Transportvoorwaarden

Deze voorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van de algemene verkoopvoorwaarden

Sylvie's biedt een openbare veiling die zowel plaatsvindt in de zaal als online. Op het moment dat de veilingmeester het lot afhamert, wordt de bieder die als eerste de hoogste prijs bood de nieuwe eigenaar. 

Zowel voor verkopers als kopers geldt dat de verkoop onherroepelijk is. De wijnen kunnen na het afhameren onmiddellijk door de koper worden betaald en meegenomen.

Sylvie's start onmiddellijk na de veiling met uitbetalen van de verkopers en binnen 21 dagen zijn alle verkopers uitbetaald. Er is uitdrukkelijk geen bedenktermijn - zoals bij online wijnverkoop of een online wijnveiling.  

Wanneer u deelneemt aan de veiling wordt u geacht:

De verkoopvoorwaarden met inbegrip van de transportvoorwaarden te hebben gelezen en

  • in te stemmen met deze voorwaarden;

  • oud genoeg te zijn om alcohol te mogen ontvangen (in de USA is dat 21 jaar);

  • zich ervan bewust te zijn dat u Sylvie's machtigt een transport voor u te organiseren tenzij u aangeeft dat u dit zelf wenst te doen.

Algemene uitgangspunten

Voor de deelname aan de veiling dient u de voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

Bij import van de wijnen in een land buiten de EU bent u eindverantwoordelijke voor de betaling van alle kosten die behoren bij de import. Gewoonlijk draagt de vervoerder voor u zorg voor de uitvoering van deze voorschriften voor de invoer, maar uw wordt geacht te hebben uitgezocht aan welke invoerregels (accijns, belastingen en heffingen, gelimiteerde hoeveelheden) uw aankopen gebonden zijn. 

Wanneer blijkt dat in uw land geen alcohol mag worden ingevoerd, kunt u deze invoerregels niet opvoeren als belemmering om de koop nietig te verklaren.

Desgewenst verzorgt Sylvie’s voor u, wanneer u een accijnsvergunninghouder bent, een EAD tegen betaling van €50,00 per document.

U machtigt via deelname aan de veiling Sylvie's automatisch om een vervoerder aan te bieden die als agent uw belangen vertegenwoordigt. 

U blijft vrij uw wijnen te vervoeren via een eigen vervoerder of uw wijnen zelf af te halen.

Sylvie's noteert uw favoriete transportwijze als standaard voor de toekomst. Wanneer u uw voorkeur wenst te  veranderen, is het aan u om dit binnen 2 werkdagen na de veiling aan Sylvie's door te geven.  

Afhaling en verzending zijn uitsluitend mogelijk na bijschrijving van uw betaling bij Sylvie’s.

Sylvie's verzendt uw aankopen in Styrofoam verpakkingen ter bescherming van uw aankopen tegen temperatuursinvloeden. Bij grootformaten kan worden uitgeweken naar een vergelijkbaar alternatief. Sylvie's brengt u transportkosten in rekening met inbegrip van verpakkingsmateriaal en all-risk verzekering.

Wanneer uw aankopen het beste vervoerd kunnen worden op een pallet, gaat het uitsluitend om zendingen op een europallet. Europallets worden aangeleverd via trucks voorzien van een laadklep en een pompwagen. Wanneer u geen europallet kunt ontvangen, is het alternatief dat uw wijnen als afzonderlijke pakketten worden afgeleverd of dat u de wijnen zelf komt afhalen.  

Levering is van deur tot deur, waarbij pallets uitsluitend gelijkvloers worden afgeleverd. Chauffeurs van pallettransporten is het niet toegestaan uw pallet voor u af te pakken om op andere verdiepingen dan gelijkvloers te leveren. Het alternatief is dat uw wijnen in afzonderlijke pakketten worden verzonden. In dat geval zijn alle gewenste verdiepingen bereikbaar. 

Gratis opslag 

Alle wijnen die Sylvie's veilt zijn fysiek in Antwerpen aanwezig. 

Na de veiling blijven de wijnen in verzekerde opslag totdat zij worden afgehaald of verzonden. 

De verzekering is all-risk. De kopercommissie dekt de kosten hiervoor dus u betaalt niets extra.

