Sylvie's consignatievoorwaarden 

Alle wijnen in Sylvie's veilingen bevinden zich fysiek in Antwerpen en kunnen door kopers in de showroom worden bekeken.

Tenzij contractueel anders is overeengekomen, gebeurt de verkoop van uw wijnen (met inbegrip van andere alcoholische dranken) tegen de op deze website vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden integraal aan u overhandigd bij de aanlevering van de wijnen in Antwerpen of wanneer wij uw inbreng afhalen.

Sylvie's verleent haar diensten uitsluitend na ondertekening van de lijst te veilen wijnen met inbegrip van deze voorwaarden voor inbreng. Een digitaal verleend akkoord wordt ook geaccepteerd.

Alle mondelinge overeenkomsten die niet schriftelijk zijn bevestigd door Sylvie's worden geacht niet te bestaan. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, waarbij de voertaal van de rechtbank Nederlands is.


Commissionair

Sylvie's organiseert openbare veilingen en behartigt daarbij uw verkoopbelangen in de hoedanigheid van commissionair: Sylvie's zorgt ervoor dat u altijd volgens afspraak wordt uitbetaald en zij beschermt u tegen betalingsrisico. De veilingen vinden plaats onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder ter plaatse.  


Eigendom

Door het consignatieborderel te ondertekenen, verklaart u dat u de eigenaar bent van de te koop aangeboden wijnen, of dat u toestemming heeft van de eigenaar om zijn wijnen te verkopen.


Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de aan Sylvie's aangeleverde gegevens over het eigendom van de ingebrachte wijnen, de herkomst, de authenticiteit (met inbegrip van de aanwezige labels, jaartallen en namen van producenten op de flessen) en de algehele staat van de wijnen.

U vrijwaart Sylvie's voor elk mogelijk rechtsbeding wanneer na de verkoop betwisting zou ontstaan als het gaat om de juistheid van de door u verstrekte gegevens, met in het bijzonder de authenticiteit van flessen. Sylvie's kan inzage verlangen in aankoopfacturen. 


Afstemming

Sylvie's stuurt u na ontvangst van uw taxatieaanvraag een taxatie van uw wijnen in perfecte staat. Na ontvangst van uw akkoord, kunnen de wijnen bij u worden afgehaald. 

Na ontvangst en inspectie van uw wijnen in Antwerpen, ontvangt u van Sylvie's een waardering van uw wijnen in werkelijke staat. Wanneer u uw wijnen zelf bij Sylvie's aanlevert zonder aanvraag tot taxatie, ontvangt u enkel een waardering van uw wijnen in werkelijke staat. Sylvie's geeft u daarbij een reactietermijn. Na ontvangst van uw akkoord, verwerkt Sylvie's uw wijnen in de catalogus. U heeft de mogelijkheid stilzwijgend akkoord te gaan door uw reactietermijn te laten passeren.

Sylvie's spant zich tot het uiterste in voor een optimale tevredenheid van haar inbrengers door alle te nemen veilingstappen zorgvuldig af te stemmen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor situaties van overmacht (mail van Sylvie's die bij u in een SPAM-filter belandt, storingen bij internetproviders en dergelijke). 


Verzekerd transport en opslag

Wanneer u dit wenst, halen we de wijnen bij u af. Deze afhaling doen wij persoonlijk. U ontvangt van Sylvie's een transportplanning. Dit transport is allrisk verzekerd. De kosten van de allrisk verzekering, het inpakken van uw wijnen en de kosten voor de verpakkingsmaterialen zijn inbegrepen in de commissie die met u is overeengekomen.  

Aan deze service zijn geen andere bijkomende kosten verbonden bij een afhaling binnen de Benelux (zolang het mogelijk is om op één dag vanuit Antweroen heen en weer te rijden naar uw bestemming) en binnen een straal van 250 kilometer vanaf Antwerpen óf bij een bepaalde minimale waarde van de wijncollectie. De afhaling kan snel zijn maar ook pas plaatsvinden wanneer Sylvie's bij u in de buurt is. Deze afweging wordt door de transportplanner gemaakt.  

De verzekerde waarde komt overeen met de hoogte van de low estimate op uw taxatie. Daarmee bent u onder andere verzekerd tegen brand, breuk, diefstal en alle mogelijke schade tijdens het vervoer van deur tot deur. Uitgezonderd is het zakken van een kurk in een fles en de voortvloeiende gevolgschade daarvan.

