaald. Voor de uitbetaling per bank dient u op schrift uw IBAN aan Sylvie's door te geven. U kunt uw IBAN aangeven op het borderel of per e-mail. Wanneer u in contanten wenst te worden uitbetaald, dient u een kopie van het borderel te kunnen overhandigen als bewijs.


Inbreng onder BTW

Wanneer uw loten onderhevig zijn aan BTW, geeft u dit aan Sylvie's uiterlijk 16 dagen voor de veiling aan. 

Wanneer u verzuimt tijdig de fiscale status van de wijnen te vermelden, en de wijnen worden onder onjuiste voorwaarden geveild, komen eventuele fiscale gevolgen geheel voor uw rekening. 


Wijnen terugtrekken uit veiling

Wanneer u Sylvie's uw wijnen heeft laten verpakken, afhalen en verwerken en u besluit uw wijnen toch niet ter veiling aan te bieden dan is Sylvie's gerechtigd u 3% van de veilingwaarde van de low estimate van flessen in rekening te brengen voor de gemaakte onkosten. Daarbij geldt een minimale kost van €250,00.  

Sylvie's Wine Auctions is ingeschreven als Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Antiek onder ondernemingsnummer 0431 792 233

Voor het laatst bijgewerkt

18 augustus 2019 

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...