Transportvoorwaarden

Deze voorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van de algemene verkoopvoorwaarden

Sylvie's biedt een openbare veiling die zowel plaatsvindt in de zaal als online. Op het moment dat de veilingmeester het lot afhamert, wordt de bieder die als eerste de hoogste prijs bood de nieuwe eigenaar. 

Zowel voor verkopers als kopers geldt dat de verkoop onherroepelijk is. De wijnen kunnen na het afhameren onmiddellijk door de koper worden betaald, meegenomen en geconsumeerd. Sylvie's start onmiddellijk na de veiling met uitbetalen van de verkopers en binnen 21 dagen zijn alle verkopers uitbetaald. Er is uitdrukkelijk geen bedenktermijn,  zoals bij online wijnverkoop of een online wijnveiling.  

Wanneer u deelneemt aan de veiling wordt u geacht:

De verkoopvoorwaarden met inbegrip van de transportvoorwaarden te hebben gelezen en

in te stemmen met deze voorwaarden;
oud genoeg te zijn om alcohol te mogen ontvangen (in de USA is dat 21 jaar);
zich ervan bewust te zijn dat u Sylvie's machtigt een transport voor u te organiseren tenzij u aangeeft dat u dit zelf wenst te doen.

Algemene uitgangspunten

Voor de deelname aan de veiling dient u de voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

Bij import van de wijnen in een land buiten de EU bent u eindverantwoordelijke voor de betaling van alle kosten die behoren bij de import. Gewoonlijk draagt de vervoerder voor u (mede) zorg voor de uitvoering van deze voorschriften voor de invoer, maar u wordt zelf geacht te hebben uitgezocht aan welke invoerregels (accijns, belastingen en heffingen, gelimiteerde hoeveelheden) uw aankopen gebonden zijn. 

Wanneer blijkt dat in uw land geen alcohol mag worden ingevoerd, kunt u deze invoerregels niet opvoeren als belemmering om de koop nietig te verklaren.

Desgewenst verzorgt Sylvie’s voor u, wanneer u een accijnsvergunninghouder bent, een EAD tegen betaling van €50,00 per document. Bij aankopen boven €15.000,00 is dit document gratis.

U machtigt via deelname aan de veiling Sylvie's automatisch om een vervoerder aan te bieden die als agent uw belangen vertegenwoordigt. 

U blijft vrij uw wijnen te vervoeren via een eigen vervoerder of uw wijnen zelf af te halen.

Sylvie's noteert uw favoriete transportwijze als standaard voor de toekomst. Wanneer u uw voorkeur wenst te  veranderen, is het aan u om dit binnen 2 werkdagen na de veiling aan Sylvie's door te geven.  

Afhaling en verzending zijn uitsluitend mogelijk na bijschrijving van uw betaling bij Sylvie’s.

Sylvie's verzendt uw aankopen in Styrofoam verpakkingen ter bescherming van uw aankopen tegen temperatuursinvloeden. Bij grootformaten kan worden uitgeweken naar een vergelijkbaar alternatief. Sylvie's brengt u transportkosten in rekening met inbegrip van verpakkingsmateriaal en een allrisk verzekering zonder winstoogmerk.

Wanneer uw aankopen het beste vervoerd kunnen worden op een pallet, gaat het uitsluitend om zendingen op een europallet. Europallets worden aangeleverd via trucks voorzien van een laadklep en een pompwagen. Wanneer u geen europallet kunt ontvangen, is het alternatief dat uw wijnen als afzonderlijke pakketten worden afgeleverd of dat u de wijnen zelf komt afhalen.  

Levering is van deur tot deur, waarbij pallets uitsluitend gelijkvloers worden afgeleverd. Chauffeurs van pallettransporten is het niet toegestaan uw pallet voor u af te pakken om op andere verdiepingen dan gelijkvloers te leveren. Het alternatief is dat uw wijnen in afzonderlijke pakketten worden verzonden. In dat geval zijn alle gewenste verdiepingen bereikbaar. 