De opslag bij Sylvie's is gratis voor een periode van 6 maanden. Sylvie's informeert u wanneer zo'n situatie aan de orde is. U kunt verlenging van deze termijn aanvragen en deze afspraak wordt schriftelijk vastgelegd.

Wanneer uw wijnen hier echter zonder afspraak staan opgeslagen, behoudt Sylvie's zich het recht voor om €150,00 per palletplek per maand in rekening te brengen. Sylvie's verplicht zich daarbij aantoonbaar zich de moeite te getroosten u te bereiken wanneer van u niets wordt vernomen. Dat betekent dat we u bellen, mailen en per aangetekende post aanschrijven. Wanneer u desondanks deze kosten uw wijnen niet afhaalt en de kosten niet betaalt, mag Sylvie's zoveel opgeslagen wijn verkopen als nodig is ter dekking van de opslagkosten.   

Bestaande kopers die hun wijnen bij Sylvie's opslaan en altijd binnen 21 dagen hebben betaald, kunnen hun wijnen blijven opslaan zoals ze gewend zijn. Het is niet nodig om Sylvie's toestemming te vragen en u ontvangt geen rekening.  

Bij Sylvie's kunt u enkel aankopen van de veiling opslaan en geen aankopen die u elders verwerft. 

Wijnverzending bij slecht weer

Wanneer tijdens uw wijntransport temperaturen te verwachten vallen boven de 25 graden en onder de 2 graden Celsius, verzendt Sylvie's geen wijnen. Uw wijnen blijven bij Sylvie's opgeslagen. 

Mocht uw opslagtermijn van 6 maanden verlopen zijn op het moment dat verzending niet mogelijk is, ontvangt u geen rekening voor de opslag van uw wijnen.

Sylvie's geeft de wijnen pas vrij wanneer de gehele reistijd veilig is voor wijn met inbegrip van de wachttijd die de douane in beslag kan nemen. Sylvie's behoudt zich daarbij het recht voor een marge in tijd te nemen voor verzendingen naar landen buiten de EU waar verhoogd risico bestaat op gehele of gedeeltelijke terugzending van wijnen.  

Een koper die toch wil dat wijn wordt verzonden bij temperaturen die schadelijk zijn voor de wijn, ontvangt van Sylvie’s een document ter ondertekening waarin dit verzoek expliciet wordt vastgelegd. Alle gevolgschade door te grote hitte of kou wijst Sylvie’s uitdrukkelijk van de hand.

Verpakken, informeren en verzenden

Na ontvangst van de betaling ontvangt u een bevestigingsbericht. Binnen 48 uur na ontvangst van deze bevestiging worden de aankopen verzonden tenzij het weer dit niet toelaat of de fysieke veilingcontrole in de eerste dagen na de veiling nog niet is afgerond. In het laatste geval staat in het bevestigingsbericht de melding vanaf wanneer uw aankopen vertrekken.

Sylvie’s verpakt en verzendt de wijnen conform de eisen van de door haar geselecteerde transporteurs. Aanvullende verpakkingswensen accepteert Sylvie’s niet tenzij dit schriftelijk is overeengekomen voorafgaand aan de veiling.

Sylvie’s verzorgt de begeleidende documentatie. Dat kan een factuur zijn en/of een aankoopbewijs en/of een paklijst. De paklijst wordt enkel opgemaakt bij verzendingen per pallet. Op de paklijst geeft Sylvie's u de inhoud per doos aan door de daarin aanwezige loten op een sticker te vermelden. Wanneer u adressen van wijnmakers wenst op uw transportdocumentatie dan dient u hiervoor zelf zorg te dragen.

Sylvie's biedt u track & trace, maar elke vervoerder doet dit op eigen wijze. Particulieren ontvangen een uitgebreide track & trace. Bedrijven die gebruik maken van gekoeld transport ontvangen van de afdeling transport van Sylvie's gegevens over de vervoerder die voor hen rijdt en het type track & trace van deze vervoerder.  

Sylvie’s levert nooit wijn af wanneer u niet thuis bent of wanneer u niemand heeft gemachtigd voor de ontvangst. U dient te waarborgen de ontvanger de wettelijke leeftijd heeft om wijn te mogen aanvaarden.  