Wanneer een kurk in een fles valt, in enige mate is ingezakt of een fles vertoont leksporen, dan zijn deze gebreken een gevolg van opslag in voorbije jaren en/of de kwaliteit van vulling af domein. Sylvie's is hiervoor niet verantwoordelijk en het waardeverlies valt als gevolg hiervan buiten de allrisk verzekering.

Wanneer een kurk in een fles valt of in enige mate is ingezakt, is de wijn niet meer te veilen. Sylvie's kan bij geringe leksporen of een gering ingezakte kurk besluiten de wijn te veilen tegen een lagere waarde dan de oorspronkelijke taxatie of de fles voor de veiling weigeren. Bij de beschrijving van de wijn in de catalogus vermeldt Sylvie's zichtbare verplaatsingen van kurken. 

In Antwerpen staat uw wijn in verzekerde opslag tot en met het moment van effectieve verkoop. Zodra de wijnen zijn afgehamerd, is de koper de nieuwe eigenaar en gaat de opslagverzekering over met de wijziging van eigendom. 

Wanneer pas na de afhaling of veiling, maar vóór uitlevering aan de koper, een kurk in een fles valt, in enige mate inzakt of een fles meer dan geringe leksporen blijkt te gaan vertonen, behoudt Sylvie's zich het recht voor de flessen aan u te retourneren. U ontvangt hiervoor een correctie op uw inbreng met inhouding van de opbrengst. Sylvie's zal de koper crediteren wanneer de wijnen al zijn betaald.

Mochten deze gebreken zich voordoen tijdens het transport naar de koper of na ontvangst, dan heeft de koper 14 dagen de tijd deze gebreken, voorzien van foto's, aan Sylvie's kenbaar te maken. In dat geval is Sylvie's gerechtigd de kosten voor het retourneren van de schade alsnog aan u door te belasten.


Onderzoek

Sylvie's behoudt zich het recht voor de authenticiteit van de ingebrachte wijnen en goederen te onderzoeken. Het gaat daarbij in basis om het type fles, het etiket en de capsule. Het onderzoek kan echter ook een stap verder gaan door de controle van de kurk. Dit gebeurt door het omhoog trekken van de gehele capsule dan wel door middel van een kleine inkeping in de capsule van de fles waardoor de kurk vrijkomt en deze kan worden beoordeeld op kleur, aanwezige productiegegevens en/of mogelijke beschadiging.

Na onderzoek wordt de capsule opnieuw afgesloten en verzegeld. Gewoonlijk komt dit onderzoek de waarde van de wijn ten goede. U verleent via uw handtekening toestemming voor dit onderzoek en doet hierbij afstand van enig recht van verhaal naar Sylvie's als gevolg van deze inspectie. Sylvie's behoudt zich het recht voor veiling- en onderzoeksgegevens te bewaren met het oog op de volksgezondheid. 


Minimumprijs

Sylvie's spreekt met u eventueel een reserveprijs af. Dit is de hamerprijs waaronder een lot niet mag worden verkocht. Deze prijs ligt onder of op de low estimate. Deze prijsafspraak is vertrouwelijk en wordt niet bekend gemaakt.


Veiling datum

Sylvie's garandeert de veiling van uw wijnen op de eerstvolgende veiling mits uw wijnen in werkelijke staat zijn beoordeeld 3 weken voordat de veilingcatalogus wordt uitgebracht.


Commissie

Na het afhameren van de wijnen op de veiling bent u commissie verschuldigd aan Sylvie's. De commissie is een percentage van de hamerprijs met inbegrip van BTW. De Belgische BTW bedraagt 21%. De hoogte van deze commissie berust op een vastgelegde afspraak tussen u en Sylvie's. Bij uitbetaling ontvangt u de hamerprijs minus de commissie.

Gebruikelijk is een commissie tussen 6 en 10 procent. Deze commissie varieert in hoogte al naar gelang de hoeveelheid ingebrachte wijnen, de flesconditie (wijnkleur, vulling, etiket, labels, capsule, kenmerken kurk) en de marktvraag.

Toelichting: wanneer de beschrijving per fles meer tijd vraagt dan gemiddeld, bijvoorbeeld omdat etiketten slecht te lezen zijn, zal over het algemeen de commissie hoger zijn dan wanneer dit niet het geval is. Bij een zeer gewilde wijn zal de commissie over het algemeen lager zijn.

Bij een inbreng van € 10.000,= 'low estimate' of meer wordt met u een maatwerk tarief voor de commissie overeengekomen.