Gratis opslag - 6 maanden of na goedkeuring

Alle wijnen die door Sylvie's worden geveild, bevinden zich fysiek in Antwerpen.

Na de veiling blijven de wijnen in verzekerde opslag totdat ze worden afgehaald of verzonden.

De verzekering is all-risk. 

Opslag bij Sylvie's is gratis voor een periode van 6 maanden. U kunt een verlenging van deze periode aanvragen en deze afspraak wordt schriftelijk vastgelegd.

U kunt alleen aankopen uit onze veilingen opslaan en geen aankopen toevoegen die u elders heeft gekocht.

Wanneer u uw wijnen zonder schriftelijke toestemming van Sylvie's langer dan 6 maanden in ons magazijn opslaat, behoudt Sylvie's zich het recht voor om € 150,00 per palletplaats per maand in rekening te brengen ter dekking van de opslagkosten.

Als u geen opgelopen kosten betaalt, kan Sylvie's een deel van uw opgeslagen wijn verkopen om deze opslagkosten te dekken.

Bestaande en regelmatig kopende kopers (augustus 2019) die hun wijnen bij Sylvie's volgens vast gebruik opslaan, kunnen dit blijven doen. Zij behoeven Sylvie's geen toestemming te vragen en ontvangen geen extra factuur.

Verzending bij slecht wijnweer

Als op of rond uw verwachte verzenddatum de temperatuur naar verwachting 25 graden Celsius of lager dan 2 graden Celsius overschrijdt, verzendt Sylvie's geen wijnen. Uw wijnen blijven bij Sylvie's opgeslagen.

Als uw bewaartermijn van 6 maanden is verstreken op een tijdstip dat verzending niet mogelijk wordt geacht, worden er geen kosten in rekening gebracht voor de verlengde opslag van uw wijnen.

Sylvie's geeft de wijnen alleen vrij wanneer het gehele traject van Sylvie's tot aan de eindbestemming veilig is voor de wijn, met inbegrip van eventuele wachttijden die de douane in beslag kan nemen. Sylvie's behoudt zich het recht voor om een marge te nemen voor zendingen naar landen buiten de EU.

Een koper die wil dat wijn wordt verzonden bij temperaturen die Sylvie's beschouwt als schadelijk voor de wijn, ontvangt een document van Sylvie's ter ondertekening, waarin dit verzoek expliciet wordt vastgelegd. Sylvie's kan op basis hiervan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijnschade als gevolg van verzending bij schadelijke temperaturen.

Verpakken, informeren en verzenden

Na ontvangst van de betaling ontvangt de koper een bevestigingsbericht. Binnen 48 uur na ontvangst van deze bevestiging worden de aankopen verzonden tenzij het weer dit niet toelaat of de fysieke veilingcontrole in de eerste dagen na de veiling nog niet is afgerond. In het laatste geval staat in het bevestigingsbericht gewoonlijk de melding vanaf wanneer uw aankopen vertrekken.

Sylvie’s verpakt en verzendt de wijnen conform de eisen van de door haar geselecteerde transporteurs. Sylvie’s verzorgt de factuur, het aankoopbewijs en een paklijst. De paklijst wordt enkel opgemaakt bij verzendingen per pallet. Op de paklijst geeft Sylvie's inhoud per doos aan door de daarin aanwezige loten op een sticker te vermelden. 

Aanvullende verpakkingswensen accepteert Sylvie’s niet tenzij dit schriftelijk is overeengekomen voorafgaand aan de veiling.

Kopers die adressen van wijnmakers wensen op transportdocumentatie dienen hiervoor zelf zorg te dragen.

Sylvie's biedt u track & trace, behalve bij gekoeld transport. 

Sylvie’s levert nooit wijn af wanneer u niet thuis bent of wanneer u niemand heeft gemachtigd voor de ontvangst. U dient te waarborgen de ontvanger de wettelijke leeftijd heeft om wijn te mogen aanvaarden.  