Wanneer verzonden wijn terugkomt naar Sylvie’s omdat de wijn niet kan worden aangeboden door verzuim van de koper (verkeerd adres, langdurig afwezig, te jonge ontvanger), komen de kosten voor een tweede levering voor rekening van de koper.

Verzending van originele houten kisten (OWC's)

Standaard verzendt Sylvie’s de OWC afzonderlijk van de wijnen. Wanneer u dit niet wenst, dient u dit binnen 48 uur na de veiling aan Sylvie’s door te geven.

Bij wijnen met investeringswaarde splitst Sylvie’s de OWC niet van de kist. Deze wijn wordt verzonden op een europallet, tenzij u schriftelijk verklaart bereid te zijn de wijn via een pakketdienst te ontvangen. Daarbij accepteert u een verhoogd risico op schade waarbij enkel handelaren in wijn aanspraak kunnen maken op vergoeding van schade bij bevlekte etiketten. Ook voor handelaren worden schaafschades door het bewegen van de flessen in de kist bij het transport niet vergoed. 

Verzending pallets aan bedrijven met een accijnsvergunning 

Wanneer u een accijnsvergunning heeft en u wenst dat Sylvie's uw pallettransport organiseert voor een bestemming binnen de EU, dan biedt Sylvie's gekoeld transport aan. In sommige landen is gekoeld transport mogelijk met een 24-uurs of een 48-uursgarantie. Indien u gekoeld transport wenst naar een land buiten de EU, kunt u Sylvie's vragen naar de mogelijkheden.

Voor de ontvangst van gekoeld transport dient u tijdens kantooruren onafgebroken geopend te zijn. U accepteert dat afwijkingen van de aangegeven levertijd tot op het laatst mogelijk zijn en dat bij B2B transport de chauffeur zijn naderende komst niet meldt. 

Het staat u altijd vrij op eigen gelegenheid en risico een ander transport te kiezen.

All-risk verzekering

Sylvie’s verzekert transporten all-risk. All-risk wil zeggen dat de aankopen tijdens transport van deur tot deur onder andere verzekerd zijn tegen breuk en diefstal voor de volledige waarde van de factuur.

Wanneer een kurk in de fles zakt of verzakt tijdens het transport, of een fles gaat lekken, valt dit niet onder de verzekering. Het zijn gevolgen van de opslagcondities in de voorbije jaren en/of de werkwijze van de wijnmaker die Sylvie's niet heeft kunnen waarnemen. Sylvie's is hier niet verantwoordelijk voor.

Kurksmaak van wijn is niet waarneembaar voor Sylvie's, de schade is niet te verhalen op de verkoper en de schade is niet verzekerbaar. Deze schade wordt door Sylvie's uitdrukkelijk niet vergoed. U dient voorafgaand aan uw aankopen u te oriënteren op de naam en faam van wijnmakers aangaande hun productieproces.  

Eventuele schade aan het vervoer van flessen in een OWC (schaafschade) is ook niet verzekerbaar aangezien dit een gevolg is van de keuze de flessen in de originele houten kist te laten. De reden om wijnen in een houten kist te laten heeft te maken met toekomstige winstverwachtingen. Gederfde toekomstige winst valt niet onder het begrip schade zoals verzekeraars dat hanteren. 

Voor bedrijven met een accijnsvergunning zijn bevlekte flessen als gevolg van breuk geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Voor alle andere kopers geldt dat uitdrukkelijk niet. Vanuit het oogpunt van een verzekeringsmaatschappij zijn flessen met vlekken immers nog steeds drinkbaar en is er dus geen schade. Ook hier gaat het erom dat gederfde toekomstige (speculatie)winst niet valt te vergoeden. Sylvie's wijst alle aansprakelijkheid voor dit soort schade van de hand. Wanneer u dit risico niet accepteert, dient u zelf uw transport te organiseren.