Betaling

Sylvie's betaalt u de opbrengst van de verkoop van uw wijnen uit onder aftrek van de afgesproken commissie. Sylvie's betaalt u binnen 21 dagen uit, tenzij in uw belang een andere afspraak wordt overeengekomen.

U geeft aan Sylvie's aan of u in contanten en/of per bank wenst te worden uitbetaald. Voor de uitbetaling per bank dient u op schrift uw IBAN aan Sylvie's door te geven. U kunt uw IBAN aangeven op het borderel of per e-mail. Wanneer u in contanten wenst te worden uitbetaald, dient u een kopie van het borderel te kunnen overhandigen als bewijs. Contante betalingen vinden slechts op afspraak plaats.

Zakelijke inbrengers dienen Sylvie's een factuur te sturen alvorens Sylvie's tot uitbetaling overgaat. Alle gegevens voor de opmaak van deze factuur stuurt Sylvie's in het verkoopresultaat. Het verkoopresultaat ontvangen alle verkopers uiterlijk op de eerste woensdag na de veiling. 

Wanneer u zowel bij Sylvie's koopt als verkoopt, betaalt Sylvie's integraal uw consignatie en wordt u gevraagd om uw aangekochte wijnen afzonderlijk te betalen. 

Sylvie's kan niet aansprakelijk worden gesteld voor late betaling bij overmacht (natuurrampen, bankstoringen, brand en dergelijke). 

Sylvie's levert u ter controle uw adres en bankgegevens aan bij het verzenden van de taxatie van uw inbreng in perfecte staat. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Sylvie's de juiste informatie op schrift heeft. 


BTW-bijdragen

Wanneer uw loten onderhevig zijn aan BTW, geeft u dit aan Sylvie's uiterlijk 16 dagen voor de veiling aan. Wanneer u verzuimt tijdig de fiscale status van de wijnen te vermelden, en de wijnen worden onder onjuiste voorwaarden geveild, dan komen eventuele fiscale gevolgen geheel voor uw rekening. 


De overeenkomst

Sylvie's vraagt altijd schriftelijk uw akkoord voor veiling. Sylvie's geeft u daartoe een reactietermijn bij het verstrekken van de offertes. Gewoonlijk halen wij uw wijnen pas af na ontvangst van een expliciet akkoord. Wanneer u van Sylvie's uw offerte ontvangt met de indeling van uw wijnen in loten, heeft u een laatste mogelijkheid tot aanpassing van uw inbreng. Wanneer u evenwel binnen de schriftelijk gecommuniceerde reactietermijn(en) niets aangeeft aan Sylvie's, wordt u geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het veilen van uw wijnen tegen de aangegeven prijzen. 

Een bijzondere situatie ontstaat wanneer u uw wijnen onaangekondigd en zonder voorbehoud binnenbrengt in de week van de gecommuniceerde deadline. Bij een dusdanig late inbreng, kan Sylvie's u weinig bedenktijd bieden met het oog op de tijdig uit te brengen catalogus en wordt u geacht binnen 48 uur na ontvangst van uw taxatie te reageren. Bij het uitblijven van uw reactie mag Sylvie's vertrouwen op uw stilzwijgende akkoord. 


Wijnen terugtrekken uit de veiling 

Wanneer u uw wijnen ná publicatie terugtrekt en/of u heeft Sylvie's uw wijnen ter plaatse laten inpakken, afhalen en verwerken en u besluit uw wijnen - ondanks uw schriftelijk afgegeven permissie - toch niet ter veiling aan te bieden dan pleegt u contractbreuk en is Sylvie's gerechtigd u 3% van de veilingwaarde van de totale 'low estimate' van flessen in rekening te brengen voor de gemaakte onkosten. Sylvie's stuurt u daartoe een factuur met een minimale hoogte van €250,00 vermeerderd met de transportkosten voor retournering van uw wijnen via Fedex via een allrisk verzekerd transport. 

Bij het uitblijven van betaling is Sylvie's gerechtigd €150,00 per maand aan opslagkosten in rekening te brengen of voor zoveel waarde - per direct en zonder afwachting van uw toestemming - te verkopen ter dekking van de gemaakte onkosten. 

Sylvie's Wine Auctions is geregistreerd als Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Antiek, onder ondernemingsnummer 0431 792 233.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2020 en gedeponeerd bij de deurwaarderskantoor Antwerp judicial officers BV CVBA - KBO 0544 751 406.

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...