Wanneer verzonden wijn terugkomt naar Sylvie’s omdat de wijn niet kan worden aangeboden door verzuim van de koper (verkeerd adres, langdurig afwezig, te jonge ontvanger), komen de kosten voor een tweede levering voor rekening van de koper.

Verzending van originele houten kisten (OWC's)

Sylvie's verzendt standaard de OWC afzonderlijk van de wijnen. Als u dit niet wenst, moet u ons dit binnen 2 werkdagen na het einde van de veiling melden.

Bij wijnen met investeringswaarde scheidt Sylvie’s de OWC niet van de kist. Deze wijn wordt verzonden op een europallet, tenzij u schriftelijk verklaart bereid te zijn de wijn via een pakketdienst te ontvangen. Daarbij accepteert u een verhoogd risico op schade waarbij enkel handelaren in wijn aanspraak kunnen maken op vergoeding van schade bij bevlekte etiketten. Ook voor handelaren worden schaafschades door het bewegen van de flessen in de kist bij het transport niet vergoed. 

Verzending pallets aan bedrijven met een accijnsvergunning 

Standaard

Standaardlevering op pallets is ongekoeld, heeft track & trace en geeft vooraf duidelijke transittijden.

Gekoeld

Wanneer u een accijnsvergunning heeft en u wenst dat Sylvie's uw pallettransport organiseert voor een bestemming binnen de EU, dan biedt Sylvie's gekoeld transport aan. In sommige landen is gekoeld transport mogelijk met een 24-uurs of een 48-uursgarantie. Indien u gekoeld transport wenst naar een land buiten de EU, kunt u Sylvie's vragen naar de mogelijkheden. 

Voor de ontvangst van gekoeld transport dient u tijdens kantooruren onafgebroken geopend te zijn. U accepteert dat afwijkingen van de aangegeven levertijd tot op het laatst mogelijk zijn en dat bij de chauffeur zijn naderende komst niet altijd meldt. 

Het staat u altijd vrij op eigen gelegenheid en voor eigen risico een ander transport te kiezen.

All-risk verzekering

Sylvie's verzekert transporten all-risk. Dit wil zeggen dat de aankopen tijdens transport van deur tot deur onder verzekerd voor de volledige waarde van de factuur, met name in het geval van diefstal en breuk.

Niet verzekerd:

Wanneer een kurk in de fles zakt tijdens het transport, of een fles gaat lekken, valt dit niet onder de verzekering. Het zijn gevolgen van de opslagcondities in de voorbije jaren en/of de kwaliteit van vulling af domein die Sylvie's niet heeft kunnen waarnemen. Sylvie's is hier niet verantwoordelijk voor.

Kurksmaak van wijn is niet waarneembaar voor Sylvie's, de schade is niet te verhalen op de verkoper en de schade is niet verzekerbaar. Deze schade wordt door Sylvie's uitdrukkelijk niet vergoed. U dient u voorafgaand aan uw aankopen u te oriënteren op de naam en faam van wijnmakers aangaande hun productieproces.  

Eventuele schade aan het vervoer van flessen in een OWC (schaafschade) is ook niet verzekerbaar aangezien dit een gevolg is van de keuze de flessen in de originele houten kist te laten. De reden om wijnen in een houten kist te laten heeft te maken met toekomstige winstverwachtingen. Gederfde toekomstige winst valt niet onder het begrip schade zoals verzekeraars dat hanteren. 

Voor bedrijven met een accijnsvergunning zijn bevlekte flessen als gevolg van breuk geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Voor alle andere kopers geldt dat uitdrukkelijk niet. Vanuit het oogpunt van een verzekeringsmaatschappij zijn flessen met vlekken immers nog steeds drinkbaar en is er dus geen schade. Ook hier gaat het erom dat gederfde toekomstige (speculatie)winst niet valt te vergoeden. Sylvie's wijst alle aansprakelijkheid voor dit soort schade van de hand. Wanneer u dit risico niet accepteert, dient u zelf uw transport te organiseren.