Schade aan wijn door blootstelling aan hitte of kou is officieel verzekerd, maar valt in de praktijk zo moeilijk te bewijzen dat schadeclaims stranden. Ter voorkoming van deze schade biedt Sylvie's u gekoeld transport daar waar mogelijk en werkt Sylvie's uitsluitend vervoerders die eisen dat voor een aflevering wordt ondertekend. Sylvie's levert onder geen beding af bij afwezigheid op locaties rond uw huis, zoals in een onbewaakt tuinhuis, onder een carport en dergelijke.

Bij levering via gekoeld transport zal de vervoerstemperatuur in de meeste gevallen liggen tussen de 2 en 7 graden Celsius. De temperatuur ligt niet onder de 2 graden en komt niet boven de 15. Wanneer uw aankopen arriveren, dient u deze in de gesloten dozen 24 uur te laten acclimatiseren om condensvorming te voorkomen. Wanneer u zich hier niet aanhoudt, is Sylvie's niet aansprakelijk voor schade aan de etiketten.

Voor alle transporten die Sylvie's in uw naam verzorgt, bij gebruik van derde partijen voor het vervoer, gebruikt Sylvie's Styrofoam verpakkingen of een vergelijkbaar alternatief.  

De kosten voor deze verpakkingen brengen wij u in rekening. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van deze voorzieningen, bent u geheel verantwoordelijk voor de schade als gevolg hiervan.  

Wanneer u zelf uw wijnen afhaalt, is het verpakken in Styrofoam ook mogelijk. U dient Sylvie's hier voorafgaand aan de veiling om te vragen en bereid zijn de kosten van de verpakkingen te betalen. Wanneer u dit niet vraagt, verzenden wij uw wijnen op pallets in traditionele verpakkingen met een dubbelle laag karton.

Wijnen laten afhalen door vervoerders

U kunt door een transporteur naar keuze wijnen laten afhalen. Dit kan uitsluitend op afspraak tijdens kantooruren.

De transporteur dient een officiële vrachtbrief te kunnen overleggen waarin uw naam vermeld staat. De vermelding van uw naam mag ook in een bijlage staan. Staat uw naam er niet bij, dan verzendt Sylvie's uw wijn niet, anders dan na controle bij de vervoerder. De gevolgschade vanwege de wachttijd is voor rekening van de vervoerder of voor u.   

Wanneer Sylvie's het EAD voor dit transport verzorgt, ontvangt u een document ter invulling. Pas na volledige invulling vraagt Sylvie's een EAD aan.

Schade

Zichtbare schade dient u aan te tekenen op de transportdocumentatie. U dient schade binnen 24 uur na de levering aan Sylvie’s te melden en foto's van de schade bij te sluiting. Wanneer schades later worden gemeld, belemmert u de verzekeringsprocedure en loopt u het risico dat deze schade niet in behandeling wordt genomen of vergoed.   

Niet onmiddellijk zichtbare schade dient u te melden binnen 48 uur na ontvangst van de wijn en ook hier dient u foto’s mee te sturen. Wanneer u dit nalaat, kan de claim mogelijkerwijs niet in behandeling worden genomen en/of vergoed.

De vergoeding van uw schade is nooit hoger dan de waarde van uw factuur.

Sylvie's kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van te late aankomst van wijnen.

Persoonlijk wijnen afhalen

U kunt zonder afspraak wijnen afhalen tijdens de veiling.

Na de veiling kunnen wijnen enkel worden afgehaald op afspraak.     

Wanneer u een zakelijke koper bent met een bestemmingsadres buiten België en u wilt wijnen afhalen zonder officiële vrachtbrief dan dient u Sylvie's voor het verkrijgen van een factuur zonder BTW een alternatief voor de vrachtbrief te bieden. Dat wil zeggen dat, naast een kopie van een paspoort, uit aanvullende documentatie moet blijken dat de wijnen in het land van bestemming zullen worden verhandeld of geconsumeerd. Wanneer dit soort gegevens niet kan worden overlegd, verleent Sylvie’s bij afhaling van de wijn aan de balie geen factuur met aftrek van BTW.

Wanneer u zelf uw wijnen afhaalt, dient u zelf zorg te dragen voor uw transportverzekering en is Sylvie's nooit verantwoordelijk voor schade tijdens het transport. 

Laatste wijziging transportvoorwaarden

15 augustus 2019

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...