Schade aan wijn door blootstelling aan hitte of kou is officieel verzekerd, maar valt in de praktijk zo moeilijk te bewijzen dat schadeclaims stranden. Ter voorkoming van deze schade biedt Sylvie's u gekoeld transport daar waar mogelijk en werkt Sylvie's uitsluitend met vervoerders die eisen dat voor een aflevering wordt ondertekend. Sylvie's levert onder geen beding af bij afwezigheid op locaties rond uw huis, zoals in een onbewaakt tuinhuis, onder een carport en dergelijke.

Bij levering via gekoeld transport zal de vervoerstemperatuur in de meeste gevallen liggen tussen de 2 en 7 graden Celsius. De temperatuur ligt niet onder de 2 graden en komt niet boven de 15. Wanneer uw aankopen arriveren, dient u deze in de gesloten dozen 24 uur te laten acclimatiseren om condensvorming te voorkomen. Wanneer u zich hier niet aanhoudt, is Sylvie's niet aansprakelijk voor schade aan de etiketten.

Voor alle transporten die Sylvie's in uw naam verzorgt, bij gebruik van derde partijen voor het vervoer, gebruikt Sylvie's door TNT/FEDEX goedgekeurde verpakkingen en vanaf aankopen vanaf €800,00 gewoonlijk Styrofoam verpakkingen.

De kosten voor deze verpakkingen brengen wij u in rekening. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van deze voorzieningen, bent u geheel verantwoordelijk voor de schade als gevolg hiervan.  

Wijnen laten afhalen door vervoerders

U kunt door een transporteur naar keuze wijnen laten afhalen. Dit kan uitsluitend op afspraak tijdens kantooruren.

De transporteur dient een officiële vrachtbrief te kunnen overleggen waarin uw naam vermeld staat. De vermelding van uw naam mag ook in een bijlage staan. Staat uw naam er niet bij, dan verzendt Sylvie's uw wijn niet, anders dan na controle bij de vervoerder. De gevolgschade vanwege de wachttijd is voor rekening van de vervoerder of voor u.   

Wanneer Sylvie's het EAD voor dit transport verzorgt, ontvangt u een document ter invulling. Pas na volledige invulling vraagt Sylvie's een EAD aan.

Schade

Zichtbare schade dient u aan te tekenen op de transportdocumentatie. U dient schade binnen 24 uur na de levering aan Sylvie’s te melden en foto's van de schade mee te sturen. Wanneer schades later worden gemeld, belemmert u de verzekeringsprocedure en loopt u het risico dat deze schade niet in behandeling wordt genomen of vergoed.   

Niet onmiddellijk zichtbare schade dient u te melden binnen 48 uur na ontvangst van de wijn en ook hier dient u foto’s in uw mail bij te sluiten. Wanneer u dit nalaat, kan de claim mogelijkerwijs niet in behandeling worden genomen en/of vergoed.

De vergoeding van uw schade is nooit hoger dan de waarde van uw factuur.

Persoonlijk wijnen afhalen

U kunt zonder afspraak wijnen afhalen tijdens de veiling.

Na de veiling kunnen wijnen enkel worden afgehaald op afspraak.     

Wanneer u een zakelijke koper bent met een bestemmingsadres buiten België en u wilt wijnen afhalen zonder officiële vrachtbrief dan dient u Sylvie's voor het verkrijgen van een factuur zonder BTW een alternatief voor de vrachtbrief te bieden. Dat wil zeggen dat, naast een kopie van een paspoort, uit aanvullende documentatie onomstotelijk moet blijken dat de wijnen in het land van bestemming zullen worden verhandeld of geconsumeerd. Wanneer dit soort gegevens niet kan worden overlegd, verleent Sylvie’s bij afhaling van de wijn aan de balie geen factuur met aftrek van BTW.

Wanneer u zelf uw wijnen afhaalt, dient u zelf zorg te dragen voor uw transportverzekering en is Sylvie's nooit verantwoordelijk voor schade tijdens het transport. 

Transportvoorwaarden 15 augustus 2019

Bijgewerkt

28 september 2019

- Styrofoam verpakking voor aankopen van € 800,00 of meer.

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...